QPTD -Thứ Năm, 21/04/2022, 08:15 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, các cấp, ngành, lực lượng và toàn dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam luôn đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Trước hết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tham mưu, xây dựng hệ thống văn bản, quy chế, chương trình phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tạo cơ sở pháp lý cho công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới được triển khai hiệu quả1. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, các đồn Biên phòng đã ký kết gần 20 quy chế, chương trình phối hợp với các huyện, xã biên giới, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các đề án, chương trình, mô hình với sự đồng thuận, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ về nguồn lực của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân khu vực biên giới. Để đạt được sự đồng thuận đó, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã đến với nhân dân bằng tình cảm và trách nhiệm, với những việc làm cụ thể, thiết thực, nhờ đó, nhân dân khu vực biên giới đáp lại bằng sự nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với nhiều chương trình, hoạt động, nhiều tổ tự quản đường biên, cột mốc và các tổ tự quản an ninh trật tự thôn, khối phố; các nghiệp đoàn nghề cá, tổ đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo được thành lập và hoạt động hiệu quả2. Hiện nay, đã có gần 49.000 hộ dân đăng ký tham gia phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xuất, nhập khẩu trái phép”. Nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký cam kết tự giác xóa bỏ các tập tục, thói quen lạc hậu, bài trừ tệ nạn xã hội, không tin theo các tà đạo; tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tự quản, tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới. Đồng thời, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ đường biên, mốc quốc giới được phân công; tự giác phát quang hàng trăm ki lô mét đường tuần tra biên giới, đường lên cột mốc quốc giới; kịp thời cung cấp hàng nghìn thông tin quan trọng, cùng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến chủ quyền, an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội, v.v.

Quân y Bộ đội Biên phòng Tỉnh chăm sóc sức khỏe
cho đồng bào nơi biên giới

Có thể khẳng định, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tỉnh đã phát triển sâu, rộng, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể ở địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân; tạo chuyển biến mới về nhận thức và trách nhiệm, nâng cao ý thức của cán bộ và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, chính sách ưu tiên, đầu tư toàn diện của Tỉnh để phát triển về kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, nên đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững.

Tuy nhiên, với địa bàn khu vực biên giới, biển, đảo rộng3, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, kết cấu hạ tầng chậm phát triển, giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, nhất là khu vực biên giới trên đất liền, nên đời sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, một số phong tục tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chia rẽ, gây mất ổn định địa bàn; tình hình an ninh biên giới, tội phạm diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh xác định: phải phát huy hơn nữa công tác vận động quần chúng, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả; trong đó, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu và chủ trì xây dựng, triển khai hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đồng thời, chỉ đạo các đồn Biên phòng bổ sung, ký kết chương trình phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành các huyện, xã biên giới, nhất là phối hợp với ủy ban nhân dân, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc cấp xã xác định nội dung, yêu cầu, phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn cho từng đối tượng, sát với tình hình, đặc điểm địa phương; cụ thể hóa thành các kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Nội dung tuyên truyền đi sâu vào phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới, các luật về: phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, về quản lý cư trú, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, v.v. Trong quá trình tuyên truyền, cần chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp, kết hợp chặt chẽ với quá trình thực hiện công tác biên phòng, xây dựng địa bàn bằng những cách thức, mô hình trực quan dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình dân trí, dân cư trên địa bàn. Các đồn Biên phòng, các đội công tác vận động quần chúng phải dựa vào cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín để nâng cao chất lượng, hiệu quả vận động, tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ với triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, biển, đảo”. Đồng thời, chú trọng phối hợp, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, Trung ương về kết quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với tổ chức các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” hằng năm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về biên giới quốc gia, ý thức rõ chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; đề cao tinh thần cảnh giác, không để các thế lực thù địch lợi dụng, mua chuộc, chống phá; nêu cao trách nhiệm, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Ba là, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới. Thực tiễn cho thấy, sự ổn định vững chắc của chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia luôn gắn liền với sự vững mạnh toàn diện của khu vực biên giới. Vì vậy, để thực hiện tốt giải pháp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương khu vực biên giới và các đơn vị đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra những chủ trương, giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường cán bộ Bộ đội Biên phòng cho các xã biên giới; phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới4; đẩy mạnh thực hiện mô hình đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khối phố.

Với tinh thần: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tỉnh thực hiện tốt việc cùng ăn, cùng ở, cùng làm, luôn lắng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin; giúp những gì người dân cần hơn giúp những gì mình có; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, v.v. Đồng thời, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, mô hình, phần việc mà Bộ đội Biên phòng Tỉnh đang triển khai, như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường”, “Hỗ trợ bò giống sinh sản cho người nghèo”; “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Bát cháo nhân ái”, “Hũ gạo tình thương”, v.v. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của Tỉnh vận động kinh phí xây dựng Nhà Đại đoàn kết, Nhà Nghĩa tình Trường Sơn, Nhà Ước mơ tuổi vàng, Nhà Nghĩa tình nhân đạo, cùng các công trình dân sinh. Phối hợp với ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội Nông dân các cấp, tổ chức các lớp tập huấn, “cầm tay, chỉ việc”, hướng dẫn nhân dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ cây giống, con giống, tìm đầu ra cho nông sản. Tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng nếp sống văn hóa mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, Chương trình “Xuân biên cương ấm lòng dân bản”, tham mưu, xây dựng các hương ước, quy ước thôn (bản). Đặc biệt, luôn chủ động, sẵn sàng, là lực lượng nòng cốt, cùng nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống, v.v.

Với các giải pháp trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trên địa bàn.

Đại tá HOÀNG VĂN MẪN, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
_________________

1 - Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 08/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, anh ninh biên giới, biển, đảo trong tình hình mới”; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới gắn với phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới, biển, đảo trong tình hình mới; các chỉ thị về nhiệm vụ công tác Biên phòng hằng năm, Chương trình số 230-CTr/TU, ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 172/KH-UBND, ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, v.v.

2 - Đến nay, toàn Tỉnh đã có 37 tổ/733 thành viên tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; 171 tổ/1.718 thành viên tổ tự quản an ninh trật tự; 10 nghiệp đoàn nghề cá; 84 tổ/4.366 thành viên tổ đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

3 - Tỉnh Quảng Nam có bờ biển dài gần 125 km và biên giới trên đất liền dài hơn 157 km, đi qua 30 xã của 08 huyện, thị xã, thành phố.

4 - Đề nghị lên cấp trên điều động, bổ nhiệm 34 cán bộ Biên phòng tăng cường cho 14 xã biên giới. Phân công 212 đảng viên phụ trách 1.066 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.