QPTD -Thứ Hai, 10/12/2018, 08:24 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Phú Yên phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân

Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên luôn chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, góp phần tạo nền tảng vững chắc để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Trước yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhiệm vụ này càng được Bộ đội Biên phòng Tỉnh chú trọng thực hiện, bằng những chủ trương, giải pháp thiết thực.

Tỉnh Phú Yên có bờ biển dài 190km, với nhiều eo, vũng, vịnh, đầm, cửa sông, cửa lạch, bãi ngang và một số đảo ven bờ nên có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, nhất là du lịch, dịch vụ cảng biển, khai thác, đánh bắt, nuôi trồng hải sản, v.v. Tuy nhiên, trên khu vực biên giới biển của Tỉnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tình trạng tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển để khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên trái phép vẫn còn xảy ra; tàu cá của ngư dân ta bị tàu nước ngoài xua đuổi, bắt giữ, gây thiệt hại tính mạng, tài sản có chiều hướng gia tăng,… ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế, cũng như gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Trước thực tế đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác biên phòng theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; trọng tâm là xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, làm nền tảng để bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tập trung tham mưu cho Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cùng với chú trọng làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương ven biển, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đẩy mạnh thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo”; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các hiệp định về biên giới vùng biển, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, v.v. Để đạt hiệu quả cao, Bộ đội Biên phòng Tỉnh sử dụng nhiều hình thức, biện pháp, kết hợp tuyên truyền miệng với in ấn tờ gấp, tờ rơi, pa-nô, áp-phích để phát đến tận xã, thôn, khu phố, khu dân cư; tổ chức hội thi, tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật về biên giới, biển, đảo; xây dựng ngăn sách, tủ sách pháp luật, câu lạc bộ pháp luật; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh, Báo Phú Yên mở chuyên trang, chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo”, “Biên phòng toàn dân”,… để chuyển tải những nội dung liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; đồng thời, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ này. Nhờ đó, nhận thức về pháp luật của cán bộ, nhân dân được nâng lên, tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về biên giới, biển, đảo, không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo. Hiện nay, toàn tỉnh Phú Yên có trên 6.200 tàu thuyền các loại với hơn 29.000 lao động, trong đó có khoảng 700 tàu cá công suất lớn với hơn 5.000 lao động thường xuyên đánh bắt xa bờ. Đây là lực lượng luôn có mặt nơi tuyến đầu Tổ quốc, là những “cột mốc sống” trực tiếp khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Để phát huy vai trò lực lượng quan trọng này, trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Chỉ thị 33-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 76/KH-UB của Ủy ban nhân dân Tỉnh về tổ chức phong trào “Quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển và an ninh trật tự thôn, khu phố khu vực ven biển”, Bộ đội Biên phòng Tỉnh cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thành lập và duy trì hoạt động các tổ sản xuất an toàn trên biển, dòng họ, gia đình tự quản; vận động chủ các phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh chống xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển. Đồng thời, chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn ven biển hằng năm tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” để trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp; qua đó, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo và an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Từ năm 2009 đến nay, Tỉnh đã xây dựng, duy trì hoạt động 27 câu lạc bộ pháp luật với trên 1.200 thành viên, hàng trăm ngăn sách, tủ sách pháp luật; vận động được 151 dòng họ với 1.676 gia đình tự quản an ninh trật tự, 113 tổ sản xuất an toàn trên biển, 71 tổ tự quản an ninh trật tự, 02 bến bãi an toàn, 60 phương tiện với 620 lao động sẵn sàng tham gia đấu tranh chống xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển. Quần chúng nhân dân đã cung cấp gần 3.300 nguồn tin có giá trị cho Bộ đội Biên phòng để đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo và cử hàng trăm lượt tàu thuyền của ngư dân tham gia tuần tra, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Xác định việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở khu vực biên giới biển vững mạnh là nội dung nền tảng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nên Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trên cơ sở rà soát, nắm chắc tình hình, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể. Đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy các đồn Biên phòng cử cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu địa bàn, có trình độ, năng lực tổ chức, vận động quần chúng, có uy tín với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tham gia sinh hoạt tại các đảng ủy cơ sở, chi bộ1. Lực lượng này có nhiệm vụ tham mưu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, quản lý điều hành của chính quyền và phát huy vai trò của mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh từ cơ sở.

Để phát triển kinh tế gắn với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã chủ động tham gia thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực cảng, cửa khẩu, như: trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, các khu neo đậu, tránh trú bão, các công trình phòng thủ bờ biển, hệ thống kết cấu hạ tầng, đường giao thông ven biển. Đồng thời, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Bộ đội Biên phòng Phú Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”, với những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả. Điểm đáng chú ý là, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng, doanh nghiệp, thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển; các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn giúp dân làm thủ tục vay vốn, sản xuất, đóng mới tàu thuyền công suất lớn để đánh bắt xa bờ kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng công trình dân sinh. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, mô hình giúp dân phát triển kinh tế ở khu vực biên giới biển, như: “Dân vận khéo”, “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, xây dựng “Nhà Đại đoàn kết”, “Nâng bước em tới trường”, “Hãy làm sạch biển”, v.v. Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, tiêm chủng miễn phí cho nhân dân, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong 05 năm qua, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh xây dựng, trao tặng trên 170 Nhà Đại đoàn kết, 04 công trình dân sinh; phối hợp với Liên đoàn Lao động Tỉnh tặng cờ Tổ quốc cho trên 1.000 phương tiện tham gia nghiệp đoàn nghề cá và tổ tàu thuyền an toàn, trao quà cho ngư dân gặp nạn trên biển theo chương trình “Vì những con tàu xa khơi”, trị giá hàng trăm triệu đồng, góp phần củng cố niềm tin, tình cảm sâu nặng giữa nhân dân với Bộ đội Biên phòng.

Điểm nhấn trong thực hiện nhiệm vụ này là Biên phòng Tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời vấn đề phức tạp nảy sinh, không tạo ra “điểm nóng”. Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng; nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xâm phạm chủ quyền của địch và các đối tượng buôn lậu, đánh bắt cá trong vùng biển của ta. Đồng thời, nắm chắc tình hình nhân dân để phát hiện những mâu thuẫn trong nội bộ, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết không để xảy ra điểm nóng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh thường xuyên rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến; đẩy mạnh công tác huấn luyện, xây dựng chính quy; chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn phối hợp với lực lượng Quân sự, Công an, Hải quan, Hải quân, Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng các tỉnh bạn xây dựng quy chế phối hợp hoạt động trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; thực hiện quản lý phương tiện thủy nội địa, công tác quản lý, xuất nhập cảnh trên khu vực biên giới biển. Đơn vị cũng thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tham mưu cho Tỉnh chỉ đạo xử lý tình huống tụ tập đông người, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc triển khai các dự án trên địa bàn biên phòng, đạt kết quả tốt.

Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh đã góp phần thực hiện tốt các mặt công tác biên phòng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá NGUYỄN NGỌC MINH, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
______________

1 - Từ năm 2012 - 2018, giới thiệu 73 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 50 chi bộ thôn, khu phố ven biển; tham gia xây dựng, củng cố được 07 tổ chức cơ sở đảng, 15 ban nhân dân thôn, 04 xã đoàn, 09 chi đoàn, 06 chi hội phụ nữ, 14 chi hội nông dân; 100% số thôn, khu phố khu vực ven biển đã xây dựng được quy ước, hương ước về đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ý kiến bạn đọc (0)