QPTD -Thứ Sáu, 04/10/2019, 15:29 (GMT+7)
Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương là nội dung quan trọng luôn được Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy kinh tế - xã hội của Tỉnh phát triển bền vững.

Vĩnh Long là tỉnh thuộc hạ lưu sông Mê Kông, có vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Trên địa bàn Tỉnh có nhiều dân tộc anh em chung sống, trong đó dân tộc Khmer và Hoa chiếm gần 2,7%; có 04 tôn giáo chính, với người theo đạo chiếm hơn 41,60% dân số, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao; sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, thủy sản và dịch vụ thương mại. Những năm qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã triệt để lợi dụng những tiêu cực nảy sinh trong xã hội chưa được giải quyết, không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá ta. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Vĩnh Long luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tạo được sự phát triển về mọi mặt. Tăng trưởng kinh tế vẫn được duy trì hợp lý, chuyển từ tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng xanh và bền vững; bình quân giai đoạn 2010 - 2018 đạt gần 7%; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Đạt được kết quả đó, là do Đảng bộ Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các mặt công tác; trong đó, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự là một nội dung hết sức quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón tham quan mô hình học cụ tại lễ ra quân huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Các cấp ủy trong Đảng bộ đều có nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cấp mình1. Trong chỉ đạo thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho toàn dân về hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang với đồng bào các dân tộc. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn, v.v. Nhờ đó, làm chuyển biến vững chắc cả về nhận thức và hành động của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức bảo vệ Tổ quốc của nhân dân không ngừng được nâng cao; niềm tin của nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương được củng cố và phát huy, “ý Đảng”, “lòng dân” hòa quyện là một, ngày càng lan tỏa rộng khắp.

Để đạt được kết quả như vậy, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới”, Tỉnh thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, đảm bảo cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đến nay, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được các địa phương duy trì có nền nếp, tổ chức chặt chẽ, theo phân cấp; nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục thường xuyên được đổi mới, cập nhật kiến thức thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, Tỉnh hết sức chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ cơ sở, chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín trong các dân tộc, học sinh, sinh viên,… đảm bảo cho họ có năng lực, trình độ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng về quyền và nghĩa vụ công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

Xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự là nội dung được Đảng bộ Vĩnh Long lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh, làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu của trên, kế hoạch huấn luyện, diễn tập; rà soát, bổ sung hệ thống các văn kiện, kế hoạch tác chiến theo các tình huống và kế hoạch phòng, chống khủng bố, cháy nổ, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường luyện tập các phương án, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy, xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp và khả năng cơ động của các phân đội, bảo đảm sát đặc điểm vùng sông nước.

Năm 2018, Vĩnh Long tổ chức tốt các cuộc diễn tập theo kế hoạch đề ra2, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối. Thông qua đó, tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; nâng cao khả năng vận hành cơ chế hoạt động khu vực phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) cho lãnh đạo, chính quyền các cấp. Các lực lượng: quân sự, công an đã phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định 133 và 77 của Chính phủ, thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời, chính xác, giải quyết tốt các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn đề cao vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp trong dự báo tình hình, đề xuất các biện pháp giải quyết những vụ việc nảy sinh, nhất là ở các khu vực trọng yếu, khu công nghiệp, không để xảy ra các “điểm nóng”. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Tỉnh còn tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thông qua các phong trào thi đua: “Dân vận khéo”, “Tết quân dân”, “Chung tay vì người nghèo”; huy động cán bộ, chiến sĩ giúp dân xây dựng cơ sở hạ tầng và khắc phục hậu quả thiên tai,... tạo được niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định, sát với tình hình thực tiễn của Tỉnh. Năm qua, Tỉnh đã tiến hành phúc tra, đăng ký, quản lý, sắp xếp quân nhân dự bị các đơn vị đạt 99,95%; kiện toàn tổ chức, biên chế, trang bị đầy đủ cho 100% đơn vị dự bị động viên sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới Tây Nam Tổ quốc. Với lực lượng dân quân tự vệ, được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, đúng với Thông tư 33 của Bộ Quốc phòng, bảo đảm có số lượng, cơ cấu hợp lý, phẩm chất chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm cao, nhất là tiểu đội dân quân thường trực ở các xã, phường, thị trấn; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 26,50%. Đặc biệt, mô hình “Xây dựng lực lượng tự vệ ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” của tỉnh Vĩnh Long đang được các địa phương trong cả nước học tập kinh nghiệm và nhân rộng; kết quả kiểm tra huấn luyện thường xuyên: 100% đạt yêu cầu, có trên 85,4% khá, giỏi. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành chức năng cấp trên và địa phương thực hiện tốt việc tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn của Tỉnh đã thành lập chi bộ quân sự theo đúng Điều lệ Đảng, hướng dẫn của trên (100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có chi ủy), bảo đảm đúng nguyên tắc tổ chức, hoạt động có nền nếp, phát huy tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở cơ sở.

Cùng với đó, Đảng bộ Vĩnh Long rất chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Quán triệt quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các địa phương cùng với chăm lo phát triển các dự án kinh tế, phải quan tâm đầu tư đúng mức cho quốc phòng - an ninh. Ngoài nguồn kinh phí trên cấp, hằng năm, Tỉnh và các địa phương đã trích một khoản ngân sách đáng kể để đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu và một số công trình quan trọng trong khu vực phòng thủ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đồng thời, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, luôn là lá cờ đầu, xứng tầm của một tỉnh trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong xây dựng khu vực phòng thủ, Tỉnh hết sức chú ý xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc, nhằm củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, chế độ và cấp ủy, chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, huy động được sức dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng địa phương giàu, đẹp. Tỉnh tích cực nhân rộng phong trào toàn dân tham gia xây dựng cơ sở xã, phường, cụm tuyến an toàn, làm chủ - sẵn sàng chiến đấu. Đến nay, 100% các cụm tuyến an toàn, làm chủ - sẵn sàng chiến đấu trong Tỉnh đều hoạt động có hiệu quả; khả năng phòng thủ của các lực lượng trên các địa bàn trọng yếu được nâng cao; công tác quản lý đất quốc phòng được tiến hành chặt chẽ, nhất là những khu vực bị chồng lấn để thực hiện Đề án Quy hoạch xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ; trong đó, Tỉnh tập trung xây dựng điểm ở huyện Vũng Liêm và huyện Trà Ôn để nhân rộng.

Phát huy kết quả đạt được và truyền thống quê hương cách mạng, thời gian tới, Vĩnh Long tiếp tục hoàn thành tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường sức mạnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, sẵn sàng chuyển thành sức mạnh của thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

TRẦN VĂN RÓN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
____________________

1 - Nghị quyết thực hiện Nghị định 21/2019/NĐ-CP, ngày 22-02-2019 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 16-4-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược Quốc phòng Việt Nam”; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 25-7-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, v.v.

2 - Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 cấp huyện, thị xã: 04, trong đó huyện Vũng Liêm và thị xã Bình Minh đạt xuất sắc; diễn tập phòng thủ dân sự huyện Long Hồ đạt khá. Đến nay, Tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu diễn tập cấp tỉnh và huyện; riêng cấp xã, phường, thị trấn đạt 99,84% chỉ tiêu trong nhiệm kỳ.

Ý kiến bạn đọc (0)