QPTD -Thứ Năm, 19/08/2021, 08:41 (GMT+7)
Binh chủng Tăng thiết giáp xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nội dung trọng tâm có ý nghĩa quyết định để xây dựng Đảng bộ Binh chủng Tăng thiết giáp trong sạch, vững mạnh, Binh chủng vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là Binh chủng kỹ thuật chiến đấu, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng tạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ hiệu quả, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ X đề ra. Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn, như: các đơn vị trong Binh chủng đóng quân trên các địa bàn chiến lược trong cả nước, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện đào tạo, sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, hoạt động vất vả nên cán bộ trẻ, nhất là một số sĩ quan mới ra trường không muốn phục vụ lâu dài trong Quân đội; những tác động tiêu cực, bất cập của hệ thống mạng xã hội, thông tin xấu độc và những tác động từ mặt trái kinh tế thị trường, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch,... đã ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Do đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng xác định công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài là nội dung trọng tâm, xuyên suốt.

Nhận thức rõ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, Đảng ủy Binh chủng luôn quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; trọng tâm là, Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 769-NQ/QUTW, ngày 21/12/2012 của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, v.v. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ XI đã xác định một trong hai khâu đột phá, là: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; qua đó, cấp ủy các cấp xây dựng, cụ thể hóa thành chương trình hành động, quy chế, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, sát với đặc điểm, nhiệm vụ. Đồng thời, chủ động kiện toàn, sắp xếp, luân chuyển cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; giải quyết giảm số lượng cán bộ dôi dư bằng nhiều cách, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, tạo sự đoàn kết, thống nhất. Trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ luôn coi trọng về tiêu chuẩn, chất lượng chính trị, độ tuổi và năng lực hoạt động thực tiễn; kết hợp kiện toàn cấp ủy với cán bộ chủ trì, phát huy vai trò người đứng đầu, để nâng cao chất lượng các cấp ủy, tổ chức đảng. Chú trọng luân chuyển cán bộ giữa cơ quan, nhà trường với đơn vị, tạo động lực cho cán bộ tu dưỡng, rèn luyện, trải nghiệm thực tế; không có biểu hiện cục bộ, khép kín trong từng đơn vị. Trong nhận xét, đánh giá cán bộ luôn công tâm, khách quan, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của quần chúng làm cơ sở để đánh giá cán bộ theo định kỳ hằng năm, sau khóa học, sau từng nhiệm vụ và khi bổ nhiệm, đề bạt quân hàm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, như: kết hợp đào tạo tại trường với bồi dưỡng tại chức, đào tạo cơ bản dài hạn với đào tạo ngắn hạn, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ trẻ. Đồng thời, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, cán bộ nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, chuyên gia đầu ngành để từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trang bị xe Tăng thiết giáp. Công tác quy hoạch cán bộ thực hiện đúng quy trình, các khâu, các bước, theo cơ cấu ba độ tuổi, bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ; mạnh dạn đưa cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực vào nguồn quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ chỉ huy, quản lý. Quan tâm thực hiện, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hiện hành đối với cán bộ; chăm lo cải thiện đời sống và điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ cơ sở, giáo viên, v.v. Nhờ đó, đến nay, đội ngũ cán bộ của Binh chủng cơ bản đủ về số lượng, có chất lượng tốt, cơ cấu phù hợp; được đào tạo, bồi dưỡng đúng chuyên ngành, cương vị công tác, số cán bộ có trình độ đại học và sau đại học ngày càng tăng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển của Binh chủng trong tình hình mới.

Thực tế hiện nay, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp ở Binh chủng vừa có sự chuyển giao thế hệ; số cán bộ qua chiến đấu, nhiều kinh nghiệm giảm dần sau mỗi năm; cán bộ cấp phân đội còn thiếu; số cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản nhưng kinh nghiệm thực tiễn còn ít; trình độ, khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh chưa linh hoạt, trách nhiệm của một số cán bộ có mặt còn hạn chế, v.v. Để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội, Đảng ủy Binh chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản là:

Tiếp tục quán triệt, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan cán bộ và người làm công tác cán bộ. Tập trung quán triệt nghiêm nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết số 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Nghị quyết số 1163-NQ/ĐU, ngày 29/10/2019 của Đảng ủy Binh chủng về “Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, v.v. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy trong Đảng bộ Binh chủng; phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cơ quan chức năng trong tham mưu, đề xuất, bảo đảm thực hiện hiệu quả, đúng nguyên tắc, đường lối, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong Binh chủng.

Thực hiện nghiêm quy chế, quy trình, nguyên tắc trong công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp, thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý cán bộ với quản lý đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm chế độ nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm và đột xuất theo nhiệm vụ. Chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết số lượng, đảm bảo đưa vào đội ngũ và chuyển ra hợp lý, khoa học; điều chỉnh cân đối số lượng cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Binh chủng; không để nơi thừa, nơi thiếu cùng loại cán bộ; ưu tiên bố trí đủ cán bộ cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu.

Nhận xét, đánh giá cán bộ là một nội dung quan trọng để lựa chọn, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ. Do vậy, cấp ủy các cấp thường xuyên bám sát và gắn với kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để tiến hành nhận xét, đánh giá chính xác chất lượng đội ngũ cán bộ cụ thể, công tâm, khách quan; kiên quyết chống những biểu hiện cảm tính, phiến diện, thiếu nhất quán, đại khái chung chung, không thấy rõ đặc điểm cụ thể của từng cán bộ trong quá trình nhận xét, đánh giá cán bộ.

Thực hiện nghiêm công tác xây dựng quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp đầu nhiệm kỳ và rà soát, bổ sung hằng năm theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, giữ vững đoàn kết, có kế thừa và phát triển; mỗi chức danh phải có nhiều nguồn, nhiều độ tuổi, trong đó có 1/3 độ tuổi trẻ. Tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ trong hoạt động thực tế; có kế hoạch luân chuyển từ nơi thuận lợi đến nơi khó khăn để rèn luyện cán bộ; thực hiện nghiêm việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ. Xác định rõ chủ trương trong công tác bố trí sử dụng cán bộ đúng năng lực, trình độ và sở trường của từng cán bộ để xác định mục tiêu bồi dưỡng, đào tạo phù hợp; chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp trong và ngoài nước về công tác kỹ thuật; luôn khuyến khích tính tự giác nghiên cứu bồi dưỡng về khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện đại hóa trang bị xe Tăng thiết giáp. Chỉ đạo Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ và tin học, có nội dung sát với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm khai thác, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật. Quan tâm nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, tiếp tục đào tạo theo hướng hiện đại hóa, phù hợp với từng đối tượng, cấp học, sát thực tế huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chú trọng rèn luyện bản lĩnh, phương pháp, tác phong chỉ huy, quản lý, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo cho học viên. Tập trung đầu tư xây dựng các nhà trường trong Binh chủng theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng hội thi, hội thao, tập huấn, tổng kết, rút kinh nghiệm và xây dựng điển hình trong huấn luyện, phấn đấu có nhiều đơn vị huấn luyện giỏi và bảo đảm an toàn. Binh chủng phấn đấu đến năm 2025, cán bộ có trình độ đại học trở lên đạt trên 95% (sau đại học trên 25%, riêng tiến sĩ từ 03% - 05%); 100% cán bộ nghiên cứu khoa học, giáo viên và cán bộ kỹ thuật đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu chức danh đảm nhiệm.

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với cán bộ; xây dựng cơ quan cán bộ các cấp vững mạnh. Phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, giải quyết đầy đủ, kịp thời, tận tình, chu đáo các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ có hoàn cảnh, hậu phương gia đình khó khăn, hiếm muộn, bị bệnh cần chữa trị dài ngày. Thường xuyên chú trọng củng cố, kiện toàn xây dựng cơ quan cán bộ các cấp vững mạnh; bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ những người làm công tác cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thông về nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác khoa học, tỉ mỉ, cụ thể, công tâm, khách quan, bảo đảm tham mưu đúng, trúng cho cấp ủy về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Binh chủng trong tình hình mới.

Quán triệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp trên để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Binh chủng Tăng thiết giáp vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân Quân đội nhân dân Việt Nam, để chặng đường 62 năm lịch sử và truyền thống vẻ vang “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội Tăng thiết giáp mãi mãi được vun đắp và tỏa sáng.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐỨC DINH, Chính ủy Binh chủng
________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:57 - 25/10/2021

EUR25,834.0427,258.10

GBP30,546.0631,822.29

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:39 - 25/10/2021

HCMSJC57.55058.250
Hà NộiSJC57.55058.270
Đà NẵngSJC57.55058.270