QPTD -Thứ Hai, 16/07/2018, 11:45 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh có nhiệm vụ chủ yếu là quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biên giới đất liền tiếp giáp với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (dài 145 km) và tuyến biên giới biển. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, phải triển khai trên địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, trong khi đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Tỉnh còn mỏng, tình hình an ninh biên giới diễn biến phức tạp, hoạt động tội phạm có xu hướng gia tăng, các thế lực thù địch đẩy mạnh kích động, chống phá, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, v.v. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, trực tiếp là của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để vận dụng, triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ; trong đó, công tác đối ngoại biên phòng là nội dung được Tỉnh hết sức coi trọng, thực hiện hiệu quả; coi đây là một trong những khâu đột phá, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới trong phạm vi được phân công.

Những năm gần đây, mặc dù còn nhiều khó khăn cả về con người và trang bị, phương tiện bảo đảm, nhưng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Trên thực tế, công tác đối ngoại biên phòng của Tỉnh đã có bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu, được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đánh giá cao. Các đồn biên phòng trên biên giới thường xuyên kết hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới của Bạn thực hiện tốt việc gặp gỡ, hội đàm (định kỳ, đột xuất)1, trao đổi thông tin, duy trì đường dây nóng, ký, giao lưu, kết nghĩa. Tích cực phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên giới theo các quy chế, hiệp ước, hiệp định quốc tế; xuất cảnh, nhập cảnh2; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam, v.v. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tăng cường hợp tác với Bạn để phát triển các khu kinh tế cửa khẩu; giữ gìn an ninh biên giới; xây dựng, tu bổ tượng đài “Tình đoàn kết liên minh chiến đấu Việt - Lào”, v.v. Những việc làm chí nghĩa, chí tình đó đã giúp Biên phòng Tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, góp phần đưa Hà Tĩnh vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế.

Có được kết quả trên là do Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh luôn coi trọng và làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại biên phòng. Với quan điểm: thống nhất và nâng cao nhận thức là chìa khóa để tạo sức mạnh của đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác đối ngoại biên phòng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đồn, trạm thuộc quyền tích cực nghiên cứu, đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục theo hướng: sát đối tượng, địa bàn, đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị và phù hợp với khả năng, nhận thức của bộ đội. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác này đối với nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy, chính trị viên các cấp, cùng với nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ phải tăng cường giáo dục, bồi dưỡng về tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, đặc biệt, thủy chung giữa hai nước và lấy việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ đó làm mục tiêu, động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung giáo dục cho bộ đội nắm chắc đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế, quan điểm đối ngoại quốc phòng của Đảng; pháp luật của nước ta và nước Bạn cùng những thông lệ quốc tế, các quy chế, quy định, hiệp ước, hiệp định về biên giới giữa hai nước. Đồng thời, coi trọng giáo dục nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động và các thế lưc thù địch, nhằm chia rẽ mối quan hệ truyền thống, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội hai nước.

Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục; trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục tập trung theo chương trình giáo dục chính trị cơ bản với phân loại đối tượng, giáo dục chuyên sâu; coi trọng biện pháp bồi dưỡng trực tiếp thông qua quá trình làm nhiệm vụ để nâng cao năng lực, kinh nghiệm thực tiễn công tác đối ngoại cho bộ đội. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng Tỉnh, nhất là bộ phận đối ngoại chuyên trách, các tổ, đội trinh sát bám, nắm địa bàn và các bộ phận liên quan nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, có phương pháp, tác phong công tác khoa học, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong quá trình công tác, góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chung của lực lượng Biên phòng Tỉnh.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại biên phòng, nhất là đối với tuyến biên giới đất liền, tạo cơ sở quan trọng để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Đối ngoại biên phòng là một bộ phận của đối ngoại quốc phòng, nhưng lại mang tính đại diện quốc gia ở khu vực biên giới, nên có vai trò hết sức quan trọng không chỉ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, mà còn tạo cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong hoạt động đối ngoại biên phòng, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tập trung đổi mới toàn diện công tác này theo hướng: ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu sự nghiệp đổi mới của Tỉnh, đường lối đối ngoại của Đảng và nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân hai bên biên giới. Để làm được điều đó, trước hết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh chú trọng kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng trình độ, kiến thức đối ngoại cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền, nhất là đối với bộ phận làm công tác đối ngoại chuyên trách, bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực trong phân tích, đánh giá tình hình, làm tham mưu và giải quyết tốt các vấn đề về quan hệ, hợp tác giữa hai nước cả lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao nhân dân. Chủ động điều chỉnh các cơ chế, chính sách bảo đảm phù hợp với từng giai đoạn, nhiệm vụ đối ngoại của Tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận đối ngoại chuyên trách hoạt động hiệu quả và phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Các đồn, trạm, tổ, đội công tác biên phòng của Tỉnh thường xuyên coi trọng việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động: gặp gỡ, hội đàm bằng nhiều quy mô, hình thức, cấp độ khác nhau, tạo chuyển biến mới về đối ngoại ở khu vực biên giới. Đồng thời, chú trọng việc sơ kết, đánh giá kết quả đối ngoại, hợp tác giữa cấp ủy, chính quyền cơ sở và các lực lượng hai bên biên giới, trên mọi lĩnh vực, nhất là trong phối hợp tuần tra chung bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm3, xâm canh, xâm cư, vượt biên trái phép, phát triển các khu kinh tế cửa khẩu,… trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, lộ trình, biện pháp hợp tác tiếp theo. Một trong những điểm sáng trong hoạt động đối ngoại biên phòng của Tỉnh là, đã đẩy mạnh việc ký và thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình giao lưu, kết nghĩa bằng nhiều mô hình sáng tạo (Đồn - Đại đội Bảo vệ biên giới, Bản - Bản, cụm dân cư hai bên biên giới), tạo sự đoàn kết, thống nhất để chung sức, chung lòng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển. Trong đó, việc giúp Bạn về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; hỗ trợ kinh phí xây dựng lực lượng, cơ sở hạ tầng; khám, chữa bệnh, cấp, phát thuốc miễn phí4 cho nhân dân,… của Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã củng cố lòng tin giữa Quân đội, chính quyền và nhân dân hai nước, góp phần quan trọng giữ vững và tăng cường mối quan hệ truyền thống, đặc biệt Việt - Lào ngày càng keo sơn, gắn bó, cùng kề vai, sát cánh trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Biên phòng với các cơ quan và lực lượng liên quan được Tỉnh hết sức quan tâm và luôn xác định đó là biện pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại biên phòng. Đây là kinh nghiệm thực tiễn, xuất phát từ tính phong phú, đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực của công tác đối ngoại biên phòng. Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, trực tiếp là cơ quan đối ngoại vừa làm tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh và cơ quan đối ngoại cấp trên, vừa trực tiếp nghiên cứu xây dựng, ký và chủ trì thực hiện các quy chế, kế hoạch, chương trình phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành của Tỉnh (Ngoại vụ, Công an, Quân sự, Hải quan,…) và cấp ủy, chính quyền các địa phương giáp biên trong tổ chức, thực hiện. Với tư cách là cơ quan trung tâm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan hữu quan trong từng giai đoạn, nhiệm vụ, địa bàn cụ thể; chú trọng dự kiến tình huống trên những lĩnh vực có thể xảy ra. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng phương án phối hợp, thống nhất phương thức và hình thức xử lý ở từng cấp, làm cơ sở để cùng Bạn giải quyết những vướng mắc nảy sinh trên biên giới, đảm bảo triệt để, thấu đáo ngay từ cơ sở, đúng pháp luật, không để lan rộng, kéo dài, phức tạp cả về phạm vi, quy mô, tính chất vụ việc, làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước. Quá trình phối hợp, các lực lượng luôn lấy Bộ đội Biên phòng làm trung tâm; thực hiện nhịp nhàng, ăn khớp, linh hoạt, sáng tạo; đồng thời, có sự kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại biên phòng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, v.v.

Phát huy những kinh nghiệm đó, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, nhằm tạo môi trường thuận lợi, giải quyết linh hoạt, kịp thời, hiệu quả các vụ việc liên quan đến cửa khẩu, biên giới, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biên giới của Tỉnh, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Đại tá VÕ TRỌNG HẢI, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tỉnh
______
___________

1 - Năm 2017, ta sang Bạn ở cấp tỉnh 10 lần, cấp đồn 16 lần; Bạn sang ta ở cấp tỉnh 16 lần, cấp đồn 15 lần.

2 - Năm 2017, kiểm tra, kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh khoảng 350.000 lượt người (trong đó có 37đợt/769 lượt cán bộ Lào sang Việt Nam học tập, công tác), 60.000 lượt phương tiện qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

3 - Trong 02 năm (2016, 2017), Bộ đội Biên phòng Tỉnh đấu tranh thắng lợi 04 chuyên án buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, 01 vụ buôn bán vũ khí, bắt giữ 16 đối tượng, thu giữ 228 bánh hêrôin, 1.000 bánh cần sa, 37.000 viên ma túy tổng hợp, 04 ô tô và nhiều tang vật khác.

4 - Năm 2017, Bệnh xá Thoọng Pẹ của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh khám, chữa bệnh cho 3.700 lượt người, cấp thuốc cho 750 lượt người, với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.