QPTD -Thứ Hai, 28/06/2021, 08:54 (GMT+7)
Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự

Phú Thọ là vùng đất lịch sử, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, có Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, hai di sản văn hóa thế giới là Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Nhưng trên địa bàn Tỉnh, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá; tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Để giữ vững địa bàn ổn định, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương bằng nhiều nội dung, giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Trước hết, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tiềm lực quốc phòng khu vực phòng thủ Tỉnh. Trọng tâm là, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các chiến lược, luật về quốc phòng, quân sự, an ninh; xây dựng và thực hiện các đề án, tổng kết các nghị quyết, luật, pháp lệnh, chỉ thị,... về quốc phòng, quân sự. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường các tiềm lực khu vực phòng thủ; làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo quản các công trình chiến đấu, công trình phòng thủ, trường bắn, thao trường huấn luyện các cấp. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, diễn tập phòng, chống lụt bão, cháy rừng, cứu hộ cứu nạn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân cơ động, dân quân binh chủng ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; đăng ký, quản lý chặt chẽ, biên chế sắp xếp đúng, đủ vào các đơn vị, thực hiện tốt việc động viên công nghiệp quốc phòng. Thường xuyên chăm lo xây dựng ban chỉ huy quân sự xã (phường, thị trấn), cơ quan, tổ chức vững mạnh; kịp thời củng cố, kiện toàn ban chỉ huy quân sự cấp xã sau điều chỉnh địa giới hành chính, nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động1.

Tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước hết, xây dựng vững mạnh về chính trị. Các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác giáo dục chính trị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ. Phát huy vai trò của lực lượng chuyên trách, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tử tưởng của Đảng2. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn các chi bộ, đảng bộ, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, xây dựng các quy chế, quy định và giữ vững nguyên tắc tập tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc về công tác cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian giữ bí mật, quản lý chất lượng chính trị, nhất là cơ quan, đơn vị các vị trí công tác trọng yếu, cơ mật được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp đỡ nhân dân lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn3.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy tham quan trưng bày sách tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Đổi mới công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Trong huấn luyện đã bám sát phương châm, phương hướng, nhiệm vụ, vận dụng linh hoạt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, huấn luyện nâng cao trình độ hiệp đồng và khả năng cơ động của bộ đội; sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị hiện có, nhất là vũ khí, trang bị mới4. Đồng thời, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ quy định; quản lý chặt chẽ quân số, tình hình chấp hành kỷ luật của bộ đội. Triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, sát nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Tỉnh có chuyển biến tích cực, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống dưới 0,18%.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, luôn bảo đảm đầy đủ lượng vật chất, trang bị hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tham mưu lập đề án xây dựng căn cứ hậu cần khu vực phòng thủ Tỉnh và kịp thời kiện toàn hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, bảo đảm hoạt động hiệu quả. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi, giá trị thu hoạch đạt bình quân hơn 1.332.000 đồng/người/năm, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội; tiến hành tốt công tác phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe bộ đội, quân số khỏe đạt 99,58%. Công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tích cực bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên trong công tác xây dựng kho, trạm, bảo quản, bảo dưỡng, quản lý, cất giữ vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để xuống cấp, hư hỏng, mất mát.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản mới được ban hành. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

2. Thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp”, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, nhất là cán bộ chủ trì có đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc dân chủ, khoa học, sâu sát cơ sở, nói đi đôi với làm; đoàn kết, thống nhất, đề cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của các cấp ủy, chi bộ, bảo đảm ngắn gọn, thiết thực, khả thi; phân công rõ nhiệm vụ cho từng cá nhân; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực của người chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh “tinh, gọn, mạnh”, sẵn sàng chiến đấu cao, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hằng năm, làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự gắn với phát triển và quy hoạch cán bộ cơ sở. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,97% so với dân số, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tăng từ 01% - 02%. Xây dựng lực lượng dự bị động viên theo đúng pháp luật, thực hiện tốt công tác tạo nguồn, đăng ký, quản lý, sắp xếp đủ quân số cho các đơn vị tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75% trở lên; 100% thôn đội trưởng là đảng viên; 100% chỉ huy trưởng quân sự cấp xã có trình độ trung cấp quân sự trở lên (trên 30% trình độ cao đẳng, đại học); tích cực huấn luyện chuyên nghiệp quân sự, huấn luyện chuyển loại, đào tạo sĩ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương,… để nâng cao khả năng động viên về lực lượng và phương tiện kỹ thuật đáp ứng với yêu cầu khi có tình huống xảy ra.

4. Đẩy mạnh thực hiện đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, tập trung đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tăng cường diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy sáng kiến trong huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ quy định; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong quân nhân; nhân rộng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

5. Quán triệt và thực hiện nghiêm công tác hậu cần, kỹ thuật. Tập trung đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần, tài chính theo hướng phân cấp hợp lý, trực tiếp cho các đơn vị, nhiệm vụ. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; tích cực nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hệ số kỹ thuật, hệ số sử dụng, bảo đảm đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Đại tá NGUYỄN MINH LONG, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_______________

1 - Từ năm 2015 đến 2020, Tỉnh đã củng cố, kiện toàn hơn 200 ban chỉ huy quân sự cấp xã, sắp xếp hơn 500 cán bộ sau khi điều chỉnh địa giới hành chính; đến nay, 100% chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn có trình độ trung cấp trở lên.

2 - Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thường xuyên duy trì xây dựng 02 chuyên mục truyền hình, 02 chuyên mục phát thanh phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Phú Thọ và 01 chuyên trang trên Báo Phú Thọ, tuyên truyền, phản ánh toàn diện hoạt động nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

3 - Từ năm 2015 đến 2020, lực lượng vũ trang Tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương xét duyệt, chi trả trợ cấp theo Quyết định số 49 và Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 130.500 đối tượng, với số tiền trên 383 tỉ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho 465 đối tượng chính sách và hộ nghèo, trị giá 232.500.000 đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.421 người, trị giá hơn 600 triệu đồng, v.v.

4 - Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 80% khá, giỏi.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:01 - 21/09/2021

EUR26,027.3927,381.96

GBP30,308.6931,574.99

USD22,645.0022,875.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:33 - 21/09/2021

HCMSJC56.45057.100
Hà NộiSJC56.45057.120
Đà NẵngSJC56.45057.120