QPTD -Thứ Hai, 17/12/2018, 18:24 (GMT+7)
Binh chủng Thông tin liên lạc trước yêu cầu tiến thẳng lên hiện đại

Để đáp ứng yêu cầu của một binh chủng được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện với những giải pháp đồng bộ, phù hợp, hiệu quả, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc cho các nhiệm vụ.

Quán triệt, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng lực lượng thông tin liên lạc quân sự ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, góp phần quan trọng để Binh chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, trước sự phát triển của khoa học công nghệ, cùng những tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 và yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, đòi hỏi cấp thiết phải hiện đại hóa thông tin liên lạc quân sự. Do vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chính sau:

Một là, xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Theo đó, Đảng ủy Binh chủng coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, tăng cường đoàn kết, thống nhất, duy trì nền nếp, chế độ và tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy với tổ chức chỉ huy, xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Toàn Binh chủng tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội; xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ mới, khó và khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và “phi chính trị hóa” Quân đội, chống mọi biểu hiện tư tưởng “dân sự hóa” của các thế lực thù địch, v.v. Coi trọng việc nắm, quản lý chắc tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chủ động dự báo các tình huống, kịp thời giải quyết những vướng mắc; khắc phục biểu hiện mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác. Qua đó, tạo đồng thuận cao ở từng cơ quan, đơn vị, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo điều chỉnh tổ chức, biên chế, xây dựng cơ quan, đơn vị đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý. Điều chỉnh, sắp xếp tổ chức biên chế, lực lượng là vấn đề quan trọng, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hết sức quan tâm, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đây là khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Do đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã chủ động tham mư­u cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức lực lư­ợng thông tin cấp chiến lược, chiến dịch sát với địa bàn và khu vực tác chiến, phù hợp với nghệ thuật tác chiến, trang bị thông tin thế hệ mới. Đối với các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm biểu tổ chức biên chế ở các cấp; rà soát, tinh giảm quân số dôi dư theo đúng lộ trình đã xác định, góp phần xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”, bảo đảm thông tin hỗn hợp vùng, miền theo địa bàn tác chiến, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc trong thế bố trí chiến lược, phòng thủ và tác chiến của Quân đội, vừa nâng cao chất lượng quản lý, chỉ huy bộ đội, góp phần tiết kiệm chi phí ngân sách quốc phòng. Đến nay, các đơn vị được điều chỉnh tổ chức lực lượng luôn ổn định về chính trị, tư tưởng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, đẩy mạnh triển khai các dự án, công trình thông tin; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, nghiên cứu, chế thử, đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc theo vùng (miền), địa bàn và khu vực tác chiến. Để đạt hiệu quả cao, Binh chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của trên về xây dựng Binh chủng hiện đại và “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2011 - 2020”. Tập trung nâng cao chất lượng các dự án, công trình thông tin và phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự theo hướng đi thẳng vào công nghệ hiện đại; phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài Quân đội trong việc trao đổi hạ tầng, phát triển mạng lưới, nâng cao năng lực, đảm bảo tính độc lập, ổn định, vững chắc của hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, tiếp thu và ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học - công nghệ; đưa vào hệ thống thông tin liên lạc quân sự số lượng lớn trang bị kỹ thuật, công nghệ mới (chuẩn IP, thông minh), đa dịch vụ; xây dựng hệ thống thông tin liên lạc quân sự hiện đại, đồng bộ, có tính vững chắc, tính kế thừa và quy mô phù hợp, góp phần bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt, vững chắc, bí mật, an toàn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng còn tập trung lãnh đạo đổi mới toàn diện công tác kỹ thuật, theo phương châm “chủ động, sáng tạo, phát triển”, bảo đảm đầy đủ, kịp thời trang bị kỹ thuật chất lượng cao cho các nhiệm vụ, ưu tiên cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, vùng trời, nhiệm vụ A2, A3 ở các địa bàn trọng điểm, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, v.v. Cùng với đó, Binh chủng còn tích cực đầu tư, nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật cho các trung tâm bảo đảm kỹ thuật cấp chiến lược, cơ sở bảo đảm kỹ thuật vùng, miền, chiến dịch, chiến thuật; nghiên cứu chế thử, sản xuất đồng bộ các thiết bị, phụ tùng của trang thiết bị công nghệ mới, tiến tới làm chủ công nghệ cơ bản nền viễn thông; tự chủ các thuật toán về mã hoá, nhảy tần; từng bước tiếp cận nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo vào thiết bị và dịch vụ viễn thông quân sự, v.v. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tự động hoá chỉ huy, trao đổi dữ liệu trong chỉ đạo điều hành, như: Trung tâm điều hành hệ thống thông tin liên lạc quân sự; Cổng thông tin điện tử Binh chủng, Website các đơn vị. Tiếp tục phát huy có hiệu quả phần mềm quản lý mạng viễn thông quân sự trên nền bản đồ số 3D và nghiên cứu, thực hiện các biện pháp bảo mật an toàn, an ninh cho hệ thống thông tin liên lạc quân sự, phòng, chống tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng.

Bốn là, đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện chiến đấu, giáo dục - đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm giữ gìn và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật có trình độ cao trong điều kiện các doanh nghiệp viễn thông chi phối về cơ chế và chính sách đãi ngộ; chú trọng bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác và trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn vững cho toàn quân để khai thác, sử dụng hiệu quả trang bị kỹ thuật, công nghệ thông tin hiện đại. Trong huấn luyện, Binh chủng tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, theo định mức, theo tình huống, nhiệm vụ, địa bàn, khu vực bảo đảm thông tin liên lạc, sát nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Tập trung nâng cao trình độ tác chiến, tổ chức chỉ huy, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ; huấn luyện cho bộ đội khai thác, sử dụng thành thạo các trang bị hiện có và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ mới, trang bị, khí tài thông tin hiện đại; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện, nâng cao thể lực; xây dựng “Binh chủng học tập”, “Binh chủng điện tử” theo yêu cầu đề ra. Nhờ đó, Binh chủng xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu, đầu ngành giỏi một hoặc nhiều trang bị kỹ thuật mới.

Trong giáo dục - đào tạo, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng chỉ đạo các nhà trường trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương về giáo dục và đào tạo; không ngừng đổi mới nội dung, chương trình sát yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định, nhất là lực lượng mũi nhọn, đầu ngành, chủ nhiệm bộ môn giỏi. Chủ động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, hướng tới mục tiêu: giỏi về thông tin truyền thống, tinh nhuệ thông tin cơ động, làm chủ thông tin công nghệ cao. Cùng với đó, Binh chủng còn đề ra các chủ trương, giải pháp, thực hiện tốt quy hoạch, đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng và phát triển, ưu tiên cho các chuyên ngành hiện đang còn thiếu và yếu. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, liên tục, ổn định, vững chắc, có nhiều nguồn, nhiều độ tuổi và tính vượt trước theo chủ trương “đi tắt, đón đầu”; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có số lượng và cơ cấu hợp lý; chất lượng chính trị cao, kiến thức toàn diện, năng lực quản lý, chỉ huy và tổ chức hoạt động thực tiễn tốt1. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đầu ngành, để họ yên tâm, gắn bó xây dựng Binh chủng và Quân đội.

Nhờ tiến hành có hiệu quả những nội dung, giải pháp cơ bản trên, đến nay, Binh chủng không chỉ xây dựng, huấn luyện, đào tạo, bảo đảm trang bị và kỹ thuật thông tin toàn quân, giữ “mạch máu” thông tin kịp thời, thông suốt, vững chắc, bí mật, an toàn trong mọi tình huống, mà còn từng bước thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới của cách mạng.

Thiếu tướng NGÔ KIM ĐỒNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng
_____________

1 - Bảo đảm tỉ lệ cán bộ thừa, thiếu theo chức danh dưới 05%. Binh chủng phấn đấu đến năm 2020 tỉ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 98,5% (trong đó, sau đại học đạt trên 20%, riêng tiến sĩ đạt 3,5%).

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:17 - 20/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết