QPTD -Thứ Hai, 13/02/2017, 08:59 (GMT+7)
Gia Lai đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh

Tỉnh Gia Lai có vị trí quan trọng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, nhằm bảo đảm cho Tỉnh phát triển nhanh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Gia Lai nằm ở Bắc Tây Nguyên, dân số khoảng 1,4 triệu người, gồm 34 dân tộc; có tiềm năng về phát triển nông - lâm nghiệp, hình thành những vùng chuyên canh cây công nghiệp. Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song kinh tế của Tỉnh vẫn tăng trên 7,48% so với năm 2015, tổng sản phẩm ước đạt 36.262,5 tỷ đồng. Trong đó, nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 5,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,53%; dịch vụ tăng 8,4%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 39,41%, công nghiệp - xây dựng chiếm 27,40%, dịch vụ chiếm 33,19%), thu nhập bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng, v.v.

Những kết quả trên thể hiện sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang trong Tỉnh. Tuy nhiên, nhìn chung đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp; tình hình an ninh chính trị còn diễn biến phức tạp do sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Vì vậy, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh là quan trọng cả trước mắt và lâu dài.

Đồng chí Võ Ngọc Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.
(Ảnh: baogialai.com.vn
)

Để thực hiện chủ trương đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh xác định phải phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, để thống nhất quan điểm, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt vấn đề này là yêu cầu chung đối với các địa phương và càng cấp thiết với Gia Lai là tỉnh có tỉ lệ người dân tộc thiểu số cao (hơn 44%), trình độ dân trí còn thấp, năng lực cán bộ các cấp không đều, v.v. Quá trình thực hiện, Tỉnh chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương và hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ bằng các hình thức, phương pháp phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, Tỉnh đặc biệt quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, chủ hộ gia đình ở khu vực biên giới, v.v. Hằng năm, cùng với việc cử cán bộ đi học các lớp do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh của Trung ương mở, Tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo phân cấp; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương triệt để tận dụng các đợt tập huấn, huấn luyện quân sự, diễn tập khu vực phòng thủ, để nâng cao trình độ, kỹ năng quân sự,… nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2014 đến nay, Tỉnh đã bồi dưỡng cho 20.210 người thuộc các đối tượng 2, 3 và 4; trong đó có 621 già làng, 415 chức sắc, chức việc tôn giáo. Trên 43.000 học sinh, sinh viên tại địa bàn hoàn thành chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, kết quả 100 đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi. Cùng với đó, Tỉnh phát huy hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh trong toàn dân; nâng cao nhận thức của nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn. Qua đó, làm cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ chủ trương phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh trên địa bàn Tỉnh. Đó cũng là cơ sở để các cấp, các ngành, các lực lượng chủ động xác định mục tiêu, yêu cầu, nội dung, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh phù hợp với đặc điểm, tình hình địa bàn và yêu cầu, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực.

Hai là, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn; trong đó coi trọng kết hợp ngay từ trong quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án. Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đều tính đến yếu tố quốc phòng, an ninh; nhất là đối với vùng kinh tế động lực thành phố Plei ku, thị xã Ayun Pa, An Khê, huyện Chư Sê. Cùng với đó, Tỉnh có chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, khu công nghiệp Trà Đa, vùng Đông và Tây Trường Sơn, nhằm biến các vùng này trở thành trung tâm dịch vụ và cung cấp nguyên liệu. Quá trình thực hiện, Tỉnh ưu tiên các chương trình, dự án phát triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa, có ý nghĩa đối với củng cố quốc phòng, an ninh. Hiện nay, Tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược: cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong cải cách hành chính, Tỉnh tập trung vào việc rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, nhất là thủ tục liên quan đến các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân đầu tư, phát triển thuận lợi; xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước; huy động nguồn lực đầu tư của toàn xã hội vào thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch và các công trình trọng điểm, như: giao thông, thủy lợi, hệ thống điện lưới,... tạo hành lang kết nối các khu vực, v.v. Đến nay, 100% các địa phương có đường ô tô đến trung tâm xã. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa. Mạng lưới y tế cấp xã hoạt động ngày càng hiệu quả, đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mạng viễn thông đã được phủ sóng nên mọi người dân đều được xem truyền hình, thông tin liên lạc thuận lợi, v.v. Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, Tỉnh còn có chính sách ưu tiên, hỗ trợ vốn, giống, phương tiện, vật tư,… nhằm khuyến khích, tạo động lực cho nhân dân tích cực sản xuất và tham gia bảo vệ địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trận tự, an toàn xã hội, làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của thế lực thù địch. Đó là cơ sở quan trọng để Tỉnh bố trí, quy hoạch các cụm dân cư, đảm bảo cho đồng bào định canh, định cư ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, tạo thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ba là, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Nhận thức rõ vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, chất lượng tổng hợp ngày càng cao. Đồng thời, phát huy tốt vai trò tham mưu của lực lượng này trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham gia thẩm định 100% các dự án kinh tế và tham mưu cho Tỉnh chỉ đạo việc điều chỉnh, hoàn thiện theo yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, các đơn vị quân đội làm kinh tế - quốc phòng trên địa bàn đã kết hợp tốt việc phát triển sản xuất kinh doanh với thu hút lao động là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vào làm việc trong đơn vị, góp phần tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Bước vào giai đoạn hai “Xây dựng nông thôn mới”, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh là cơ quan thường trực, trung tâm trong phối hợp các lực lượng vũ trang ở địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tích cực, chủ động phối hợp giúp đỡ chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng nông thôn mới đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, các địa phương đã hoàn thành cơ bản các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; trong đó, có 30 xã đạt chuẩn. Thời gian tới, Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở những xã vùng sâu, vùng xa.

Thực hiện chủ trương “Xóa đói giảm nghèo”, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, làm kinh tế; tập trung vào những thôn, buôn nghèo. Với phương châm: “Mỗi đơn vị một gia đình”, các đơn vị được phân công đã chú trọng hướng dẫn các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực tiễn cho thấy, lực lượng vũ trang Tỉnh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ làm nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương mà còn hoàn thành tốt nhiệm vụ của “đội quân công tác”; luôn có mặt ở nơi khó khăn nhất. Năm 2016, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Tây Nguyên bị hạn nặng, lực lượng vũ trang Tỉnh đã giúp đỡ bà con nông dân, cứu được hàng trăm héc - ta hồ tiêu, cà phê,… góp phần giảm 2,76% số hộ nghèo trong Tỉnh.

Với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương và sự đoàn kết, vượt khó của nhân dân, tỉnh Gia Lai đã và đang hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, v.v. Đây là tiền đề quan trọng để Tỉnh tiếp tục vận dụng các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

VÕ NGỌC THÀNH, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Chiến thắng 30 tháng Tư - ý nghĩa to lớn, giá trị vững bền
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước trước đây, cũng như trong lịch sử cận đại của dân tộc, có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại, giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế.