QPTD -Thứ Tư, 17/06/2020, 15:00 (GMT+7)
Đảng bộ Binh chủng Tăng thiết giáp tăng cường công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp xác định: công tác xây dựng Đảng  là một nội dung rất quan trọng, vấn đề then chốt, nhằm xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trước yêu cầu mới, công tác này càng phải được coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả.

Những năm qua, quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là hạt nhân, trung tâm đoàn kết lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là, xây dựng Đảng bộ Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Đảng ủy Binh chủng luôn quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương vào xây dựng Đảng bộ. Trọng tâm là, nâng cao năng lực cụ thể hóa nghị quyết của trên vào nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Binh chủng; triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ,

đảng viên; chủ động nhạy bén trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch và quan điểm, tư tưởng sai trái, tiêu cực, lạc hậu, cơ hội, thực dụng, trung bình chủ nghĩa, giảm sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Binh chủng luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, không vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; luôn thể hiện rõ vai trò tiền phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, đề cao trách nhiệm chính trị trong thực hiện nhiệm vụ, có ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Binh chủng phát tại Hội nghị

Trong xây dựng Đảng bộ Binh chủng vững mạnh về tổ chức và đạo đức, Đảng ủy Binh chủng đã chủ động xây dựng và ban hành thực hiện nghiêm bộ quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu trong Đảng bộ. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên duy trì thực hiện tốt chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; đề cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Các cấp ủy đảng luôn làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó, tập trung kiểm tra những đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, nơi dễ phát sinh tiêu cực, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm1. Đồng thời, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc chất lượng chính trị các đối tượng, nhất là ở các cơ quan, đơn vị trọng yếu, nhân sự cho đại hội đảng các cấp, kết nạp đảng viên, tuyển sinh quân sự chặt chẽ, đúng quy định.

Trong xây dựng Đảng về đạo đức, các cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều chủ trương, biện pháp giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện nói đi đôi với làm, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhất là Quy định về những điều đảng viên không được làm. Chấp hành nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp để cấp dưới noi theo; tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực xâm nhập vào trong đơn vị. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ, đảng viên, có tinh thần trách nhiệm và đoàn kết, thống nhất cao; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ Binh chủng trong sạch, vững mạnh, Binh chủng vững mạnh toàn diện.

Trước sự phát triển của khoa học công nghệ và những tác động tiêu cực của hệ thống mạng xã hội, từ mặt trái của kinh tế thị trường, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thời gian tới, Đảng bộ Binh chủng Tăng thiết giáp tập trung thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chính sau:

1. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác xây dựng Đảng, nhất là nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng và trình độ, năng lực thực tiễn cho cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, coi đây là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo của trên, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, nhất là trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa lãnh đạo và chỉ huy, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, xây dựng tổ chức đảng thực sự là hạt nhân đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động trong cơ quan, đơn vị. Kịp thời kiện toàn cấp ủy các cấp khi có biến động, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý; nâng cao chất lượng xây dựng Đảng bộ gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, đề cao tự phê bình và phê bình; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng tham gia xây dựng Đảng; tập trung làm chuyển biến năng lực quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện và nắm chắc tình hình tư tưởng, các mối quan hệ của đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên có chất lượng ngày càng cao. Thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, chất lượng đảng viên và tổ chức đảng hằng năm; làm tốt công tác phát triển đảng, đúng phương châm, phương hướng, quy trình, nguyên tắc, chất lượng; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; mỗi cán bộ, đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kiên quyết đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng sai trái thù địch và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những vấn đề mới sửa đổi, bổ sung, bảo đảm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Chủ động phát hiện, kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên và tổ chức đảng theo đúng quy trình, nguyên tắc. Kiên quyết chống mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, độc đoán, dân chủ hình thức.

4. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình trong quy hoạch, đánh giá, nhận xét, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cán bộ; kết hợp chặt chẽ công tác quản lý cán bộ với quản lý đảng viên, quản lý của tổ chức với kiểm tra, giám sát của quần chúng và tự quản lý rèn luyện của từng đảng viên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp vi phạm nguyên tắc, quy trình công tác cán bộ.

5. Chú trọng tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát, thẩm định nắm chắc chất lượng chính trị các đối tượng, bảo đảm chất lượng chính trị đầu vào các cơ quan, đơn vị trọng yếu, công tác nhân sự đại hội đảng các cấp, kết nạp đảng và tuyển sinh quân sự chặt chẽ, đúng quy định. Chủ động ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hiện tượng, vụ việc tiêu cực trong đơn vị; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp sai phạm. Đề cao cảnh giác, kiên quyết không để các thế lực thù địch lôi kéo, móc nối, cài cắm người vào trong nội bộ đơn vị.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC DINH, Chính ủy Binh chủng
__________________

1 - Từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng bộ Binh chủng kiểm tra, giám sát được 117,23% tổ chức Đảng và 145,11% đảng viên; kết nạp được 588 quần chúng ưu tú vào đảng. Riêng kết quả đánh giá, xếp loại, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019: Về tổ chức đảng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 15,95%, hoàn thành tốt nhiệm vụ là 75%, hoàn thành nhiệm vụ là 9,05%. Về đảng viên: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 12,35%, hoàn thành tốt nhiệm vụ là 84,30%, hoàn thành nhiệm vụ là 3,21%.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:29 - 22/01/2021

EUR27,238.0928,661.04

GBP30,881.2932,171.14

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:37 - 22/01/2021

HCMSJC55.95056.500
Hà NộiSJC55.95056.520
Đà NẵngSJC55.95056.520