QPTD -Thứ Năm, 18/10/2018, 09:04 (GMT+7)
Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội hiện nay

Nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, kịp thời tham mưu, đề xuất và có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên phụ nữ được học tập, tiến bộ, trưởng thành và phát triển. Hội Phụ nữ các cấp luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, v.v. Nhờ đó, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội đã đạt được những kết quả quan trọng, thể hiện trên một số nội dung chủ yếu sau:

Ngày càng bảo đảm tốt hơn sự bình đẳng của phụ nữ trên lĩnh vực chính trị. Việc bồi dưỡng, xây dựng, phát triển, quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu luôn được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bước đầu đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Số cán bộ nữ giữ chức vụ quản lý, chỉ huy từng bước được nâng lên1. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển, kết nạp đảng viên nữ được chú trọng (trung bình đạt 9,13%), tỷ lệ đảng viên tham gia cấp ủy đạt 2,57%, nhiều đồng chí đảm nhiệm chức vụ bí thư, ủy viên ban thường vụ. Cùng với đó, quyền lợi của lao động nữ trong việc xét, đề nghị nâng loại, chuyển nhóm lương, chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Những công dân nữ nhập ngũ vào phục vụ Quân đội, sau khi huấn luyện, cơ bản được bố trí sử dụng đúng chuyên ngành, phù hợp với chức danh nhiệm vụ.

Môi trường làm việc của lao động nữ luôn được cải thiện. Các cơ quan, đơn vị đã từng bước đầu tư, cải thiện điều kiện, phương tiện, trang bị, môi trường làm việc và bảo đảm các chế độ cho lao động nữ; đồng thời, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho số cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Phụ nữ Quân đội tiếp tục đẩy mạnh phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi” và các mô hình tiết kiệm nhằm duy trì, bổ sung nguồn vốn tại chỗ2, phát huy nội lực của hội viên trong phát triển kinh tế gia đình, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ luôn được các cấp quan tâm thực hiện tốt, từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã bám sát nhu cầu biên chế, yêu cầu sử dụng của đơn vị để tuyển chọn những nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, lao động hợp đồng dài hạn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài Quân đội; gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng, bố trí, giải quyết việc làm theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, tổ chức hiệu quả hội thi, hội thao; hoạt động tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội3,... để tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm cho chị em, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, bảo đảm cho chị em có đủ tiêu chuẩn theo từng chức danh và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ ngày càng được thực hiện tốt hơn. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp đã phối hợp với Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em tiếp tục triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động: “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,... trong phụ nữ toàn quân. Phối hợp chặt chẽ với quân y các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ, điều trị bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, kiến thức nuôi dạy con cho chị em phụ nữ. Hoạt động hỗ trợ các gia đình quân nhân hiếm muộn tiếp tục được Bộ Quốc phòng và các đơn vị quan tâm, hỗ trợ triển khai tích cực, góp phần động viên, khích lệ các gia đình yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết quả trên đã phản ánh sự quan tâm, nỗ lực của các cấp trong thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội. Tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác này đã đặt ra những vấn đề cần tiếp tục khắc phục, như: một số ít đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tổ chức thực hiện có thời điểm chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên.

Thời gian tới, nhiệm vụ của Quân đội có những phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao. Việc điều chỉnh tổ chức lực lượng, tinh giản biên chế, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tác động đến nhận thức, tâm tư, tình cảm của một bộ phận cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quân, v.v. Do vậy, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ4, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Để đạt được hiệu quả thiết thực, các cơ quan, đơn vị cần xác định công tác này là một nội dung trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy; thường xuyên củng cố, kiện toàn, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, nhất là các chế độ, chính sách đối với lao động nữ; kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đấu tranh, đẩy lùi các hành vi vi phạm về bình đẳng giới. Đồng thời, chú trọng xây dựng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, nâng cao năng lực về mọi mặt nhằm tạo điều kiện thuận lợi để những người có đủ phẩm chất, năng lực được tham gia lãnh đạo, quản lý đơn vị, nhất là trong những lĩnh vực đặc thù, từng bước thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực này. Các cấp cần duy trì, đạt tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định trong toàn quân và cơ quan, đơn vị có lãnh đạo, chỉ huy là nữ; phấn đấu nâng tỷ lệ đảng viên nữ tham gia cấp ủy đảng đạt từ 3,7% trở lên, tỷ lệ đảng viên nữ trong tổng số đảng viên mới được kết nạp đạt trên 9,5%.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Quân đội. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội,...); tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, hòng hạ thấp, xuyên tạc vai trò của phụ nữ. Cùng với đó, cần tổ chức hiệu quả công tác truyền thông nhân “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” (từ ngày 15-11 đến 15-12 hằng năm) tại các cơ quan, đơn vị với hình thức, nội dung phù hợp; phấn đấu đến năm 2020, trên 50% học viện, nhà trường Quân đội lồng ghép nội dung “Nhận thức giới” vào chương trình giảng dạy. Qua đó, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho mọi đối tượng, góp phần xóa bỏ định kiến, quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ba là, phát huy tốt vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới các cấp, nhất là trong phối hợp với các cơ quan chức năng để tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Cấp ủy các cấp cần lãnh đạo tốt công tác rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ để đề xuất đưa vào quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nữ cán bộ phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, tình hình của cơ quan, đơn vị. Cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp chủ động phối hợp trong tham mưu xây dựng chế độ, chính sách, giải quyết những vấn đề có tác động tới phụ nữ và trẻ em (việc làm của lao động nữ tại các doanh nghiệp sau quá trình cơ cấu, đổi mới, sắp xếp; nạn bạo lực đối với phụ nữ,...). Các cấp cần phát huy vai trò tham mưu trong tổ chức, tham gia các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương và tổ chức đoàn thể phát động, như: chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện; phòng, chống tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, v.v. Trong thực hiện, chú trọng việc gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua của phụ nữ Quân đội với phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, hoạt động của các tổ chức quần chúng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Phát huy năng lực sáng tạo, tinh thần đoàn kết, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới là mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội. Đó cũng là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, đảng viên nhằm góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá PHÙNG THỊ PHÚ, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội
________________

1 - Hiện nay, cán bộ nữ trong toàn quân đạt 2,67% so với tổng số cán bộ đang công tác (tăng 0,29%; vượt 0,17% so với chỉ tiêu của cả giai đoạn 2016 - 2020).

2 - Trên 90% cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hoạt động tiết kiệm; tổng số tiền tiết kiệm thu được duy trì hằng năm đạt trên 40 tỷ đồng, bảo đảm cho hơn 7 nghìn lượt hội viên được vay vốn.

3 - Gần 3 năm qua, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân đã ghi nhận 114 nữ tác giả (đồng tác giả); trong đó có: 14 giải Nhất, 29 giải Nhì, 32 giải Ba và 34 giải Khuyến khích. Đặc biệt, có 06 nữ thanh niên vinh dự được bình chọn là “Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân”.

4 - Nghị quyết 11-NQ/TW, ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 20-01-2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Quyết định 800/QĐ-TTg, ngày 02-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị 454-CT/QUTW, ngày 06-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Bộ Quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020”, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)