QPTD -Thứ Bảy, 02/03/2019, 15:16 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng thực hiện hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã tham mưu giúp Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Hải Phòng có bờ biển dài 126km, khoảng 4.000km2 mặt nước, với 366 hòn đảo; có 02 ngư trường trọng điểm (Bạch Long Vỹ và Nam Long Châu); có nhiều cảng biển, đặc biệt có cảng biển quốc tế lớn nhất miền Bắc, lưu lượng người, nhất là người nước ngoài và phương tiện, hàng hóa ra vào lớn. Khu vực biên giới biển của Thành phố bao gồm 31 xã, phường, thị trấn thuộc 08 quận, huyện; dân số trên 201.000 người (chiếm trên 10% dân số Thành phố); nhân dân làm nghề đánh bắt, nuôi trồng hải sản chiếm 60%; số lượng người, phương tiện đường thủy hoạt động trên khu vực biên giới biển tăng nhanh.

Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, từ năm 2009 đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố đề ra các chủ trương, giải pháp, đảm bảo hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo. Việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, sự điều hành thống nhất của chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng đứng chân trên địa bàn và toàn dân; trong đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác biên phòng ngày càng được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được tăng cường; mối quan hệ giữa nhân dân với Bộ đội Biên phòng Thành phố ngày càng sâu sắc, v.v.

Hiện nay, tình hình trên Biển Đông luôn tiềm ẩn những diễn biến khó lường. Các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động xuyên tạc, chống phá, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; các loại tội phạm và hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên biển có chiều hướng gia tăng; khí hậu, thời tiết, thiên tai, tai nạn, va chạm trên biển diễn biến phức tạp,... ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” cũng như nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển. Vì thế, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố xác định: tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt 05 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” theo Điều 14, Nghị định 140/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia, với những giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các đối tượng về nội dung, mục đích, ý nghĩa “Ngày Biên phòng toàn dân”. Với vai trò nòng cốt, chuyên trách, Bộ đội Biên phòng Thành phố tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, kế hoạch của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nội dung trọng tâm là: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Chỉ thị 28-CT/TU của Thành ủy Hải Phòng về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, hải cảng trong tình hình mới”, v.v. Qua đó, làm cho nhân dân thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi trong tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới biển, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo trong phạm vi phụ trách. Trong thực hiện, các cấp chủ động, linh hoạt, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, của hệ thống thiết chế văn hóa; coi trọng hình thức tuyên truyền đặc biệt, tuyên truyền theo đối tượng, bằng trực quan và sân khấu hóa. Khắc phục tình trạng nhận thức cho rằng thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” chỉ là trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng, của cấp ủy, chính quyền, nhân dân khu vực biên giới và chỉ tiến hành vào dịp ngày 03-3 hằng năm.

Hai là, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển. Quán triệt, thực hiện Hướng dẫn 1692/HD-CCT, ngày 17-10-2017 của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng về tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã xây dựng, ban hành Kế hoạch 1992/KH-BCH tích cực hưởng ứng phong trào thi đua này, với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể. Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đăng ký giúp đỡ huyện đảo Bạch Long Vĩ; các đồn biên phòng, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng, Hải đội 2 đăng ký giúp 01 xã trở lên, phấn đấu đến năm 2020, các địa phương do Bộ đội Biên phòng giúp đỡ đạt và vượt chỉ tiêu của Chính phủ về giảm hộ nghèo, người nghèo. Thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU, ngày 08-10-2018 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã ban hành Nghị quyết 794-NQ/ĐUBP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố ban hành Kế hoạch 2342/KH-BCH về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới biển, đảo; các đồn biên phòng đã ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, rà soát, khảo sát địa bàn, phân công cán bộ đảng viên, phụ trách các hộ gia đình theo kế hoạch đã xác định. Đồng thời, chủ động tham mưu, phối hợp, xây dựng các tổ “Tàu thuyền đoàn kết”; tổ an ninh tự quản; xây dựng các mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới biển” theo tinh thần Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Hằng năm, Bộ đội Biên phòng Thành phố đỡ đầu các học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”; duy trì các mô hình: “Tay kéo Biên phòng”, “Quân dân y kết hợp” và Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Vào các dịp lễ, Tết, Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó; thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao dân trí để nhân dân tin tưởng, yên tâm gắn bó, xây dựng và bảo vệ biên giới.

Ba là, tiếp tục xây dựng Bộ đội Biên phòng Thành phố vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng chuyên trách trong quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng Thành phố tập trung xây dựng lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức làm cơ sở, nền tảng để xây dựng các nhân tố khác. Đồng thời, có giải pháp phù hợp để ổn định biên chế, tổ chức và đầu tư phương tiện, trang bị tiên tiến, hiện đại, theo hướng: tinh, gọn, mạnh, có sức cơ động cao, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Thành phố luôn nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức toàn diện, chuyên sâu; ý thức, tổ chức kỷ luật và thể lực cao; trình độ chuyên môn, năng lực, phong cách công tác tốt. Để đạt hiệu quả, Bộ đội Biên phòng Thành phố đẩy mạnh thực hiện Đề án “Tổ chức lực lượng Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo” và Đề án “Quy hoạch hệ thống đồn, trạm biên phòng đến năm 2021 và những năm tiếp theo”; chú trọng đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, xây dựng, nâng cấp các đồn, trạm, tổ công tác biên phòng và các đơn vị làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới biển đủ điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, hoạt động kết nghĩa. Bộ đội Biên phòng Thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương để đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục về quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm. Phát động sâu rộng trong các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và nhân dân tuyến sau để có việc làm cụ thể, thiết thực hướng về biển, đảo, tham gia xây dựng các công trình, ủng hộ vật chất, tinh thần cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới biển, đảo. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai các hình thức thích hợp để đấu tranh với các hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc; tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân biển và phát triển các tàu cá có công suất lớn đánh bắt xa bờ, vươn khơi bám biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Hằng năm, vào dịp ngày 03-3, các địa phương, tổ chức, lực lượng gắn việc sơ kết phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” với “Ngày Biên phòng toàn dân”, chỉ rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và đề ra biện pháp thực hiện thời gian tới; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, v.v.

Thực hiện tốt các giải pháp trên, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã hoàn thành tốt các mặt công tác biên phòng; tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, xứng đáng với lòng tin cậy, yêu quý của Đảng bộ, chính quyền và nhân nhân Thành phố, góp phần bảo vệ vững chủ quyền biên giới trên biển của Tổ quốc.

Đại tá, PGS, TS. ĐẶNG VĂN TRỌNG, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố

Ý kiến bạn đọc (0)