QPTD -Thứ Năm, 14/11/2019, 07:44 (GMT+7)
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Đà Nẵng có vị trí chiến lược trọng yếu cả về kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước nên cùng với thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố thường xuyên phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố luôn tích cực, chủ động, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quan trọng này bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác quốc phòng, quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch, đề án về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tiêu biểu là: Kế hoạch 57/KH-UBND, ngày 11-9-2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Quy hoạch 513/KHQH-QS, ngày 13-3-2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của Thành phố; Kế hoạch triển khai xây dựng đề án bảo đảm quốc phòng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015 - 2020 định hướng đến 2030, v.v. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị từ Ủy ban nhân dân Thành phố đến cơ sở đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, giải pháp thiết thực, hiệu quả. Hằng năm, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh chủ trương, biện pháp, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng các tiềm lực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tá Đoàn Duy Tân chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự Thành phố

Để nền quốc phòng toàn dân thực sự là “nền” của công cuộc giữ nước, tập hợp được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cần có sự thống nhất trong nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện. Do đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố chú trọng tham mưu, chủ trì phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Việc làm này được tiến hành thường xuyên, với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhờ đó huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Trước hết, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong từng cấp ủy đảng, các ngành, mặt trận, đoàn thể, làm tiền đề cho việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cho nhân dân về công tác này. Nội dung trọng tâm là Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X), Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Nghị định 02/2019/NĐ-CP, ngày 02-01-2019 về phòng thủ dân sự, Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/NĐ-CP, Nghị định 21/2019/NĐ-CP, ngày 22-02-2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, cùng các luật và văn bản quy phạm pháp luật về công tác quốc phòng, quân sự,… với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của hệ thống báo cáo viên các cấp; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các báo, đài để tuyên truyền kịp thời, có chiều sâu, hiệu quả. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là chức sắc, chức việc tôn giáo được thực hiện tốt, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Qua đó, nêu cao tinh thần yêu nước, nâng cao cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Nội dung cơ bản xây dựng nền quốc phòng toàn dân là xây dựng các tiềm lực và thế trận. Nhận thức đúng điều đó, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền tảng là xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố chỉ đạo chặt chẽ cơ quan quân sự các quận, huyện làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường các tiềm lực, xây dựng lực lượng, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Điển hình là tham mưu cho Thành phố: xây dựng và triển khai Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2011 đến 2020; Quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ và hệ thống các công trình kinh tế, xã hội phục vụ dân sinh bảo đảm cho nhiệm vụ tác chiến phòng thủ. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, đồng bộ để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương đối với công tác này. Việc phát triển các khu công nghiệp, công trình giao thông vận tải, sân bay, bến cảng, xây dựng cơ bản, bưu chính viễn thông, đầu tư phát triển du lịch,... đều gắn kết chặt chẽ với tăng cường quốc phòng, an ninh ngay từ khâu quy hoạch. Các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hải sản, đánh bắt xa bờ được đầu tư xây dựng, phát triển theo hướng lưỡng dụng, có dự tính các phương án sẵn sàng huy động, chuyển đổi công năng phục vụ cho mục đích quốc phòng khi có chiến tranh.

Đi liền với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai xây dựng, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, lực lượng; duy trì nghiêm cơ chế lãnh đạo, quy chế xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; đẩy mạnh xây dựng các tiềm lực, đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trước mắt và lâu dài. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với công tác quốc phòng địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định 168/2018/NĐ-CP, ngày 28-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ ở các sở, ban, ngành. Chủ động phối hợp rà soát, thẩm định về lĩnh vực quân sự, quốc phòng các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo thẩm quyền, nhất là các dự án trọng điểm. Chủ trì, phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò nòng cốt trong nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho Thành phố để có đối sách phù hợp, sẵn sàng xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, bảo vệ địa bàn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, không để bị động, bất ngờ. Kịp thời kiện toàn và phát huy vai trò nòng cốt, thường trực của các hội đồng, ban chỉ đạo, nhất là Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, v.v.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá đúng thực trạng, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Thành phố xây dựng, hoàn thiện các văn kiện, kế hoạch: tác chiến; động viên quốc phòng; phòng không nhân dân; phòng, chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng; xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật,… theo hướng từng bước tạo ra các công trình ngầm, các tầng cao có độ vững chắc nhằm sẵn sàng sử dụng cho tác chiến phòng thủ, phòng thủ dân sự và bố trí các trận địa phòng không. Đồng thời, tổ chức khảo sát hệ thống hang động tự nhiên, tầng ngầm, nhà cao tầng để đưa vào kế hoạch sẵn sàng cải tạo phục vụ cho tác chiến phòng thủ khi cần. Chủ trì, phối hợp với địa phương điều chỉnh, bố trí, sắp xếp lại dân cư để xây dựng các cụm, làng, xã chiến đấu, các chốt, trạm, đài quan sát,… theo phương án đã xác định; khảo sát năng lực sản xuất, chế biến, dự trữ, kinh doanh lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc và trang thiết bị vật tư y tế trên địa bàn để phục vụ điều chỉnh kế hoạch B của địa phương, v.v. Thường xuyên quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng, đất quốc phòng, các hang động, điểm cao, cửa sông, địa hình ven biển, đảo có giá trị quân sự. Phát huy tốt vai trò tham mưu, chủ trì tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố, cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với khả năng, thực lực của Thành phố. Nhờ đó, tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân được tăng cường; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ tham mưu, phối hợp, hiệp đồng xử trí các tình huống của các lực lượng trong khu vực phòng thủ được nâng cao.

Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang Thành phố vừa là chủ thể, vừa là đối tượng và là nhân tố trực tiếp quyết định sức mạnh quân sự của quá trình này. Vì thế, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố luôn chú trọng tham mưu với Thành phố quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, theo hướng tinh, gọn, mạnh, cân đối, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Xây dựng các chi bộ, đảng bộ Quân sự, Biên phòng, Công an trong sạch, vững mạnh; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, nhất là về chính trị, luôn là công cụ bạo lực sắc bén, chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, nhất là trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong quản lý, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển và xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh. Trong thực hiện, các cấp đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ cơ quan quân sự, công an, biên phòng các cấp, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt công tác tuyển quân gắn với kế hoạch phân bổ chỉ tiêu hợp lý cho từng quận, huyện, làm cơ sở tạo nguồn cán bộ địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng cao, phù hợp với từng địa phương; trong đó, chú trọng công tác đào tạo sĩ quan dự bị, trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự đúng theo quy định. Đến nay, lực lượng dự bị động viên đã sắp xếp vào các đơn vị đạt trên 95% biên chế; 100% cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã có trình độ từ trung cấp chuyên ngành quân sự cơ sở trở lên; hoạt động của các trung đội dân quân cơ động, dân quân tự vệ biển, tiểu đội dân quân thường trực ở các quận, huyện, phường, xã được duy trì tốt.

Trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là yêu cầu vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng sẽ luôn phát huy vai trò nòng cốt của mình trong công tác này, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển Thành phố vững mạnh về mọi mặt.

Đại tá ĐOÀN DUY TÂN, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:36 - 7/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620