QPTD -Thứ Tư, 24/03/2021, 07:34 (GMT+7)
Đổi mới toàn diện công tác Tài chính Quân đội, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng, trưởng thành, ngành Tài chính Quân đội tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính, ngân sách, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày 25/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34/SL về tổ chức Bộ Quốc phòng, trong đó có quyết định thành lập Ty Quản lý - tiền thân của Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng ngày nay. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của ngành Tài chính Quân đội - cơ quan tham mưu, tổ chức quản lý, bảo đảm tài chính trong toàn quân. Trong 75 năm qua (25/3/1946 - 25/3/ 2021), các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Tài chính Quân đội luôn nêu cao tinh thần cần kiệm, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương”, góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh của Quân đội và sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Kế thừa, phát huy truyền thống, những năm gần đây, ngành Tài chính Quân đội, trước hết là Cục Tài chính tiếp tục tham mưu cho Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tài chính trong Quân đội; chủ động bám sát thực tiễn, nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính, đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, tập trung tham mưu xây dựng, đổi mới cơ chế phân bổ các nguồn lực tài chính; bổ sung, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, quản lý tài chính, điều hành ngân sách; đổi mới phương thức bảo đảm tài chính trong Quân đội,… phù hợp với đặc thù quốc phòng, tiến trình đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật kinh tế, tài chính của Nhà nước. Đáng chú ý là, Ngành đã tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 915-NQ/QUTW, ngày 25/8/2018 của Quân ủy Trung ương và Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo Luật Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo” của Bộ Quốc phòng, tạo bước đột phá, đổi mới căn bản, toàn diện đối với công tác lập dự toán, phân bổ ngân sách. Trong điều kiện ngân sách bảo đảm có hạn, ngành Tài chính đã chủ động tham mưu huy động các nguồn lực; điều hành dự toán ngân sách linh hoạt, chặt chẽ, công khai, minh bạch. Đồng thời, tích cực cân đối toàn diện, khoa học, bố trí ngân sách đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, các mục tiêu, trọng tâm lớn theo định hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, v.v.

Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý đọc diễn văn Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Cục Tài chính (25/3/1946 - 25/3/2021)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, những năm tới, toàn quân đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa và triển khai nhiều nhiệm vụ, nội dung công tác lớn, quan trọng, với mục tiêu, yêu cầu rất cao, mang tính đột phá, nhất là về tổ chức lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật. Nhu cầu tài chính cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tăng mạnh, nhưng khả năng bảo đảm ngân sách của Nhà nước còn có hạn, đặt ra cho công tác tài chính quân đội nhiệm vụ nặng nề, với không ít khó khăn. Để hoàn thành trọng trách được giao, ngành Tài chính Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan, triển khai đồng bộ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các công cụ, biện pháp nghiệp vụ, nhằm đổi mới toàn diện, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tài chính, ngân sách quốc phòng; trong đó, tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:

Một là, chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là cấp chiến lược về công tác tài chính quân đội. Cơ quan tài chính các cấp quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Nghị quyết số 513-NQ/QUTW, ngày 21/9/2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, làm cơ sở nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo và chất lượng tham mưu về chuyên ngành. Tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp tổng thể, căn cơ, nhằm đổi mới một cách toàn diện, cơ bản, đồng bộ, mạnh mẽ công tác tài chính quân đội, nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động, đa dạng hóa nguồn lực tài chính cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành ngân sách, sử dụng tài chính, tài sản, quản lý tài chính doanh nghiệp; xây dựng, bổ sung các chế độ, chính sách mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng trong thời kỳ mới, v.v. Trước mắt, tham mưu cho Quân ủy Trung ương ban hành quy chế thay thế Quy chế số 707-QC/QUTW về lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tài chính quân đội; tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác tài chính bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng các chương trình, kế hoạch tài chính, ngân sách thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các chiến lược quân sự, quốc phòng. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 513 gắn với Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo”; hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các bệnh viện và những đơn vị đã được Bộ quyết định tự chủ; tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tài chính.

Hai là, đẩy mạnh kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng ngành Tài chính Quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Quán triệt, thực hiện định hướng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính tiếp tục tham mưu, phối hợp với các đơn vị kiện toàn cơ quan tài chính phù hợp với tổ chức biên chế, quy hoạch lực lượng của từng cấp; đồng thời, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng cơ quan tài chính vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính trong toàn quân có số lượng hợp lý, bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng toàn diện, chuyên sâu, chuẩn hóa về trình độ chuyên môn theo vị trí công tác, đảm bảo ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Theo đó, cơ quan tài chính các đơn vị chủ động rà soát, tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy làm tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch đào tạo, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức hội thi chuyên ngành ở các cấp và có cơ chế, chính sách tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành. Cục Tài chính tiếp tục phối hợp với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội để đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực, nhất là một số lĩnh vực mới, chuyên sâu. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan tài chính các cấp tích cực đổi mới lề lối làm việc, xây dựng chính quy hoạt động nghiệp vụ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”. Tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hoạt động chuyên môn theo lộ trình ứng dụng chính phủ điện tử và cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính quân đội, tạo đột phá nâng cao chất lượng công tác.

Ba là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các công cụ, biện pháp nghiệp vụ nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. Ngành Tài chính Quân đội tiếp tục nắm, dự báo sát tình hình, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu điều hành, kiểm soát, quản lý, sử dụng ngân sách, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Duy trì nghiêm chế độ, nguyên tắc công tác tài chính; kết hợp chặt chẽ bảo đảm với giám đốc về tài chính; chủ động cân đối, điều chỉnh cơ cấu chi một cách hợp lý, bảo đảm toàn diện cho các nhiệm vụ, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên. Kết hợp chặt chẽ giữa phân cấp quản lý ngân sách với tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát chi tiêu; tăng cường công tác kiểm soát giá, quản lý tài chính trong đấu thầu, xét thầu, mua sắm, quản lý tài sản công. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm soát chi, quản lý giá, quản lý quân số; giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, sử dụng tài sản, vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp Quân đội. Tiếp tục hướng dẫn, thực hiện tốt công tác quản lý giá, giám sát thực hiện cơ chế mua sắm; công khai, minh bạch trong thẩm định giá, duyệt giá sản phẩm quốc phòng; hạn chế tối đa thanh toán bằng tiền mặt, mở rộng thanh toán qua Kho bạc Nhà nước và đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quyết toán các dự án, công trình hoàn thành,... đảm bảo giám đốc tài chính chặt chẽ trước, trong, sau chi tiêu. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tài chính ở các cấp, trên tất cả các khâu của quá trình sử dụng ngân sách và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí,... kịp thời phát hiện, khắc phục tồn tại, thiếu sót, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công tác tài chính, ngân sách.

Bốn là, tập trung nghiên cứu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác tài chính quân đội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trước những vấn đề thực tiễn đặt ra, thời gian tới, ngành Tài chính Quân đội tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xây dựng, đề xuất ban hành đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài chính, ngân sách quốc phòng, phù hợp với sự đổi mới cơ chế, chính sách tài chính, phát triển kinh tế đất nước, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Ngành. Trong đó, tập trung nghiên cứu sửa đổi Điều lệ công tác tài chính Quân đội nhân dân Việt Nam; bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định về công tác tài chính, ngân sách phù hợp với sự đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội, nhất là cơ chế quản lý, điều hành ngân sách, các quy chế, quy định quản lý tài chính, tài sản công, quản lý, sử dụng đất quốc phòng; mua sắm hàng hóa, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính doanh nghiệp. Đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi tiêu, sử dụng kinh phí của các ngành, lĩnh vực theo lộ trình thực hiện Đề án Đổi mới cơ chế quản lý tài chính; xây dựng chế độ, chính sách ưu đãi, thu hút đối với các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn,… phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội đất nước, đặc thù quốc phòng. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan hoàn thiện bảng lương, phụ cấp mới; hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các bệnh viện,... nhằm tăng cường nguồn lực tài chính cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, v.v.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và phát huy những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong 75 năm qua, ngành Tài chính Quân đội tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng, TS. LƯU SỸ QUÝ, Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470