QPTD -Thứ Hai, 21/09/2020, 08:22 (GMT+7)
Bộ Chỉ huy Quân sự Điện Biên tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Nằm trong vùng Tây Bắc của Tổ quốc, Điện Biên là tỉnh có địa bàn rộng, dân cư phân tán, kinh tế còn nhiều khó khăn. Vì vậy, cùng với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, Tỉnh rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, làm cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

Qua sơ kết 10 năm (2009 - 2019) xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho thấy, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương nên tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh cơ bản ổn định, phát triển; văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Tuy nhiên, Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao (chiếm 42,82%), đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều khó khăn; trong khi đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội luôn tiềm ẩn nhân tố phức tạp, các thế lực phản động ráo riết tuyên truyền thành lập cái gọi là “Nhà nước Mông”, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tình trạng di cư tự do, mua bán, sử dụng, vận chuyển trái phép chất ma túy, vật liệu nổ cùng các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, v.v.

Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, tiếp tục là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các văn bản chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, với vai trò là cơ quan tham mưu nòng cốt về quốc phòng, quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân đồng bộ, kịp thời, tính khả thi cao, như: ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tham mưu cho Tỉnh tập trung xây dựng toàn diện cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận khu vực phòng thủ, chú trọng thế trận quân sự, “thế trận lòng dân”; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các lực lượng và diễn tập ứng phó với các sự cố thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn; kết quả huấn luyện, diễn tập hằng năm 100% đạt yêu cầu, 78,2% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức điều hành của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, cho các ban, sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, củng cố, nâng cao khả năng, trình độ kỹ chiến thuật, hiệp đồng của lực lượng vũ trang với các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn phối hợp với các ban, sở, ngành tham mưu cho Tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, huy động nguồn lực xây dựng các công trình chiến đấu, công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển hóa khi tình huống xảy ra. Công tác phối hợp giữa lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên; qua đó, kịp thời nắm bắt, trao đổi thông tin và thống nhất dự báo tình hình, tham mưu đề xuất việc đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ an toàn địa bàn trong mọi tình huống.

Phát động phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng"

Để đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc địa bàn, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh xác định tập trung tham mưu cho Tỉnh một số nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 13/9/2016 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 169/KH-UBND, ngày 20/11/2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đồng thời, cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, học tập và xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần coi việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác quân sự, quốc phòng, bảo đảm cho nhiệm vụ này được triển khai thực hiện toàn diện, triệt để, hiệu quả. Để tăng cường hiệu quả, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh thông qua quán triệt, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh hằng năm; phát huy ưu thế các kênh thông tin truyền thông để tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân; đề cao trách nhiệm, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố và tăng cường “thế trận lòng dân”.

Hai là, thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, lực lượng vũ trang Tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, phương châm chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, làm cơ sở để tham mưu với cấp ủy, chính quyền kịp thời tổ chức triển khai, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Trên cơ sở đó, có kế hoạch, phương án ngăn ngừa các nguy cơ, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi bên trong, bảo đảm chủ động trong mọi tình huống. Trên cơ sở quy hoạch thế trận quân sự đã được Bộ Tư lệnh Quân khu phê duyệt, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Tỉnh tập trung xây dựng một số thành phần quan trọng trong thế trận quân sự, như: hoàn chỉnh công trình sở chỉ huy; nghiên cứu, khảo sát, quy hoạch đường hầm sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu; 10/10 huyện, thành phố lắp đặt hệ thống báo động phòng không; đẩy mạnh đầu tư thao trường huấn luyện cho 05 huyện (Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Tuần Giáo) và một số hạng mục công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, v.v.

Ba là, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trên cơ sở Đề án tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam (giai đoạn 2020 - 2025), Tỉnh chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang đúng tổ chức, biên chế; trong đó, lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu cao; kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, bảo đảm về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương; chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng cơ động, tác chiến theo tình huống, thực tế địa bàn trong khu vực phòng thủ cho các lực lượng. Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ) vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tập trung xây dựng lực lượng dự bị động viên theo hướng phù hợp với từng địa phương, gắn với địa bàn động viên, bảo đảm đạt tỷ lệ theo yêu cầu, sắp xếp vào các đơn vị đạt từ 99% biên chế trở lên. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, coi trọng xây dựng lực lượng dân quân ở các địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, khu vực biên giới và lực lượng tự vệ ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, thấu suốt quan điểm của Đảng, nhận thức đúng vị trí, vai trò của mỗi lực lượng để có chủ trương, giải pháp phù hợp; coi trọng chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Đối với từng địa bàn, trong quy hoạch phát triển chú trọng gắn kết thực hiện các đề án, dự án với nhiệm vụ phòng thủ của địa phương, bảo đảm cho việc phát triển kinh tế - xã hội luôn đi song hành với củng cố quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả các khu kinh tế - quốc phòng, coi trọng xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trên hướng biên giới góp phần ổn định và cải thiện đời sống nhân dân khu vực biên giới, khu vực xung yếu, tạo thế trận vững chắc về quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Thông qua các cuộc diễn tập, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Tỉnh tận dụng các địa hình có giá trị, hệ thống hang động tự nhiên, gắn với các công trình giao thông, thủy lợi,… tạo thành thế trận liên hoàn, vững chắc, bảo đảm cho các lực lượng phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; chỉ đạo khảo sát tiềm lực hậu cần, kỹ thuật của các ngành kinh tế - xã hội và khả năng sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, vật chất đáp ứng nhiệm vụ bảo đảm nhu cầu quốc phòng. Trong đó, việc quy hoạch, xây dựng công trình chiến đấu, kho, trạm hậu cần, kỹ thuật phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, phù hợp với từng địa bàn và thế trận quân sự của Tỉnh; ưu tiên bảo đảm đầy đủ lượng dự trữ vật chất, trang bị sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng trong khu vực phòng thủ, nhất là các khu vực trọng điểm, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn.

Đại tá NGÔ QUANG TUẤN, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống, xây dựng Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công, hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bộ Tham mưu Binh chủng Đặc công đã phát huy bản lĩnh, trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620