QPTD -Thứ Năm, 20/02/2020, 12:11 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tập trung xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh là chủ trương chiến lược của Đảng, một trong những mục tiêu quan trọng trong Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia. Nhận thức rõ điều đó, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã và đang tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hai tuyến biên giới dài hơn 300km (trên bộ dài hơn 222km và bờ biển dài 116,4km). Khu vực biên giới của Tỉnh gồm 08 huyện, thị xã, thành phố với 29 xã, phường biên giới. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, Bộ đội Biên phòng Tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất với Tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng nền biên phòng toàn dân đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng thực hiện tốt các mặt công tác biên phòng. Nổi bật là, nhận thức, trách nhiệm về xây dựng nền biên phòng toàn dân của hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và toàn dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác triển khai quy hoạch, bố trí, điều chỉnh các cụm dân cư trên tuyến biên giới thực hiện khá hiệu quả. Kinh tế - xã hội ở địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư; tiềm lực, thế trận biên phòng, nhất là “thế trận biên giới lòng dân” được củng cố, phát triển. Sức mạnh tổng hợp của Bộ đội Biên phòng Tỉnh được nâng cao; chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên hai tuyến biên giới được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để Tỉnh và các địa phương biên giới phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc.

Hướng dẫn dân bản chăm sóc lúa nước

Bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức về xây dựng nền biên phòng toàn dân, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển của một bộ phận quần chúng nhân dân chưa đầy đủ. Hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào công giáo chưa thực sự vững mạnh. Tình hình trên các tuyến biên giới của Tỉnh còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định. Đời sống của đồng bào dân tộc, nhất là tuyến biên giới đất liền còn gặp nhiều khó khăn; thiên tai, dịch bệnh và hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí, chất nổ, buôn bán khoáng sản,… diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền,... kích động người dân gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. v.v. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình xác định tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia. Trong đó, tập trung làm tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch,... của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng, nhất là nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Điển hình là, Quy định “Về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cán bộ Bộ đội Biên phòng đảm nhiệm chức danh phó bí thư đảng ủy xã phụ trách cơ sở; giới thiệu đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng về sinh hoạt tại các chi bộ bản thuộc các xã biên giới phía Tây của Tỉnh” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị “Về việc tăng cường bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên vùng biển tỉnh Quảng Bình” của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Kế hoạch tổ chức thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã biên giới, đưa cán bộ, đảng viên tham gia cấp ủy và sinh hoạt tại các tổ chức đảng của địa phương1, v.v. Qua đó, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Phát huy kết quả đã đạt được, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã và đang tích cực tham mưu cụ thể hóa thực hiện “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”, phù hợp với đặc điểm từng tuyến biên giới của Tỉnh; đồng thời, tham mưu với Tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp củng cố quốc phòng, an ninh trên khu vực biên giới. Trọng tâm là triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh đến năm 2020, nhất là các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm, các lĩnh vực trọng yếu gắn với tăng cường tiềm lực, thế trận, phòng thủ bảo vệ biên giới, như: Khu công nghiệp Hòn La II, Cảng biển Hòn La, Nhà máy luyện thép (xã Quảng Phú), dự án của Tập đoàn FLC... và triển khai quy hoạch 02 cụm dân cư bản Tân Ly và Làng Ho. Đồng thời, đề xuất với địa phương triển khai giải pháp thực hiện công tác phối hợp giữa lực lượng chức năng hai bên biên giới trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và phòng, chống tội phạm; tăng cường hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề về chủ quyền biên giới, biển, đảo.

Hội đàm song phương bảo vệ biên giới với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn (Lào)

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn dân về xây dựng nền biên phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng Tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định, gắn với thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc tuyến biên giới tỉnh Quảng Bình”. Qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, trước hết là cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang địa phương đối với nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân, đáp ứng yêu cầu mới đặt ra trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới. Quá trình thực hiện, chú trọng đổi mới và vận dụng đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động, bảo đảm thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhận thức của từng đối tượng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, đội vận động quần chúng; bám địa bàn, bám cơ sở, thực hiện “4 cùng” với đồng bào để tiến hành công tác dân vận, tuyên truyền để đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tin, không nghe theo kẻ xấu, nhất là địa bàn phức tạp về tôn giáo. Đồng thời, phối hợp với các địa phương biên giới tổ chức hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” đảm bảo thiết thực, ý nghĩa; duy trì nền nếp, có chất lượng chuyên mục “Vì chủ quyền, an ninh biên giới”, chuyên trang “Biên phòng toàn dân” trên các báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng địa phương; chú trọng biện pháp “tuyên truyền đặc biệt”, phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín ở khu dân cư để tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện tốt các nội dung xây dựng nền biên phòng toàn dân, tích cực tham gia quản lý, bảo vệ biên giới.

Bộ đội Biên phòng Tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục,... giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn biên giới, như: mô hình giúp dân trồng lúa nước, công trình nước sinh hoạt; chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới, vùng biên”, “Quân dân y kết hợp”, v.v. Thông qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Bộ đội Biên phòng với đồng bào các dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Ba là, xây dựng lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới đồng bộ cả lực lượng chuyên trách, nòng cốt và rộng khắp. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc Đề án “Tổ chức lực lượng Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2017 - 2021 và những năm tiếp theo”. Trong đó, tập trung xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng Tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng; giỏi về quân sự, am hiểu về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ; sử dụng thành thạo tiếng dân tộc, bảo đảm thường xuyên “bám trụ, bám dân, bám địa bàn” và thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, bảo vệ dân, bảo vệ biên giới, xứng đáng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng bảo vệ và giữ vững biên giới. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa các lực lượng, nhất là Quy chế phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập chuyên ngành và tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và cấp huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, cụm an toàn làm chủ; diễn tập huy động tàu, thuyền bảo vệ vùng biển,... nhằm không ngừng nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong đấu tranh phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, an ninh; phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ cho các xã biên giới; phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới. Phát huy tốt vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tổ chức vận động các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình “Tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ tàu, thuyền an toàn”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản, bến bãi, cửa khẩu, cảng biển”,... huy động lực lượng toàn dân vừa tích cực lao động sản xuất, vừa tự giác tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá TRỊNH THANH BÌNH, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh

______________

1 - Đến nay, đã có 05 lượt cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường xã giữ chức danh phó bí thư đảng ủy phụ trách cơ sở, 02 đồng chí tăng cường không giữ chức danh, 283 lượt đảng viên tham gia sinh hoạt tại 40 chi bộ bản (36 lượt đồng chí giữ chức phó bí thư chi bộ).

Ý kiến bạn đọc (0)