QPTD -Thứ Hai, 08/05/2017, 15:23 (GMT+7)
Đảng bộ Hà Giang lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Trên cơ sở quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Đảng bộ Hà Giang thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Được xác định là vùng “trọng trấn”, “phên giậu” phía Tây Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có trên 277 km đường biên giới, với 442 cột mốc, trải dài qua địa bàn 07 huyện vùng cao. Tỉnh có 19 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc H’Mông chiếm 32,18%; trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao; địa hình vùng núi hiểm trở, giao thông khó khăn; tình trạng người lao động qua lại biên giới, buôn bán người, vi phạm pháp luật diễn ra phức tạp, v.v. Song, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Hà Giang nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tạo được sự phát triển về mọi mặt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm 2016 của Tỉnh đạt 6,8%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Đạt được những kết quả đó là do Đảng bộ Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các mặt công tác; trong đó, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương là một nội dung hết sức quan trọng.

Đồng chí Triệu Tài Vinh cùng đoàn công tác khảo sát vị trí xây dựng sân bay trên địa bàn Tỉnh, ngày 13-4-2017. (Ảnh: baohagiang.vn)

Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng trong tình hình mới, những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Theo đó, các cấp ủy trong Đảng bộ đều có nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cấp mình. Trong chỉ đạo thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho toàn dân về hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” để kích động, chia rẽ cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang với đồng bào các dân tộc, gây mất ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, v.v. Nhờ đó, làm chuyển biến vững chắc cả về nhận thức và hành động của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức bảo vệ Tổ quốc của nhân dân không ngừng được nâng cao; niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương được củng cố và giữ vững; “ý Đảng”, “lòng dân” hòa quyện là một, ngày càng tỏa sáng trên vùng cao biên cương địa đầu Tổ quốc.

Để đạt được kết quả như vậy, Tỉnh ủy Hà Giang đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới”, Tỉnh chăm lo kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đến nay, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được các địa phương duy trì có nền nếp, tổ chức chặt chẽ, theo phân cấp; nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục có sự đổi mới, cập nhật kiến thức thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng. Năm 2016, toàn Tỉnh tổ chức được 82 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 5 nghìn lượt người (từ đối tượng 2 đến đối tượng 5). Trong đó, Tỉnh hết sức chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng dân tộc, tôn giáo,… đảm bảo cho họ có năng lực, trình độ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định, sát với tình hình thực tiễn của Tỉnh. Năm qua, Tỉnh đã tiến hành phúc tra, đăng ký, quản lý, sắp xếp quân nhân dự bị đạt 97,6%, tổ chức 08 lớp huấn luyện dự bị động viên với gần 1.000 đồng chí. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, cơ cấu hợp lý, phẩm chất chính trị, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm cao, nhất là tiểu đội dân quân thường trực các xã biên giới. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 27,62%, tự vệ đạt 63,7%, dự bị động viên đạt 26,9%; 100% thôn, bản, tổ nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp trong Tỉnh đều có lực lượng dân quân tự vệ. Kết quả kiểm tra huấn luyện: 100% đạt yêu cầu, có 84,5% khá, giỏi. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành chức năng cấp trên và địa phương thực hiện tốt việc tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn của Tỉnh đã thành lập chi bộ quân sự theo đúng Điều lệ Đảng, hướng dẫn của trên (trong đó 101 chi bộ có chi ủy), bảo đảm đúng nguyên tắc tổ chức, hoạt động có nền nếp, phát huy tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở cơ sở.

Xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương là nội dung được Đảng bộ Hà Giang lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt. Trước hết, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh, làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Tỉnh, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Các đơn vị thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu của trên, kế hoạch huấn luyện, diễn tập; rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, kế hoạch phòng, chống khủng bố, cháy rừng, bão, lụt, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường luyện tập các phương án, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy, xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp và khả năng cơ động của các phân đội. Lãnh đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập theo kế hoạch đề ra1, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối. Thông qua đó, các lực lượng đã có bước chuyển biến mới trong nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; nâng cao khả năng vận hành cơ chế hoạt động khu vực phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Các lực lượng: quân sự, công an, biên phòng đã phối hợp thực hiện có hiệu quả nội dung theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn đề cao vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp trong dự báo tình hình, đề xuất các biện pháp giải quyết những vụ việc nảy sinh2, nhất là trên tuyến biên giới và các khu vực trọng yếu, không để xảy ra “điểm nóng”. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Tỉnh còn tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Giai đoạn 2007 - 2017, huy động trên 100.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên giúp dân xây dựng cơ sở hạ tầng và khắc phục hậu quả thiên tai bão, lũ; trong đó, giúp di rời 238 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, xóa 1.000 nhà tạm, tham gia dập tắt hàng trăm vụ cháy rừng, trồng trên 700 ha rừng theo Chương trình 661,... tạo được niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở 110 lượt xã, thị trấn, 1.737 lượt tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; thực hiện nhiều dự án di, giãn dân ra định cư sát biên giới, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Cùng với đó, Đảng bộ Hà Giang cũng rất chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Quán triệt quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các địa phương trong quá trình triển khai các dự án kinh tế, phải chú trọng kết hợp với quốc phòng - an ninh. Ngoài nguồn kinh phí trên cấp, hằng năm, Tỉnh và các địa phương đã trích một khoản ngân sách đáng kể để đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu và một số công trình quan trọng trong khu vực phòng thủ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đồng thời, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, Tỉnh đang tích cực nhân rộng mô hình “Cánh rừng dân quân” trong phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; phong trào toàn dân tham gia xây dựng cơ sở xã, phường, cụm tuyến an toàn, làm chủ - sẵn sàng chiến đấu được các địa phương đẩy mạnh. Đến nay, 100% các cụm tuyến an toàn, làm chủ - sẵn sàng chiến đấu trong Tỉnh đều hoạt động có hiệu quả; khả năng phòng thủ của các lực lượng trên địa bàn tuyến biên giới và các địa bàn trọng yếu được nâng cao; công tác quản lý đất quốc phòng được tiến hành chặt chẽ, nhất là những khu vực bị chồng lấn, để thực hiện Đề án Quy hoạch xây dựng các công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

Phát huy kết quả đạt được và truyền thống quê hương cách mạng, những năm tới, Hà Giang tổ chức tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đảm bảo mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường sức mạnh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời bình, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương, bảo vệ Tổ quốc khi có tình huống xảy ra.

TRIỆU TÀI VINH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

______________

1 - Diễn tập phòng thủ khu vực: 01 cấp tỉnh, đạt xuất sắc; 06 cấp huyện, đạt giỏi; diễn tập 18 Cụm Tác chiến Biên phòng, đạt giỏi; 06 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai cấp huyện, đạt giỏi; 157 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn, đạt 76% khá, giỏi; 63 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai cấp xã, phường, thị trấn, đạt giỏi.

2 - Hoạt động tuyên truyền, lôi kéo quần chúng tham gia tin, theo đạo tự xưng Hội thánh Tin lành Đức Chúa trời; tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; các hoạt động tán phát tài liệu xấu vào địa bàn.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.