QPTD -Thứ Năm, 09/08/2012, 15:22 (GMT+7)
Hòa Bình thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2010 - 2015, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã và đang tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương trên địa bàn triển khai đồng bộ nhiều biện pháp; trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương là một nội dung quan trọng.

alt

Lãnh đạo Tỉnh động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Những năm qua, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương và toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), tăng cường quốc phòng - an ninh (QP-AN) ở địa phương; trong đó, công tác quốc phòng, quân sự (QP,QS) địa phương đạt kết quả quan trọng. Đáng chú ý là, công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN cho các đối tượng trên địa bàn được duy trì nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn được củng cố vững chắc, khu vực phòng thủ (KVPT) Tỉnh được coi trọng xây dựng về chiều sâu. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương được nâng cao… Những kết quả trên đã trực tiếp góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho KT-XH phát triển.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ này còn hạn chế. Việc kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN trong KVPT ở một số địa phương còn chưa thường xuyên và chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa bàn.

Hiện nay và thời gian tới, trên địa bàn Tỉnh, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng các vấn đề về “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, truyền đạo trái pháp luật hòng chống phá và thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Các hoạt động vi phạm pháp luật, nhất là buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma túy và các tệ nạn xã hội,… trên địa bàn còn diễn biến phức tạp. Nếu không sớm được khắc phục, đây sẽ là những nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định xã hội.

Vì vậy, để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Tỉnh coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác QP,QS địa phương với những nội dung chủ yếu sau:                 

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và toàn dân trên địa bàn. Là một tỉnh miền núi, Hòa Bình có trên 70% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí không đồng đều; đời sống còn nhiều khó khăn. Lợi dụng điều đó, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Vì vậy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục QP-AN cho cán bộ, đảng viên và toàn dân được Tỉnh coi là biện pháp quan trọng hàng đầu để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công tác QP,QS địa phương.

alt
Diễn tập phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn

Để làm tốt nhiệm vụ trên, Tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP-AN Tỉnh kiện toàn biên chế, tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động và Kế hoạch Giáo dục QP-AN giai đoạn 2012 - 2016. Trong đó, xác định những nội dung trọng tâm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt được trong từng năm và của cả giai đoạn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này. Đối với đội ngũ cán bộ, Tỉnh thực hiện bồi dưỡng theo phân cấp. Riêng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã (phường, thị trấn), Tỉnh chỉ đạo các huyện phối hợp với Trường Quân sự Tỉnh mở các lớp bồi dưỡng tại địa phương. Đối với các xã vùng sâu, vùng cao (Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu) và các xã trọng điểm về QP-AN, Tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cán bộ các doanh nghiệp, già làng, trưởng bản và các chủ hộ người Mông. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức QP-AN, Tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, tích cực đổi mới nội dung, chương trình cho phù hợp với từng đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra đánh giá kết quả, tổ chức rút kinh nghiệm cho từng lớp và từng loại đối tượng. Đồng thời, coi kết quả bồi dưỡng kiến thức QP-AN là một tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và đơn vị.

Công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên được Tỉnh coi trọng và duy trì có nền nếp. Cùng với tổ chức tốt môn giáo dục QP-AN theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh có chủ trương chỉ đạo các trường thực hiện tuần lễ quốc phòng theo chương trình “Học kỳ quân đội”; thực hiện giáo dục chính khóa gắn với các hoạt động ngoại khóa và hội thi, hội thao quốc phòng… Tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) Tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên đảm nhiệm môn giáo dục QP-AN, nhằm nâng cao khả năng truyền thụ kiến thức cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Công tác giáo dục QP-AN cho toàn dân tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đồng bộ; trong đó, coi trọng việc tận dụng thế mạnh của địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hệ thống phương tiện thông tin đại chúng và vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ QP,QS địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.   

2. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT về chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng diễn tập gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng, KT-XH ở địa phương. Thực tế cho thấy, mỗi đợt diễn tập KVPT là một lần kiểm nghiệm toàn diện khả năng huy động tiềm lực các mặt của địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng khi có các tình huống xảy ra. Vì thế, nâng cao chất lượng diễn tập KVPT các cấp là động lực để thực hiện nhiệm vụ QP,QS gắn với phát triển KT-XH trên địa bàn. Thực hiện chủ trương đó, Tỉnh chỉ đạo BCHQS Tỉnh phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Đề án “Diễn tập KVPT kết hợp với phát triển KT-XH và quy hoạch, bố trí QP-AN giai đoạn 2010 - 2015”. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể của toàn địa bàn, Tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo diễn tập phù hợp cho mỗi giai đoạn. BCHQS Tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương khảo sát địa hình, tập trung vào vùng sâu, vùng cao, vùng khó khăn, trọng điểm về QP-AN để xác định địa bàn diễn tập phù hợp với quy hoạch, kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng ở mỗi địa phương. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng và nhân dân địa phương tổ chức xây dựng hệ thống công trình phục vụ diễn tập gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng, KT-XH, như: hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã, hệ thống kênh mương, nước sạch, điện lưới, thông tin liên lạc, nhà văn hoá,... theo tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới. Các công trình này vừa phục vụ cho nhiệm vụ QP-AN, vừa phục vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân ở địa phương. Cùng với xây dựng các công trình theo các đề án đã được phê duyệt, Tỉnh còn chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự và các lực lượng liên quan quản lý tốt địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tỉnh coi trọng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ công tác dân vận với các hoạt động an sinh xã hội: hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển KT-XH, xoá đói giảm nghèo, xây dựng và tặng Nhà Đại đoàn kết, Nhà Tình nghĩa, Vườn Cây chính sách,… cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo. Các hoạt động thiết thực này góp phần xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc trong KVPT.

alt
Kết hợp làm đường cơ động chuẩn bị diễn tập với xây dựng làng (bản) văn hóa

3. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT địa phương vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP,QS địa phương. Trên cơ sở tổ chức biên chế đã được xác định, Tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ QP,QS ở địa phương. Đối với lực lượng thường trực, Tỉnh coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn về tổ chức biên chế cơ quan và đơn vị, nhất là đối với cơ quan quân sự các cấp và các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ trên hướng chủ yếu, địa bàn trọng điểm; trong đó, chú trọng việc nâng cao năng lực làm tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trong thời gian qua, BCHQS Tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của Quân khu thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ các cấp, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ các đơn vị; tập trung đột phá vào khâu yếu, mặt yếu và nội dung mới, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy tham mưu - tác chiến của cơ quan và đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ.

 Lực lượng dân quân, tự vệ được Tỉnh quan tâm xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”; trong đó, ưu tiên xây dựng trung đội dân quân cơ động của các xã trọng điểm về QP-AN, bảo đảm khả năng cơ động và kịp thời xử trí có hiệu quả các tình huống đột xuất, không để bị động, bất ngờ. Tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng cho lực lượng dân quân, tự vệ, phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này đạt 20%.

Đối với lực lượng dự bị động viên (DBĐV), Tỉnh chủ trương xây dựng theo hướng gần, gọn địa bàn, bảo đảm thuận lợi trong công tác quản lý, huấn luyện và sẵn sàng động viên theo yêu cầu, nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các địa phương và đơn vị nhận nguồn DBĐV thực hiện chặt chẽ từ khâu tạo nguồn, đăng ký, sắp xếp, quản lý và bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định. Thời gian tới, Tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các địa phương và đơn vị tuyển quân xây dựng kế hoạch tuyển quân phù hợp với đặc điểm, điều kiện từng địa bàn để tạo nguồn và nâng cao chất lượng nguồn DBĐV cho các địa phương, góp phần xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Với sự đoàn kết, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc, thực hiện đồng bộ các biện pháp trên, công tác QP,QS tỉnh Hòa Bình sẽ góp phần quan trọng vào hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết XII của Đảng bộ Tỉnh đề ra.

 

HOÀNG VIỆT CƯỜNG

Bí thư Tỉnh ủy

 

Ý kiến bạn đọc (0)