QPTD -Thứ Hai, 07/05/2018, 09:02 (GMT+7)
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tham mưu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Ý thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có tổ chức hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, những năm qua, tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng; trong đó, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, tạo cơ sở vững chắc để giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn là một trọng điểm. Với tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm cao, Tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Dân quân tự vệ bằng nhiều biện pháp phù hợp với đặc thù địa phương, đạt kết quả khá toàn diện. Công tác quản lý nhà nước về dân quân tự vệ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Lực lượng dân quân tự vệ được củng cố, đảm bảo về số lượng, chất lượng cao, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Tham gia xây dựng nông thôn mới

Để có sự “vào cuộc” của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Trên cơ sở Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX), Hướng dẫn 01-HD/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Nghị quyết 281-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 9 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới”, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và xây dựng Đề án về công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh và chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, phổ biến đến mọi đối tượng nhằm xác định rõ trách nhiệm trong xây dựng, tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Trong quá trình thực hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thành phố, hằng năm và trong từng giai đoạn đã đưa nội dung xây dựng, tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ vào chương trình, kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Phòng Chính trị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy xác định việc xây dựng, tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ là một nội dung trong chương trình phối hợp công tác. Chính quyền các cấp chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: tổ chức hội nghị quán triệt cấp tỉnh, huyện, xã do ủy ban nhân dân cùng cấp chủ trì, cơ quan quân sự làm tham mưu thực hiện; qua các lớp bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh; tập huấn quân sự; lồng ghép trong các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm, trao đổi và tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ đó, đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong Tỉnh đối với việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.

Luyện tập võ thuật

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp chú trọng việc đăng ký, quản lý, xây dựng nguồn, bảo đảm số lượng, tổ chức, biên chế hợp lý. Theo đó, cơ quan quân sự các cấp tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, nhất là dân quân cơ động, thường trực, binh chủng, lực lượng tự vệ trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và lực lượng dân quân tự vệ biển. Hằng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn các địa phương củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng dân quân tự vệ. Cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể rà soát công dân trong độ tuổi để xây dựng kế hoạch đăng ký, tuyển chọn nguồn đúng quy trình, bảo đảm có phẩm chất chính trị tốt, đủ điều kiện về sức khỏe, trình độ văn hóa và chuyên môn quân sự. Trong quá trình đăng ký, tuyển chọn, các cấp tiến hành làm kỹ từng bước, làm đến đâu chắc đến đó và tổ chức kết nạp, cấp giấy chứng nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ một cách chặt chẽ, nghiêm túc. Thường xuyên rà soát, kiện toàn, miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ của ban chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan và các doanh nghiệp theo đúng quy định. Đến nay, toàn Tỉnh đã xây dựng 202 cơ sở dân quân tự vệ; 100% cơ sở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) thành lập chi bộ quân sự có cấp ủy; đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 21,4%. Đội ngũ cán bộ cấp xã được củng cố, kiện toàn; mỗi đơn vị biên chế 06 cán bộ, gồm: Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, 02 Chỉ huy phó, 01 Chính trị viên phó và 01 cán bộ thường trực. Tỉnh đã thành lập 56 Ban Chỉ huy Quân sự thuộc các cơ quan, ban ngành và doanh nghiệp, tỷ lệ lực lượng tự vệ đạt 25% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, chỉ đạo tất cả các huyện, xã xây dựng 01 trung đội dân quân cơ động, có 01 tiểu đội dân quân nữ. Ở mỗi khóm (ấp) xây dựng 01 tiểu đội dân quân tại chỗ; những khóm (ấp) đông dân số, ấp ven biển, nằm trong xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh xây dựng 02 tiểu đội dân quân tại chỗ. Đối với lực lượng dân quân biển, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố và các huyện Hòa Bình, Đông Hải xây dựng 01 phân đội có từ 04 đến 06 tàu; phối hợp với Vùng 2 Hải quân xây dựng bổ sung lực lượng cho tất cả các xã ven biển. Lực lượng tham gia có đủ cơ cấu, tiêu chuẩn, uy tín để tiện cho việc quản lý, xử lý tình huống trên biển. Ngoài ra, Tỉnh còn chú trọng kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân quân tự vệ thông qua tạo nguồn, đào tạo chỉ huy trưởng quân sự cấp xã trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở. Việc tổ chức xét duyệt, lựa chọn nhân sự, bảo đảm đúng quy trình, gắn tạo nguồn, đào tạo với quy hoạch, bố trí sử dụng. Từ năm 2010 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh mở 03 lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở cho 196 cán bộ cấp xã; đồng thời, cử 58 cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tham gia đào tạo cao đẳng, đại học, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học chuyên ngành quân sự cơ sở. Nhờ vậy, 100% ban chỉ huy quân sự cấp xã được bố trí đủ các chức danh theo quy định của Luật Dân quân tự vệ, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Kiểm tra bắn đạn thật

Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, nâng cao chất lượng huấn luyện đối với lực lượng dân quân tự vệ. Theo đó, cơ quan quân sự các cấp xây dựng kế hoạch huấn luyện với nội dung toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, tổ chức biên chế, trang bị, nhiệm vụ của từng lực lượng, thực tế địa bàn, phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương. Trước khi bước vào huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ theo phân cấp. Trong huấn luyện, luôn bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, pháp luật, truyền thống. Chú trọng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững kỹ thuật, chiến thuật, cách đánh của dân quân tự vệ, thành thạo các phương án chiến đấu tại chỗ và nâng cao khả năng phối hợp với lực lượng Công an trong tuần tra, kiểm soát, xử trí các tình huống trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ còn được huấn luyện về phòng, chống thiên tai, bồi dưỡng về công tác vận động quần chúng. Cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, cứu hộ cứu nạn và tham gia các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ. Đối với lực lượng dân quân biển, công tác huấn luyện tập trung nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tình hình an ninh tuyến biển; các văn bản pháp luật về biển; bắn đạn thật, phòng, chống cháy, chống chìm, lai kéo tàu thuyền, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trên biển, vệ tinh định vị, v.v. Thời điểm tổ chức huấn luyện thường được bố trí vào giao thời giữa 2 vụ cá, tàu thuyền ít ra khơi để đảm bảo quân số huấn luyện cao nhất. Sau huấn luyện, Tỉnh tổ chức hội thi, hội thao, bắn đạn thật cho 100% đối tượng, nên chất lượng huấn luyện được nâng lên rõ rệt; kết quả huấn luyện dân quân tự vệ hằng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 75% khá, giỏi. Từ năm 2011 đến nay, toàn Tỉnh có 24 lượt cấp xã diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển, đạt kết quả tốt.

Cùng với đó, Tỉnh luôn quan tâm bảo đảm tốt chế độ chính sách cho dân quân tự vệ. Trên cơ sở quy định của Luật Dân quân tự vệ, Đề án tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng này, Bộ Chỉ huy Quân sự đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành nghị quyết, hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ, phù hợp với khả năng ngân sách của Tỉnh. Đồng thời, lập dự toán, tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách được cấp; chi trả đầy đủ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ dân quân tự vệ; có chính sách hỗ trợ tiền ăn, phụ cấp đi đường và bảo hiểm y tế, v.v. Hằng năm, chính quyền các cấp trích thêm ngân sách địa phương để bảo đảm cho hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; tích cực vận động nhân dân cùng các tổ chức kinh tế, xã hội tự giác giúp đỡ về vật chất, tinh thần đối với dân quân tự vệ và gia đình có người tham gia dân quân tự vệ đang tập trung làm nhiệm vụ, nhất là trong mùa vụ hoặc đang thực hiện hợp đồng sản xuất, kinh doanh, v.v. Qua đó, góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, tạo điều kiện thuận lợi để dân quân tự vệ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ, công tác tổ chức xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ tỉnh Bạc Liêu đã thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn vững mạnh.

Đại tá TRẦN VĂN TÀI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.