QPTD -Thứ Hai, 20/07/2015, 08:05 (GMT+7)
Đảng bộ Quân sự thành phố Hải Phòng lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Trong những năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố Hải Phòng luôn coi trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để Thành phố phát triển toàn diện, bền vững.

Chuẩn bị cơ động phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Là một thành phố cảng, trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch lớn của khu vực và cả nước, Hải Phòng có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, do nơi đây là cửa ngõ giao thông, cảng biển lớn của đất nước, bên cạnh những thuận lợi để mở rộng quan hệ hợp tác phát triển với các nước trong khu vực và trên thế giới, Hải Phòng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, v.v. Do đó, Đảng bộ Quân sự Thành phố đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thành phố. 

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, trước hết, Đảng ủy Quân sự Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng - an ninh, nhất là Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các đơn vị đã tích cực đổi mới nội dung, chương trình, đa dạng hóa các hình thức giáo dục; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch giáo dục phù hợp với từng đối tượng. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh của địa phương; làm rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động và ảnh hưởng của nó đối với sự ổn định, phát triển của địa phương. Trong đó, Thành phố hết sức coi trọng việc giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, người có uy tín trong các dòng họ, chức sắc, chức việc tôn giáo, chủ các tàu thuyền, v.v. Nhờ đó, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn1.

Xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương là nội dung được Đảng bộ Quân sự Thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Để làm được điều đó, trước hết, Đảng ủy Quân sự Thành phố tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Cùng với thực hiện tốt chương trình giáo dục chính trị theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, các đơn vị đã tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ của địa phương, Quân đội và đơn vị. Đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, chương trình giáo dục, phổ biến pháp luật cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn và làm tốt công tác tuyền truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được các đơn vị thường xuyên coi trọng, kịp thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến theo các phương án, duy trì nghiêm chế độ và tổ chức luyện tập thuần thục theo các phương án tác chiến. Qua đó, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy, xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp và khả năng cơ động của các phân đội. Trong huấn luyện, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo, tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ, chuyên sâu”, sát với đặc điểm, nhiệm vụ, biên chế, tổ chức của từng đơn vị. Đặc biệt, đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố chỉ đạo phải tổ chức huấn luyện chặt chẽ theo đúng chương trình, thời gian đã xác định; đi sâu huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, diễn tập chiến đấu trị an và phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn2, v.v. Đồng thời, chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố “tinh, gọn” theo đúng chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu và phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ; ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, cơ động, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương trong mọi tình huống. Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố chỉ đạo các cấp phải chú trọng quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội, cải cách hành chính quân sự và tập trung vào các khâu “đột phá”, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình đơn vị. Nhờ đó, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thành phố không ngừng được nâng lên, thực sự là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh, năng động trong quá trình phát triển.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định 152/2007/ NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Đảng ủy Quân sự Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tiếp tục triển khai xây dựng Thành phố, các quận, huyện thành khu vực phòng thủ có chiều sâu, vững chắc. Theo đó, các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ở từng khu vực và trên toàn địa bàn, nhất là khu vực trọng điểm, ven biển. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương tham gia thẩm định và giám sát việc quy hoạch xây dựng các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, bảo đảm các công trình, dự án này luôn gắn kết chặt chẽ với thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ và mang tính lưỡng dụng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh khi có tình huống xảy ra3. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng địa phương. Thông qua diễn tập đã thực hiện đúng cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu; nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho các tầng lớp nhân dân và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Triển khai thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân Thành phố về “Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2015”, Đảng ủy Quân sự Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, củng cố lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng hợp lý, chất lượng cao, hoạt động hiệu quả, thiết thực. Đồng thời, coi trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên, tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp đúng chuyên ngành quân sự và biên chế đủ 100% đầu mối đơn vị, gắn với địa bàn hoạt động4. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố còn chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; nhất là trên các đảo, ven biển và các khu vực trọng yếu, không để xảy ra các “điểm nóng”. Lực lượng vũ trang Thành phố luôn phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và các lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hoạt động vi phạm vùng trời và vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Đảng bộ Quân sự thành phố Hải Phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang và tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, góp phần tạo môi trường thuận lợi để Hải Phòng phát huy thế mạnh, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình hội nhập.

Đại tá NGUYỄN QUỐC TUẤN, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố
_________________

1 - Năm 2014, Thành phố đã mở 109 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, với 10.813 lượt người; tập huấn công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho 1.044 đồng chí là các thành viên hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp.

2 - Lực lượng vũ trang Thành phố đã tu sửa và làm mới được 13.911 mô hình, học cụ, 64 thao trường bãi tập, với trị giá 1,5 tỉ đồng; tổ chức tập huấn cán bộ được 21 lớp cho 2.063 đồng chí, đào tạo sĩ quan dự bị 01 lớp cho 50 đồng chí và trung cấp chuyên nghiệp 01 lớp cho 70 đồng chí; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ đạt 93,3% và quân nhân dự bị đạt 100%. Kết quả huấn luyện hằng năm các nội dung 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi.

3 - Hiện nay, Thành phố đang tích cực triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó có các dự án trọng điểm, như: Dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện; Đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện; Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải; Dự án xây dựng tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2; Dự án cảng và khu neo đậu tàu phía Tây Bắc Bạch Long Vĩ; Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn; Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở 1 Bệnh viện Việt Tiệp, v.v.

4 - Năm 2014, lực lượng dân quân tự vệ của Thành phố đạt tỷ lệ 1,31% dân số (trong đó đảng viên đạt 26,49%); lực lượng dự bị động viên đã xếp đạt tỷ lệ 96,9% (trong đó, sĩ quan đạt 68,6%, hạ sĩ quan, binh sĩ đạt 100%, đảng viên đạt 7,7%).

Ý kiến bạn đọc (0)