QPTD -Thứ Tư, 06/01/2021, 08:40 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Bình Phước đẩy mạnh công tác đối ngoại

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác đối ngoại, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quan trọng này, tạo sức mạnh tổng hợp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ đội Biên phòng Bình Phước và Công an tỉnh Kratie, Campuchia

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài hơn 260 km thuộc 03 huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, tiếp giáp với 07 xã, 04 huyện thuộc 03 tỉnh (Tbong khmum, Kratie, Mondulkiri) của Vương quốc Campuchia. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, trong đó đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại. Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, với đa dạng quy mô, nội dung, hình thức; kết hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại biên phòng với đối ngoại Đảng, chính quyền, ngoại giao nhân dân và các biện pháp nghiệp vụ biên phòng khác; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, địa phương, lực lượng tham gia1. Nhờ đó, công tác đối ngoại biên phòng của Tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện công tác đối ngoại trên tuyến biên giới phía Nam, góp phần quan trọng tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nhà nước. Đồng thời, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân hai bên biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo cơ sở để Bộ đội Biên phòng Tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên khu vực biên giới và thúc đẩy hoàn thành việc phân giới, cắm mốc với Campuchia.

Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới đang đặt ra yêu cầu rất cao. Bên cạnh thuận lợi là cơ bản, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đứng trước không ít khó khăn do địa bàn biên giới rộng, trong khi biên chế lực lượng, phương tiện nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đời sống nhân dân hai bên còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh, chính trị tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định, đáng chú ý là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, gian lận thương mại diễn biến phức tạp; tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng, nhất là từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng Tỉnh chủ trương tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, tạo thế trận biên phòng vững chắc nơi “phên dậu”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trước hết, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân trong điều kiện nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, đề cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện. Theo đó, các cơ quan, đơn vị quán triệt, giáo dục cho bộ đội nắm chắc quan điểm, đường lối đối ngoại, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; pháp luật về biên giới và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng thời, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch, chương trình đối ngoại biên phòng, ngoại giao của Tỉnh; trước mắt là Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất tại Bình Phước. Các cơ quan, đồn, trạm Biên phòng phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nhận thức sâu sắc vai trò của công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân. Trên cơ sở đó, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó với nhân dân nước Bạn; chấp hành nghiêm quy chế, quy định của pháp luật về biên giới, chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp với lực lượng tuần tra biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc, không để xảy ra lấn chiếm, tranh chấp ở khu vực biên giới.

Trong quá trình thực hiện, Bộ đội Biên phòng Tỉnh vận dụng linh hoạt, đồng bộ các hình thức, biện pháp giáo dục, tuyên truyền cho các đối tượng, chú trọng cán bộ, chiến sĩ ở các đồn, trạm, cửa khẩu - những người hằng ngày, hằng giờ trực tiếp làm nhiệm vụ và thực hiện công tác đối ngoại trên khu vực biên giới. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động đối ngoại với công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam; thông tin cho Bạn nắm được chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; chính sách quốc phòng, biên giới, pháp luật của Nhà nước, v.v. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với nhận thức lệch lạc, biểu hiện giản đơn trong hoạt động đối ngoại; duy trì nghiêm nguyên tắc, quy định đối ngoại không để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, chống phá.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác tham mưu về hoạt động đối ngoại và những vấn đề liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Với chức năng vừa là cơ quan tham mưu, vừa trực tiếp tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản về đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên cơ sở đó tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các hoạt động đối ngoại Đảng, chính quyền, đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân ở các cấp, phù hợp với đặc điểm tuyến biên giới. Trước hết, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của Tỉnh tham mưu thực hiện tốt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia đến năm 2020 và những năm tiếp theo” của Bộ Quốc phòng; Kế hoạch phòng, chống người vượt biên trái phép; Kế hoạch bảo vệ an toàn khu vực cửa khẩu, biên giới,… bảo đảm phù hợp với đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đẩy mạnh kiện toàn lực lượng làm nhiệm vụ đối ngoại chuyên trách; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn đối ngoại biên phòng, kiến thức lễ tân ngoại giao, ngoại ngữ,… cho cán bộ, chiến sĩ, tập trung vào lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ đối ngoại và tuần tra chung bảo vệ biên giới; khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là Trạm xá quân - dân y hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia, phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai bên biên giới, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới.

Ba là, tăng cường quan hệ, hợp tác thực chất, hiệu quả với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới các cấp của Campuchia. Bộ đội Biên phòng Tỉnh chỉ đạo cơ quan và các đồn, trạm chủ động xây dựng kế hoạch đối ngoại, đảm bảo thống nhất về quan điểm, nguyên tắc, phù hợp về nội dung, biện pháp làm cơ sở cho từng cấp thực hiện. Tiếp tục hiện thực hóa nội dung các bản ghi nhớ giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng nước ta với Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia vào điều kiện địa bàn, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng Tỉnh; kết hợp chặt chẽ giữa triển khai các biện pháp thực hiện nội dung đã ký kết với ký kết các văn bản thỏa thuận, bản ghi nhớ, quy chế phối hợp mới theo chủ trương, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế về quốc phòng của Đảng, Quân đội, Quân khu 7 và của Tỉnh. Trong phạm vi nhiệm vụ được giao, Bộ đội Biên phòng Tỉnh chú trọng hợp tác quốc phòng, an ninh toàn diện với Tiểu khu Quân sự, Ty Công an, lực lượng Hiến binh 03 tỉnh tiếp giáp của Campuchia. Về nội dung, tập trung phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm; trao đổi, cung cấp thông tin giữa hai bên cả cấp Bộ Chỉ huy và cấp đồn, trạm Biên phòng; tăng cường phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nảy sinh liên quan đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đổi mới công tác xuất, nhập cảnh theo hướng tạo điều kiện thông thoáng để nhân dân hai bên biên giới qua lại, thăm thân, làm ăn, buôn bán, nhưng bảo đảm chặt chẽ, không để các loại tội phạm lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; lấy việc xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an ninh, an toàn làm mục tiêu cao nhất trong quan hệ đối ngoại các cấp giữa hai bên. Duy trì nghiêm các chế độ hội đàm thường xuyên, đột xuất, phối hợp tuần tra biên giới chung, cung cấp, trao đổi thông tin, giao lưu, thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp ngày lễ, tết, v.v. Trên cơ sở đó, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tăng cường nguồn lực phục vụ công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân. Để phát huy sức mạnh tổng hợp, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, nhất là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, các sở: Ngoại vụ, Y tế, Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Công an Tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân. Trong điều kiện đời sống nhân dân nước Bạn còn nhiều khó khăn, Bộ đội Biên phòng Tỉnh kết hợp huy động các nguồn lực của trên với nguồn lực của Tỉnh và các địa phương hỗ trợ kinh phí, vật tư, xây dựng các công trình hữu nghị, đỡ đầu các cháu học sinh, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, v.v. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai bên biên giới, xây dựng khu vực biên giới của Tỉnh vững mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Đại tá BÙI MINH SOÁI, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
____________________

1 - Từ năm 2015 đến nay, cấp Bộ Chỉ huy đã tổ chức hội đàm định kỳ 34 lần, đột xuất 05 lần; cấp Đồn Biên phòng, hội đàm định kỳ 586 lần, đột xuất 36 lần. Phối hợp tuần tra chung 971 lần với 10.433 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tổ chức khám, chữa bệnh cho 3.400 lượt nhân dân nước Bạn, tặng 3.400 phần quà tổng trị giá hơn 01 tỷ đồng; đỡ đầu thường xuyên 11 học sinh người Campuchia, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội
Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quan trọng này trong Quân đội.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:06 - 15/04/2021

EUR26,818.2928,219.32

GBP31,009.5232,304.73

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:07 - 15/04/2021

HCMSJC54.93055.300
Hà NộiSJC54.93055.320
Đà NẵngSJC54.93055.320