QPTD -Thứ Hai, 14/01/2019, 08:18 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định gắn quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với tham gia phát triển kinh tế biển

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã tích cực, chủ động hoàn thành tốt các mặt công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển trong phạm vi phụ trách; đồng thời, tham gia có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế biển, góp phần xây dựng Tỉnh nhà vững mạnh về mọi mặt.

Quán triệt, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Định luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và đạt được thành tựu đáng ghi nhận: tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; đời sống của nhân dân được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hài hòa, tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp 26,6%; công nghiệp - xây dựng 29,6%; dịch vụ 40,1%. Năm 2018, GRDP ước tăng trưởng khoảng 7,2%; thu nhập bình quân đầu người/năm ước đạt 54,5 triệu đồng1. Có được kết quả đó là do nhiều nhân tố, trong đó vấn đề cơ bản là Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn phát huy tốt vai trò, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ gắn phát triển kinh tế biển với quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Huấn luyện trên thao trường

Để làm được điều đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh về chủ trương, giải pháp gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới trên địa bàn. Trọng tâm là xây dựng, tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo; Quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất các khu chức năng của Khu kinh tế Nhơn Hội; Bổ sung Quy hoạch khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex - Bình Định; Chương trình phát triển kinh tế biển gắn với du lịch, v.v. Do đó, các quy hoạch, chương trình, kế hoạch trên đều gắn với xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ Tỉnh, đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện có hiệu quả Luật Thủy sản; Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định”; Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về “Quản lý hoạt động của người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tăng cường vận động nhân dân thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX. Việc phối hợp, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” được tổ chức tốt. Lực lượng biên phòng cũng thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn; phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề về dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn ở khu vực biên giới biển.

Cùng với đó, công tác vận động quần chúng cũng được Bộ đội Biên phòng Tỉnh thực hiện hiệu quả. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh ra Nghị quyết 28-NQ/ĐUBP về “Tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng Tỉnh trong tình hình mới”; Quy chế thực hiện công tác Dân vận của Đảng ủy. Trên cơ sở chủ trương của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, với những nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực, sát tình hình thực tiễn trên địa bàn. Hằng tháng, quý, năm, các cấp ủy, chỉ huy đưa công tác này vào nghị quyết lãnh đạo; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp; đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tỉnh đều thấy rõ: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”2; công tác dân vận là trách nhiệm trước hết của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội vận động quần chúng đồn Biên phòng. Thực hiện tốt công tác này, sẽ tăng cường “thế trận lòng dân”, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân trên địa bàn; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, củng cố cơ sở chính trị, tạo chỗ dựa vững chắc để phát huy phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đạt hiệu quả.

Nắm chắc tình hình, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền; tổ chức được hàng ngàn buổi, với hàng trăm ngàn người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung làm cho người dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, Trung ương ở khu vực biên giới biển; Công ước Quốc tế về Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, các hiệp định, hiệp nghị ký kết giữa nước ta với các nước liên quan, v.v. Hằng tháng, Bộ đội Biên phòng Tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh thực hiện chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”; tổ chức nhiều đợt công tác tham gia xây dựng, củng cố phong trào quần chúng; tăng cường tuyên truyền qua hệ thống pa-nô, áp-phích, tờ rơi, v.v. Cùng với đó, Biên phòng Tỉnh còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng trên địa bàn tổ chức nhiều buổi tọa đàm, sân khấu hóa, giao lưu, kết nghĩa, thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam; kết hợp tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền trực tiếp đến các đối tượng hoạt động trên biển, v.v. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tình hình mọi mặt của Tỉnh, đề cao trách nhiệm công dân, làm cho họ hiểu, ủng hộ, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuyên truyền pháp luật cho chủ phương tiện và thuyền viên khai thác hải sản

Việc củng cố cơ sở chính trị xã, phường khu vực biên giới biển được Bộ đội Biên phòng Tỉnh tham gia tích cực. Cùng với chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, hằng năm, các đơn vị còn cử cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, am hiểu địa bàn, trình độ, năng lực tổ chức, vận động quần chúng, có uy tín với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, trực tiếp tham gia sinh hoạt trong các đảng ủy xã và chi bộ thôn khu vực biên giới biển3 để giúp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn. Đồng thời, chủ trì tham mưu, phối hợp tổ chức phát động, ký kết giao ước, duy trì phong trào “Quần chúng tham gia tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới”4.

Việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn được Bộ đội Biên phòng Tỉnh thực hiện hiệu quả. Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã phối hợp với các tổ chức, lực lượng, doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh phong trào “Bộ đội Biên phòng Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới”; các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trong quá trình thực hiện, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, tích cực hướng dẫn nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, làm dịch vụ; giúp dân làm thủ tục vay vốn, sản xuất, đóng mới tàu thuyền đánh bắt cá xa bờ; làm đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình dân sinh; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; đỡ đầu học sinh theo chương trình “Nâng bước em đến trường”; hỗ trợ, giúp xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ 120 tàu thuyền/947 lao động, cứu 20 người bị nạn trên biển; thông báo, kêu gọi 2.200 tàu thuyền/16.500 lao động tránh, trú bão; hướng dẫn 1.032 tàu thuyền/9.456 lao động thoát khỏi vùng ảnh hưởng của bão. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn trực tiếp cứu nạn thành công 07 tàu cá/56 ngư dân; đề nghị cơ quan chức năng kiến nghị cơ quan ngoại giao Ma-lai-xi-a tạo điều kiện để 28 tàu cá của ngư dân huyện Hoài Nhơn vào bờ tránh, trú bão (cơn bão số 15) an toàn, v. v.

Công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển được Bộ đội Biên phòng coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Cùng với tăng cường quản lý, duy trì nền nếp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề đột xuất, phức tạp xảy ra ở khu vực biên giới biển và trên biển. Năm 2018, Bộ đội Biên phòng Tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thắng lợi 03 kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ, khởi tố 03 vụ với 03 đối tượng tàng trữ trái phép chất may túy và mua bán trái phép chất nổ, thu giữ 42,1107g ma túy tổng hợp, 0,66g Ketamine, 18,2 kg thuốc nổ, 128 kíp nổ, 16,6m dây cháy chậm; xử phạt hành chính 38 vụ/53 đối tượng, nộp ngân sách nhà nước 283,05 triệu đồng.

Những hoạt động thiết thực trên của Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm cho chủ trương phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của Bình Định đi vào cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh. Năm 2018, bốn trụ cột kinh tế của Tỉnh: nông nghiệp, ngư nghiệp công nghệ cao; dịch vụ cảng - logistics; công nghiệp chế biến; du lịch phát triển tốt. Các đề án phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh bước đầu có hiệu quả; cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; diện tích, năng suất cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản tăng khá. Giá trị sản xuất thủy sản bình quân 3 năm (2016 - 2018) ước tăng 3,8%; sản lượng khai thác thủy sản xa bờ và nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, năm sau cao hơn năm trước. Hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá đi vào hoạt động ổn định; các vùng nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh, khu sản xuất, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao đã thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, v.v.

Kết quả đó là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định tích cực hơn nữa trong thực hiện các mặt công tác biên phòng, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo, tạo điều kiện thuận lợi để Tỉnh phát triển kinh tế biển bền vững như nghị quyết của Đảng đã xác định.

Đại tá NGUYỄN NGỌC ANH, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
_____________

1 - Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Định tháng 11 - 2018.

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 234.

3 - Hiện nay, Bộ đội Biên phòng Tỉnh có 17 cán bộ cấp đồn tham gia đảng ủy các xã; 32 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 32 chi bộ thôn (khu phố) thuộc xã (phường) khu vực biên giới biển.

4 - Đến nay, 5/5 huyện (thành phố), 33/33 xã (phường) khu vực biên giới của Tỉnh đã ký kết tham gia phong trào với 25.096 hộ gia đình; thành lập 994 tổ và 02 dòng họ tự quản; xây dựng 06 “Bến, bãi an toàn”, 250 “Tổ tàu, thuyền, bến bãi an toàn” và “Tổ đoàn kết đánh bắt trên biển”, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết