QPTD -Thứ Hai, 17/04/2017, 07:55 (GMT+7)
Đảng bộ huyện Yên Dũng lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của Huyện luôn được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Yên Dũng là huyện gần trung tâm tỉnh Bắc Giang, có vị trí quan trọng về quốc phòng do có dãy núi Nham Biền cùng hợp lưu của sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam, gần với nơi diễn ra trận Vạn Kiếp lịch sử. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, huyện Yên Dũng đã tiễn đưa hàng chục nghìn người con ưu tú lên đường làm nhiệm vụ, góp hàng chục nghìn tấn lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến. Với những đóng góp to lớn và thành tích xuất sắc, Huyện và 10 xã, 06 cá nhân đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 213 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng, 2.545 liệt sĩ, 1.150 thương binh, 585 bệnh binh, v.v. Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trước hết, Huyện đã tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Hằng năm, Huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trọng tâm là Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 152/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương hằng năm. Trên cơ sở đó, Huyện đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản, nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Công an Huyện và các cơ quan có liên quan thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng; tập trung tuyên truyền nhân dịp lễ, Tết, ngày truyền thống của dân tộc, địa phương. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi nhập ngũ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Nghi thức thắp đuốc truyền thống trong Lễ giao nhận quân của Huyện 
tháng 02-2017. Ảnh: yendung.bacgiang.gov.vn)

Bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng là nội dung được Huyện hết sức chú trọng. Huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm về số lượng và chất lượng theo luật định và yêu cầu của các đơn vị nhận quân. Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng nghiệp cho học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, nên trong tuyển sinh quân sự, Huyện luôn đứng đầu tỉnh Bắc Giang về tỉ lệ các cháu học sinh trúng tuyển vào các trường Quân đội. Cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng và tỉ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự, đáp ứng được yêu cầu của các đơn vị nhận nguồn dự bị. Việc đăng ký, quản lý, bổ nhiệm, giải ngạch quân nhân dự bị và công tác động viên huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nền nếp, đúng quy định; việc rà soát, sắp xếp, bổ sung quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đơn vị dự bị động viên được duy trì thường xuyên. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng có số lượng hợp lý, chất lượng chính trị ngày càng cao, đủ thành phần, quy mô tổ chức biên chế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tỉ lệ dân quân nòng cốt chiếm 1,4% dân số, tự vệ chiếm 18,5% cán bộ, công nhân viên chức. Đến nay, 100% cơ sở đủ điều kiện (xã, thị trấn, cơ quan, công ty) đều xây dựng được dân quân tự vệ và biên chế đủ cán bộ, chỉ huy theo quy định; trong đó, tỉ lệ đoàn viên đạt 68,28%, đảng viên đạt 21,02%, bộ đội phục viên đạt 19,61%. Công tác huấn luyện cho dân quân tự vệ được thực hiện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian quy định, kết quả chung đạt khá và an toàn.

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Huyện đã chấp hành nghiêm cơ chế, nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác này. Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Huyện luôn thực hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành làm tham mưu; trong đó, lực lượng quân sự, công an làm nòng cốt. Công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng được tiến hành đúng chỉ tiêu, kế hoạch1 đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện. Việc thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP, ngày 12-7-2010 của Chính phủ về “Phối hợp giữa Quân đội và Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”; Nghị định 133/NĐ-CP, ngày 28-12-2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, không xảy ra “điểm nóng”, hạn chế được các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm trật tự, an toàn giao thông và sự chống phá của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được các cấp thực hiện nền nếp, hiệu quả. Huyện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị, Nghị định 13/2014/NĐ-CP, ngày 25-02-2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh cùng các văn bản của các bộ, ngành Trung ương; Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 14-3-2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo đúng quy định; bổ sung quy chế và hoạt động có hiệu quả. Đảng ủy các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của Huyện luôn lãnh đạo tốt việc cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch. Việc giáo dục quốc phòng cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đạt kết quả tốt. Qua kiểm tra hằng năm, 100% đạt yêu cầu, có gần 90% khá giỏi.

Một trong những trọng tâm lãnh đạo của Huyện thời gian qua là đã chú trọng lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quán triệt, xây dựng kế hoạch, điều chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng, kết hợp phát triển kinh tế trên địa bàn; Đề án xây dựng khu vực phòng thủ Huyện; san lấp mặt bằng Dự án thao trường huấn luyện tổng hợp, v.v. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Huyện tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng, đất quốc phòng, các địa hình có giá trị về quân sự, đảm bảo thế trận quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ địa phương khi có chiến tranh xảy ra. Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đô thị, nông thôn mới gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh. Đến nay, Huyện đã cơ bản hoàn thành việc nhựa hóa, bê tông hóa hệ thống giao thông nông thôn; hoàn thành xây dựng cầu Yên Dũng, Đường 239, tỷ lệ bê tông hóa đường giao thông nông thôn đạt 90%,… không chỉ tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, mà còn góp phần xóa sự chia cắt giữa huyện Yên Dũng với các huyện, tỉnh, thành phố lân cận, tạo thuận lợi cho tăng cường quốc phòng - an ninh. Hệ thống thông tin, truyền thông được đầu tư, nâng cấp, mở rộng và phát triển mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và tăng cường quốc phòng - an ninh. Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, nên tỉ lệ hộ nghèo của Huyện giảm mạnh, chỉ còn 8,5%, thu nhập bình quân đạt 30,6 triệu đồng/người/năm. Đến nay, Yên Dũng đã có 08/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã, thị trấn có bác sĩ,... không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, mà còn là lực lượng tại chỗ đáp ứng yêu cầu của quốc phòng.

Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện và thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, “Đền ơn đáp nghĩa”. Thường xuyên chỉ đạo việc kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự Huyện và các xã, thị trấn, xây dựng lực lượng vũ trang Huyện vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng vũ trang Huyện. Việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quyết tâm A, A2, A4, kế hoạch B được Huyện lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ, kế hoạch phòng, chống, giảm nhẹ hậu quả thiên tai cũng luôn được bổ sung, hoàn thiện và tổ chức luyện tập, bảo đảm đáp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác chính sách, hậu phương quân đội được thực hiện theo Quyết định 47/2002/QĐ-TTg, Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng, thủ tục và nguyên tắc. Đồng thời, hoàn chỉnh thủ tục đề nghị giám định thương tật cho quân nhân bị thương theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch 28/2013/TTLB-BLĐTBXH-BQP, Thông tư 202/2013/TT-BQP. Vận động các đối tượng quyên góp xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết và xây dựng Nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, mua bảo hiểm y tế bổ sung cho thân nhân quân nhân.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Huyện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những năm qua, huyện Yên Dũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, được tỉnh Bắc Giang và Quân khu 1 đánh giá cao. Đó cũng là nguồn cổ vũ, động viên để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Dũng tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ quan trọng này, xứng đáng với truyền thống của quê hương cách mạng.

NGUYỄN VIẾT TUẤN, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
________
______________

1 - Trong 5 năm qua, tổ chức diễn tập cấp xã được 10 lần, cấp huyện được 01 lần, đạt chất lượng, hiệu quả.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chiến thắng 30 tháng Tư - ý nghĩa to lớn, giá trị vững bền
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước trước đây, cũng như trong lịch sử cận đại của dân tộc, có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại, giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế.