QPTD -Thứ Hai, 18/06/2018, 07:59 (GMT+7)
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, nhiệm vụ này càng phải được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức và rèn luyện, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chính vì vậy, hơn 70 năm qua, Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thể hiện rõ bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là học thuyết khoa học và cách mạng, vũ khí sắc bén của giai cấp công nhân và nhân loại để đấu tranh chống giai cấp bóc lột, giải phóng mình, thực hiện sứ mệnh lịch sử là đánh đổ chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân lao động. Vì vậy, từ khi ra đời, chủ nghĩa Mác - Lê-nin luôn bị chủ nghĩa đế quốc, các phần tử phản động ra sức chống phá, phủ nhận. Đối với nước ta, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị lợi dụng những hạn chế trong quản lý, điều hành đất nước, cùng các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, suy thoái của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng bằng nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng trắng trợn, tinh vi, thâm độc hơn, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Họ rêu rao rằng, chủ nghĩa Mác – Lê-nin chỉ có giá trị ở cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, đến nay không còn phù hợp nữa; sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu là minh chứng cho sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, v.v. Từ đó, họ ngụy biện rằng chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh là đáng giá, với mục đích đối lập chủ nghĩa Mác – Lê-nin với tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là một luận điệu rất nguy hiểm, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tiến tới phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, v.v.

Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, sự chống phá của các thế lực phản động, thù địch cũng không nằm ngoài sự chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam, nhằm thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội, tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Để thực hiện được mục tiêu đó, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, Cương lĩnh của Đảng,… làm cho cán bộ, chiến sĩ từng bước phai nhạt, dẫn đến xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thiếu niềm tin, phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, v.v. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội đang là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi các cấp, các ngành, tổ chức, lực lượng phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị giao ban báo chí, xuất bản toàn quân tháng 3 và quý I năm 2018. (Ảnh: qdnd.vn)

Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp, cả về tổ chức, lực lượng, nội dung, hình thức, phương tiện để nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Trong đó, công tác giáo dục chính trị được đặt lên hàng đầu, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự, quốc phòng của Đảng; những kiến thức cơ bản về văn hóa - xã hội, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị. Đồng thời, nhận diện rõ các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch; luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị tổ chức được nhiều hoạt động, thu hút được đông đảo lực lượng tham gia đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực phản động, thù địch. Nhiều webside, blog của tổ chức, cá nhân phục vụ tốt cho công tác thông tin, tuyên truyền, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Báo chí Quân đội đã tích cực mở các chuyên trang, chuyên mục, với nhiều bài viết sắc sảo, tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục, được dư luận đồng tình, ủng hộ. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW, ngày 08-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Các cơ quan thông tấn, báo chí Quân đội mở chuyên trang, chuyên mục riêng về nội dung này, với nhiều bài viết chuyên sâu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đặc biệt, chuyên mục “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” đã góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong Quân đội và xã hội, v.v. Công tác thông tin tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ có nhiều đổi mới, giữ vững định hướng, bám sát và phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của đất nước, Quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội. Qua đó, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; ngăn chặn, hạn chế sự tác động của quan điểm sai trái, thông tin xấu độc đến bộ đội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Thời gian tới, các thế lực phản động, thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước tiếp tục triệt để tận dụng mạng xã hội, internet để tán phát tài liệu chống phá quyết liệt nền tảng tư tưởng, đường lối, Cương lĩnh, nhân sự của Đảng; nói xấu lãnh tụ, cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội; thổi phồng những hạn chế, tồn tại trong phát triển kinh tế, quản lý xã hội, tiêu cực; lợi dụng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những vấn đề liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ để công kích Đảng, chế độ, v.v. Qua đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội, nhằm từng bước chuyển hóa bản chất cách mạng của Quân đội ta. Do vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ này1; tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, làm cho cán bộ, đảng viên và bộ đội nhận thức sâu sắc những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội; bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tình đoàn kết quân dân; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, triển khai nghiêm Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09-02-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Theo đó, đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, tiếp tục nghiên cứu đổi mới chương trình, nội dung giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trước hết là, đổi mới hệ thống chương trình, giáo trình, đào tạo, bồi dưỡng giảng viên các môn khoa học xã hội và nhân văn, bảo đảm đội ngũ này thực sự kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có phương pháp giảng dạy hiện đại; gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật kiến thức mới, khắc phục sự trùng lắp, khép kín, thiếu liên thông giữa các chương trình, các cấp học, bậc học. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở trong tình hình mới”; duy trì nghiêm chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm của các đối tượng, các chế độ đọc báo, nghe đài, xem thời sự, Ngày Đảng, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, v.v. Phát huy vai trò của các nhà khoa học, các cơ quan, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục, đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần làm sáng tỏ, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời, làm cơ sở khoa học đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch.

Hai là, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính trong công tác tư tưởng, lý luận, tạo ra sức đề kháng trước những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Các cơ quan, đơn vị chủ động tuyên truyền nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy tuyên truyền về những thành tựu kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân làm chủ đạo, đảm bảo tính khách quan, toàn diện cả những mặt tích cực và những mặt còn hạn chế trong xã hội. Đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực phải trên tinh thần xây dựng, lấy “xây” làm chính và lấy “xây” để “chống”, lấy mặt tích cực đẩy lùi tiêu cực. Trong tuyên truyền cần chỉ rõ sự đổ vỡ của nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu là do đảng cộng sản của những nước đó đã vận dụng học thuyết Mác – Lê-nin một cách cứng nhắc, giáo điều, duy ý chí nên dẫn đến sai lầm, chứ không phải do chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã lỗi thời, lạc hậu. Đặc biệt, trước những khó khăn, khủng hoảng kinh tế thế giới gần đây, thì chủ nghĩa Mác, nhất là học thuyết kinh tế của C. Mác được nhiều quốc gia nghiên cứu, vận dụng; khẳng định, tư tưởng của C. Mác vẫn còn nguyên giá trị và sức sống bền vững trong thế kỷ XXI.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết hợp chặt chẽ phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, v.v. Từ đó, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lòng tin với Đảng, với chế độ và các giá trị chân, thiện, mỹ, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn hướng tới cái đúng, cái đẹp, đẩy lùi cái sai trái, cái xấu; giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Nhiệm vụ quan trọng hiện nay là, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực phản động, thù địch; chủ động khắc phục, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để lộ, lọt thông tin, các ấn phẩm xấu độc xâm nhập vào đơn vị, bảo đảm cho Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Ba là, đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trước hết, các cơ quan báo chí, xuất bản, nhất là các báo, tạp chí điện tử, trang điện tử tổng hợp phải tích cực, chủ động đi trước trong cuộc đấu tranh này. Bám sát các sự kiện, nắm bắt thủ đoạn chống phá của các thế lực địch để có bài viết cung cấp thông tin chính xác, định hướng dư luận. Tăng cường xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình, thời lượng đăng tải các tin, bài đấu tranh phản bác, vạch rõ tính chất phản động, phản khoa học của những quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc, nhằm chia rẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân với Quân đội của các thế lực thù địch. Các đơn vị văn học, nghệ thuật tập trung xây dựng, tuyên truyền những hình mẫu lý tưởng cách mạng, nhân văn, ca ngợi, xây đắp những chuẩn mực, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, cổ vũ cho xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc,… làm cho những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, chính thống tới mọi cán bộ, chiến sĩ; hình thành các trang web cá nhân của lực lượng nòng cốt, mở rộng, phát triển các bloger để phối hợp đấu tranh trực diện với luận điệu tuyên truyền sai trái trên không gian mạng. Nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin để cải tiến, nâng cao hiệu quả đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật để chặn lọc thông tin mạng, không để các thế lực thù địch lợi dụng internet chống phá.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Nhiệm vụ này phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành trực tiếp của bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp. Để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn quân, Quân ủy Trung ương đã ban hành Chỉ thị 823-CT/QUTW, ngày 10-9-2017 về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội”. Trên cơ sở đó, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị, cấp ủy các cấp đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh sát, đúng, hiệu quả. Cơ quan chính trị các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp trong đấu tranh tư tưởng, tránh hình thức, đơn giản; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, thu hút đông đảo các đối tượng tham gia; chấp hành nghiêm quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; quy chế sử dụng internet, thông tin tuyên truyền, v.v.

Năm là, thường xuyên coi trọng xây dựng lực lượng nòng cốt; bảo đảm tốt phương tiện kỹ thuật, công nghệ cho công tác thông tin tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thời gian qua, việc tổ chức, hoạt động của lực lượng nòng cốt trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận được các đơn vị, nhất là ở các nhà trường, cơ quan báo chí quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bước đầu đạt hiệu quả tốt. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị tập trung xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng này. Đó là những cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận cao, khả năng diễn đạt, luận chiến thuyết phục, có nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm đấu tranh để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Chú trọng nâng tầm lý luận sắc sảo, kinh nghiệm tổ chức lực lượng,... cho đội ngũ những nhà khoa học, cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các viện nghiên cứu, các học viện, nhà trường, các cơ quan, đơn vị, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản. Đồng thời, quan tâm đầu tư, trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng, bảo đảm kinh phí, chế độ chính sách phù hợp đối với lực lượng này, v.v.

Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, các cấp, các ngành, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội; làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội.

Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
_______
_______________

1 - Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), ngày 01-8-2007 “Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; Chỉ thị 34-CT/TW, ngày 17-4-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “Về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”; Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.