QPTD -Thứ Hai, 11/05/2020, 09:19 (GMT+7)
Công ty Tây Nam phát huy truyền thống, vững bước trên con đường hội nhập và phát triển

Trải qua 20 năm xây dựng, phát triển, Công ty Tây Nam trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Quân khu 7. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty đang thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm xây dựng Công ty phát triển toàn diện, vững mạnh hơn nữa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sản xuất - Thương mại - Xuất nhập khẩu Tây Nam (gọi tắt là Công ty Tây Nam) của Quân khu 7 - tiền thân là Xí nghiệp Tây Nam thuộc Công ty Đầu tư miền Đông được thành lập ngày 15/5/2000, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế trong tình hình mới. Là doanh nghiệp quốc phòng 100% vốn Nhà nước, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, nhiệm vụ của Công ty liên tục được bổ sung, phát triển và mở rộng. Trong đó, trọng tâm là phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh; phục vụ tiếp kiến, chiêu đãi, lưu trú cho khách quốc phòng; dự trữ, cấp phát xăng dầu phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Quân khu. Đồng thời, phục vụ diễn tập, vận chuyển hàng quân sự đường sông, đường biển; xây dựng công trình quốc phòng kết hợp làm công tác đối ngoại quốc phòng tại Campuchia, v.v. Nắm chắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động kiện toàn tổ chức, biên chế, ổn định tư tưởng, xây dựng quyết tâm, thống nhất điều lệ, quy chế hoạt động và triển khai các biện pháp thực hiện.

Hoạt động phục vụ công tác đối ngoại quốc phòng

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân các địa phương và sự nỗ lực, sáng tạo, nhạy bén của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty đã không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm là phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Từ một vài ngành nghề ban đầu, với nguồn vốn hạn hẹp, đến nay, Công ty đã tham gia hoạt động đa ngành nghề trên nhiều lĩnh vực, phát triển vượt ra khỏi địa bàn Quân khu, mở rộng sang Campuchia. Nổi bật là, công tác đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được chú trọng; năng lực cạnh tranh thị trường không ngừng được nâng cao; nắm bắt lợi thế, thời cơ đưa ra những định hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và điều chỉnh linh hoạt phù hợp với nhu cầu thị trường, bảo đảm đúng pháp luật và có tính khả thi cao. Do vậy, kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, từng bước ổn định, phát triển bền vững, hội nhập ngày càng sâu rộng. Doanh thu hằng năm đạt trên 1.800 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người cao, cán bộ, công nhân viên, người lao động tâm huyết, gắn bó xây dựng, phát triển Công ty.

Cùng với đó, công tác quản lý kỷ luật, phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn lao động; công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và công tác thi đua, khen thưởng đạt nhiều kết quả tích cực; các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Quốc phòng, Quân khu giao đều hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Ghi nhận những thành tích đạt được, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý1. Đây là nguồn cổ vũ, động viên để cán bộ, công nhân viên Công ty tiếp tục phát huy truyền thống “Chủ động sáng tạo, đoàn kết thống nhất, hội nhập phát triển”, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh thị trường khốc liệt, chất lượng dịch vụ đòi hỏi phải chuyên nghiệp, có hàm lượng công nghệ cao. Trước thực trạng đó, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc đang đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác, quyết tâm đưa Công ty phát triển lên tầm cao mới; tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục xây dựng Công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trước hết, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung quán triệt, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên nâng cao bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào công cuộc đổi mới đất nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Nội dung tập trung vào quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng, chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng; đặc điểm, nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu, yêu cầu đạt được trong sản xuất, kinh doanh của đơn vị và các vấn đề về cung - cầu, giá trị, cạnh tranh thị trường,... làm cơ sở vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, định hướng tư tưởng, xây dựng đạo đức nghề nghiệp, động cơ, quyết tâm và khơi dậy lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế. Xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; thường xuyên củng cố, phát huy vai trò của tổ chức: công đoàn, phụ nữ, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; tích cực đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tư tưởng cạnh tranh kinh tế không lành mạnh, hiểu không đúng, xuyên tạc quan điểm kết hợp quốc phòng với kinh tế, góp phần xây dựng các tổ chức trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2. Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Quốc phòng, Quân khu về điều chỉnh tổ chức biên chế trong Quân đội, đặc biệt là Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Tây Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”, ngày 03/01/2019 của Bộ Quốc phòng. Tổ chức cơ cấu lại nhân sự của từng bộ phận theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy tối đa năng lực, sở trường, tính sáng tạo của đội ngũ cán bộ, gắn trách nhiệm, nghĩa vụ với quyền lợi của cán bộ, công nhân viên và người lao động, nhằm nâng cao năng suất lao động; tổ chức định biên, rà soát nhân sự chặt chẽ, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng đào tạo lại nhân sự hiện có, làm cơ sở để định hướng, phát triển. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc trong xây dựng, triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động và biểu tổ chức, biên chế mới của Công ty sau tái cơ cấu; tiếp tục cổ phần hóa Công ty Kho vận Xăng dầu và Công ty Cảng ICD Tây Nam theo chủ trương của Bộ Quốc phòng. Trong quá trình cổ phần hóa, cơ cấu lại, các đơn vị chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho người lao động, không để xáo trộn, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

3. Thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với kinh tế. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty nên Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều chủ trương, biện pháp khoa học, phù hợp. Trong đó, chú trọng hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ công tác đối ngoại của Bộ Quốc phòng và Quân khu tại Trung tâm Hội nghị Pavillon, Cụm khách sạn Tân Sơn Nhất, Côn Đảo; bảo đảm đúng, đủ lượng xăng dầu phục vụ dự trữ chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của các cơ quan, đơn vị trong Quân khu; tổ chức vận chuyển hàng hóa quân sự, thương mại ra đảo Phú Quốc, Côn Đảo bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Quân khu và Tư lệnh Quân khu; trọng tâm là các quy định của Công ty và các khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao chất lượng quản lý đơn vị, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tạo sự chuyển biến tiến bộ, vững chắc về mọi mặt. Đồng thời, coi trong huấn luyện quân sự, bồi dưỡng chính trị cho 02 trung đội, 08 tiểu đội tự vệ để lực lượng này có đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Công ty, xí nghiệp, phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực đóng quân. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ quốc phòng, các đơn vị luôn quán triệt sâu sắc quan điểm kết hợp giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh; thực hiện mỗi bước phát triển kinh tế là một bước củng cố quốc phòng, an ninh và ngược lại, quốc phòng, an ninh mạnh sẽ tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả. Cùng với đó, các đơn vị vừa chủ động tham gia xây dựng các công trình mới, vừa nâng cao chất lượng, tiến độ thi công các dự án, công trình lưỡng dụng đang triển khai (Đường tuần tra biên giới tỉnh Long An và các lĩnh vực kinh doanh của Công ty); tăng cường hoạt động giao lưu với các địa phương nước Bạn, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, kinh tế, xây dựng tuyến biên giới Quân khu đảm nhiệm hòa bình, hữu nghị và phát triển.

4. Đổi mới nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Công ty. Do vậy, Công ty chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện các chính sách thu hút nhân tài, phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ có chuyên môn giỏi, tay nghề cao với đẩy mạnh đầu tư, mua sắm, hiện đại hóa đồng bộ hệ thống trang, thiết bị, dây chuyền sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; chú trọng giữ vững thương hiệu một số ngành nghề mũi nhọn: Dịch vụ Logistics Cảng ICD, nhà hàng, khách sạn; khai thác, kinh doanh đá granite; xây dựng các công trình quốc phòng, v.v. Tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, phát triển, khai thác lĩnh vực cao ốc văn phòng, nâng cấp khách sạn Tân Sơn Nhất thành chuỗi khách sạn - hội nghị - nhà hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và đổi mới công tác phục vụ, đáp ứng nhu cầu của thị trường, phù hợp với định hướng phát triển, đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu. Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ và khuyến khích cán bộ, nhân viên nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chú trọng các biện pháp quản lý phương tiện, cơ sở vật chất, tài chính, bảo vệ môi trường, an toàn lao động theo quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp; bảo đảm tốt chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần,... cho cán bộ, công nhân viên.

Thực hiện tốt các giải pháp trên là động lực, tiền đề quan trọng để Công ty Tây Nam vững bước trên con đường hội nhập và phát triển, phấn đấu trở thành doanh nghiệp tiêu biểu của Bộ Quốc phòng ở khu vực phía Nam.

Thượng tá TRƯƠNG KIM HOÀNG, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc
__________________

1 - 01 Huân chương Lao động hạng Ba; 02 Bằng khen của Chính phủ; 10 Cờ thi đua, 07 Bằng khen của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; 08 Cờ thi đua, 30 Bằng khen của Quân khu, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)