QPTD -Thứ Ba, 07/04/2020, 10:46 (GMT+7)
Đảng bộ Quân đoàn 4 tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp

Cùng với các tổ chức đảng trong toàn quân, Đảng bộ Quân đoàn 4 đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội đảng các cấp theo đúng chỉ thị, hướng dẫn của trên.

Quán triệt và chấp hành nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747-CT/QUTW, ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó xác định: nội dung trọng tâm của đại hội; việc chuẩn bị các văn kiện và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội đảng các cấp, v.v. Đồng thời, chọn Đảng bộ Trung đoàn 1; Đảng bộ Sư đoàn 309 tiến hành đại hội trước để rút kinh nghiệm. Cục Chính trị chủ động nghiên cứu, tham mưu để Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn ban hành quyết định thành lập các tiểu ban, Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đoàn lần thứ X; xây dựng kế hoạch thực hiện. Cùng với đó, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, yêu cầu việc chuẩn bị văn kiện đại hội phải chu đáo, khoa học, chặt chẽ; đánh giá đúng kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới; trong đó, xác định rõ khâu đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Quá trình thực hiện, các cấp ủy phải nắm vững tư tưởng chỉ đạo: “Đổi mới, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, chất lượng, bảo đảm ổn định chính trị và đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ”; phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm trong chuẩn bị và tiến hành đại hội. Đảng ủy cấp trên phải sớm hoàn thành dự thảo văn kiện để cấp ủy cấp dưới có cơ sở chuẩn bị văn kiện cấp mình và thảo luận góp ý trong đại hội. Chi ủy, đảng ủy (ban thường vụ) cấp dưới phải báo cáo thông qua dự thảo văn kiện và dự kiến nhân sự cấp ủy khóa mới với đảng ủy (ban thường vụ) cấp trên trực tiếp, khi được cấp trên đồng ý mới tiến hành đại hội.

Quang cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trên cơ sở kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn, Cục Chính trị đã ban hành Hướng dẫn số 607/HD-CCT về “Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp”, cụ thể hóa từng nội dung, triển khai đồng bộ, thống nhất việc quán triệt nội dung, quy trình tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đoàn. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho đội ngũ bí thư, phó bí thư đảng bộ và trưởng phòng (ban) cơ quan chính trị các cấp làm lực lượng báo cáo viên nòng cốt để quán triệt, học tập. Nội dung tập huấn tập trung vào những điểm mới về quy trình chuẩn bị và tổ chức đại hội ở từng cấp, nhất là việc chuẩn bị và thảo luận các văn kiện, công tác nhân sự cấp ủy, công tác bầu cử, một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Ngoài việc thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn, giúp cơ sở, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn còn chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên nắm bắt và giải quyết kịp thời, triệt để những nảy sinh mới về tư tưởng, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp để tập trung tiến hành thành công đại hội. Đến nay, 100% cấp ủy trong Đảng bộ Quân đoàn đã hoàn thành việc quán triệt các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Đảng viên, cán bộ, quần chúng đều nhận thức rõ ý nghĩa chính trị to lớn, tầm quan trọng của việc tiến hành đại hội đảng các cấp. Trách nhiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo được nâng cao; vai trò của cấp ủy viên các cấp được phát huy, tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị để đại hội thành công tốt đẹp.

Để đảm bảo cho đại hội thành công, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc đóng góp ý kiến, thảo luận và chuẩn bị các văn kiện. Đối với văn kiện cấp trên, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn yêu cầu các cấp ủy chỉ đạo việc bồi dưỡng, hướng dẫn đại biểu phương pháp tiếp cận, nghiên cứu; định hướng thảo luận các nội dung trọng điểm. Các tham luận đi sâu vào những vấn đề mới, còn có ý kiến khác nhau, hạn chế việc thảo luận góp ý câu chữ. Việc thảo luận báo cáo chính trị cấp trên trực tiếp, tập trung vào những chủ trương, định hướng lớn, các mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp tổ chức thực hiện liên quan trực tiếp đến đảng bộ, chi bộ và cơ quan, đơn vị mình. Trong thảo luận báo cáo chính trị cấp mình, cần đi thẳng vào những nội dung liên quan trực tiếp đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề nổi cộm, giải quyết khâu yếu, mặt yếu, v.v. Các ý kiến phát biểu được chuẩn bị kỹ, ngắn, gọn, thể hiện rõ chính kiến, tinh thần tự phê bình và phê bình; khuyến khích tranh luận thẳng thắn trước những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề mới, tránh chung chung, dàn trải hoặc đi vào tiểu tiết, vụn vặt. Việc tổng hợp ý kiến đóng góp phải có tính khái quát, cụ thể, trung thực, chính xác, không bình luận, nhận xét theo ý kiến chủ quan, v.v. Báo cáo chính trị do các cấp ủy chuẩn bị phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm; xác định nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế. Đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên cũng như văn kiện của cơ quan, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy quán triệt kỹ Chỉ thị số 103/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội, để khắc phục mọi biểu hiện vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhất là kỷ luật nghiêm trọng; tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về tư tưởng, kỷ luật; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy, nâng cao sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm Quân đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải đưa vấn đề này thành một nội dung trong báo cáo chính trị, thảo luận tại đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ; từ đó, đề xuất chủ trương, giải pháp lãnh đạo chấm dứt các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Trong quá trình dự thảo các văn kiện đại hội, các cấp ủy phải nắm vững sự chỉ đạo của cấp trên, bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và tình hình thực tế của đảng bộ cơ quan, đơn vị; tổ chức lấy ý kiến tham gia của cấp ủy cấp dưới và các tổ chức quần chúng một cách thực chất, hiệu quả. Đại hội các cấp phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy trách nhiệm, trí tuệ, bảo đảm dân chủ, thiết thực, hiệu quả trong thảo luận, tránh qua loa, hình thức; các ý kiến khác nhau cần được thảo luận kỹ, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, đoàn kết, xây dựng.

Một trong những nội dung được Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn đặc biệt coi trọng là công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ khóa mới. Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, có cơ cấu hợp lý, tính kế thừa, phát triển và theo quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Quy định cấp ủy viên được đề cử phải là những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trí tuệ, năng lực, phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, có uy tín trước tập thể; chú ý những cán bộ trẻ. Để làm được điều đó, các cấp ủy tiến hành rà soát độ tuổi, thời gian phục vụ tại ngũ của những đồng chí đang tham gia cấp ủy, nhất là cán bộ chủ trì để có phương án chuẩn bị nhân sự đại hội; phải tính đến độ tuổi, lớp kế cận, kế tiếp cho quá trình phát triển; phải hình thành 03 độ tuổi, trong đó có 1/3 số cán bộ có độ tuổi trẻ so với chức vụ ở mỗi cấp. Đồng thời, phải quán triệt quan điểm gắn cơ cấu với chất lượng, lấy chất lượng là chính; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và phát huy vai trò cá nhân trong thực hiện các quyết định của tập thể. Cấp ủy các cấp tập trung vào cán bộ chủ trì, cấp phó cùng cấp và cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trực thuộc có vị trí quan trọng, không nhất thiết cơ quan, đơn vị nào cũng có người tham gia cấp ủy. Ở các cơ quan Quân đoàn cơ cấu vào cấp ủy gồm cán bộ chủ trì, cấp phó, một số phòng, ban có vị trí quan trọng và cán bộ chủ trì các đơn vị trực thuộc (tiểu đoàn, kho,…). Ban thường vụ nên tập trung vào các đồng chí cán bộ chủ trì, một số cấp phó phụ trách công tác quan trọng và chủ nhiệm chính trị; trong đó chính ủy (chính trị viên) làm bí thư, chỉ huy trưởng làm phó bí thư. Những cơ quan, đơn vị không biên chế chính ủy (chính trị viên) cơ cấu đồng chí cấp trưởng hoặc cấp phó làm bí thư. Đến nay, Quân đoàn đã cơ bản kiện toàn, sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, đáp ứng yêu cầu chuẩn bị nhân sự đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, tạo động lực tinh thần to lớn, lập nhiều thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ. Thông qua đó, các đơn vị động viên ý thức, trách nhiệm của mọi tổ chức, đảng viên, quần chúng, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, góp phần vào thành công của đại hội đảng. Bên cạnh đó, Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức đợt thi đua đột kích chào mừng đại hội đảng các cấp, gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế lao động, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Thông qua đó, làm cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội; phát hiện, khắc phục những biểu hiện lệch lạc, tư tưởng bè phái, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu ý thức xây dựng Đảng. Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là công tác nhân sự của Đảng.

Với trách nhiệm chính trị và tinh thần quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức, lực lượng trong toàn Đảng bộ, chắc chắn rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đoàn 4 lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng cho sự thành công của Đại hội XI Đảng bộ Quân đội và Đại hội XIII của Đảng.

Đại tá TRƯƠNG NGỌC HỢI, Chính ủy Quân đoàn

 

Ý kiến bạn đọc (0)