QPTD -Thứ Ba, 02/06/2020, 09:15 (GMT+7)
Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Nẵng lãnh đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự, những năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố Đà Nẵng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ này với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để Thành phố phát huy tiềm năng, thế mạnh trong xu thế hội nhập, phát triển.

Thực hành huấn luyện tại Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố

Trước sự phát triển của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, Đảng ủy Quân sự Thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Quân sự, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược An ninh mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới và Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ “Về khu vực phòng thủ”. Trên cơ sở đó, tích cực xây dựng chương trình, kế hoạch sát với đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ Thành phố đến cơ sở. Để vận hành có hiệu quả cơ chế quản lý, điều hành thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy Quân sự Thành phố chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp thường xuyên nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tạo hành lang pháp lý tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo. Định kỳ và hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc, chặt chẽ để nâng cao hiệu quả công tác này.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố phát huy tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, đề xuất nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với lĩnh vực quốc phòng. Chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thường xuyên kiện toàn, đề cao vai trò của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp trong thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng tiềm lực, thế trận nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; huy động các nguồn lực để xây dựng hệ thống công trình phòng thủ, công trình chiến đấu, trường bắn, thao trường, trung tâm huấn luyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ quận, huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường; diễn tập động viên bảo đảm sát thực tế, đạt kết quả tốt. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố; trong đó, có những nội dung làm điểm cho toàn quân, được Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 đánh giá cao. Qua đó, chất lượng xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ của Thành phố được nâng lên; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân được tăng cường, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thành phố trong mọi tình huống.

Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng, cơ cấu hợp lý; tổ chức, quản lý, giáo dục, huấn luyện chặt chẽ, chất lượng được nâng lên, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng khác tham gia bảo vệ biên giới biển, đảo; tuần tra bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, v.v. Đến nay, đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ Thành phố đạt trên 25%; 100% chi bộ quân sự xã, phường có cấp ủy. Việc xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo được coi trọng; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thực hiện tốt công tác phúc tra, đăng ký, quản lý, biên chế quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên. Nhờ đó, việc điều động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên được thực hiện thuận lợi, hiệu quả; biên chế của các đơn vị dự bị động viên, quân số đạt trên 88% và trên 96% phương tiện kỹ thuật so với nhu cầu. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được lãnh đạo, triển khai chặt chẽ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Khẩu đội ĐKZ thực hành bắn mục tiêu trong Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2019

Trên cơ sở quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 về điều chỉnh tổ chức biên chế, Đảng ủy Quân sự Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc chủ động rà soát, điều chỉnh biên chế theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình và sẵn sàng mở rộng khi có tình huống. Chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh hệ thống quyết tâm, kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch tác chiến bảo vệ biển, đảo, phòng, chống khủng bố; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo vệ mục tiêu trọng yếu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tăng cường lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, phương pháp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ và tổ chức, điều hành, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện các đối tượng theo hướng thực chất, đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính. Đi liền với đó, Đảng ủy Quân sự Thành phố chỉ đạo cấp ủy các cấp chủ động triển khai nhiều giải pháp đột phá trong xây dựng mô hình đơn vị điểm vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đơn vị yếu, tạo sự chuyển biến tiến bộ về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật.

Để phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Đảng ủy Quân sự Thành phố chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; trong đó, lấy xây dựng chính trị làm nền tảng, xây dựng Đảng làm trung tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ làm then chốt. Để xây dựng vững mạnh về chính trị, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng; thường xuyên nắm chắc, quản lý chặt chẽ, giải quyết tốt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ. Các mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”,“Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”,“Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân” được duy trì có nền nếp, phát huy hiệu quả. Cùng với những đổi mới trong công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và địa phương, Đảng ủy Quân sự Thành phố chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở; tổ chức đối thoại dân chủ trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ. Đây là kênh thông tin rất quan trọng để cấp ủy, chỉ huy các cấp lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng, kịp thời giải quyết vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, thiết thực; nhiều điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, sáng tạo có sức lan tỏa, tạo động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Đảng ủy Quân sự Thành phố đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trọng tâm là giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; phát huy tốt dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình; giải quyết tốt các mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ huy, nhất là mối quan hệ giữa cán bộ chủ trì. Thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giáo dục, quản lý, rèn luyện gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; kiểm tra việc khắc phục khuyết điểm của tập thể và cá nhân sau mỗi đợt tự phê bình và phê bình. Đi đôi với việc duy trì có nền nếp các chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng, Đảng ủy Quân sự Thành phố còn chú trọng gắn xây dựng, kiện toàn cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ thực hiện chặt chẽ, đúng quy chế. Đảng ủy Quân sự Thành phố có nhiều giải pháp để giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; bố trí, sử dụng cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển giữa các cấp. Ban hành và thực hiện đầy đủ quy chế, quy trình, nguyên tắc tiến hành công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch; coi trọng và tiến hành tốt công tác nhận xét, đánh giá đúng, khách quan đối với cán bộ, để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ phù hợp. Tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác; phát huy tốt vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì; đề cao trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói phải đi đôi với làm, làm phải có hiệu quả; luôn sâu sát, lắng nghe ý kiến của cơ sở.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để Thành phố đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu, đẹp.

Đại tá ĐOÀN DUY TÂN, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:53 - 04/03/2021

HCMSJC55.60056.000
Hà NộiSJC55.60056.020
Đà NẵngSJC55.60056.020