Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 10/12/2015, 10:57 (GMT+7)
Xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Lữ đoàn Thông tin 603

Lữ đoàn Thông tin 603 thuộc Quân khu 3 có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang Quân khu trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, v.v. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội, Lữ đoàn được trên lựa chọn là lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Địa bàn đóng quân của Lữ đoàn rộng, phân tán trên nhiều địa hình, với nhiều trạm lẻ, lực lượng nhỏ, thường xuyên phải công tác độc lập. Trang bị, khí tài thông tin của Lữ đoàn không đồng bộ, nhiều loại đã xuống cấp, vật tư thay thế thiếu; trình độ đội ngũ nhân viên chuyên môn, kỹ thuật còn hạn chế. Trong khi đó, mặt trái nền kinh tế thị trường và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch,… đã tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng bộ đội. Để khắc phục tình trạng đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn coi xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật là một nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện.

Nhận thức rõ đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ, những năm qua, Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nên công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của Lữ đoàn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng cũng còn có mặt chưa thực sự vững chắc. Tình trạng bộ đội mất an toàn trong tham gia giao thông; chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy, nền nếp, chế độ chưa nghiêm, … làm ảnh hưởng không nhỏ đến truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” và việc xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do một số cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy chưa thực sự đề cao trách nhiệm, chưa chú trọng đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác này; việc quản lý bộ đội, duy trì kỷ luật còn lỏng lẻo, chủ quan; các chế độ công tác, học tập, sinh hoạt,… chưa thực hiện nghiêm. Vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân, “Chiến sĩ bảo vệ”, “Chiến sĩ dân vận” chưa được phát huy tốt. Công tác kiểm tra chưa thường xuyên, thiếu sâu sát, v.v.

Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên, căn cứ vào thực tiễn đơn vị, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn xác định phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; gắn công tác này với tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của các tổ chức, lực lượng trong Lữ đoàn. Để tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận của mọi quân nhân, Đảng ủy Lữ đoàn đã ra Nghị quyết chuyên đề 113-NQ/ĐU về “Lãnh đạo tăng cường quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy năm 2011 và những năm tiếp theo”. Nghị quyết chỉ rõ phương hướng, nội dung, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu nhằm làm chuyển biến cơ bản, vững chắc về chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đồng thời, quyết tâm đưa việc thực hiện các chế độ, quy định đi vào nền nếp, chấm dứt các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn trong tham gia giao thông, giảm thiểu các vụ vi phạm kỷ luật thông thường.

Thực hiện mục tiêu trên, Lữ đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho bộ đội về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Với nhiều hình thức, kết hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện, Lữ đoàn đã tập trung làm cho bộ đội nhận thức rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và yêu cầu của công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức và cá nhân. Nội dung chủ yếu là làm cho bộ đội nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của trên về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, trước hết là Nghị quyết 82-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 3 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước” và Nghị quyết chuyên đề 113-NQ/ĐU của Đảng ủy Lữ đoàn. Hằng năm, Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” được Lữ đoàn thực hiện và vận dụng linh hoạt phù hợp với đặc thù của đơn vị, bằng nhiều hình thức phong phú. Trong đó, tập trung đổi mới phương pháp soạn giáo án, bài giảng, phương pháp giảng dạy (đi sâu vào hỏi-đáp và ứng dụng công nghệ thông tin). Để phù hợp với đặc điểm đơn vị đóng quân phân tán, nhiều đối tượng, Lữ đoàn kết hợp chặt chẽ các hình thức học tập trung, xoay vòng, học bù, học vét, ngoại khóa và tổ chức thành các cụm phù hợp với từng đối tượng. Bên cạnh thực hiện đúng chương trình, nội dung theo quy định, Lữ đoàn chủ động xây dựng, lựa chọn các chuyên đề về phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật; xây dựng môi trường văn hóa, pháp luật,… để đưa vào chương trình giáo dục. Ngoài ra, Lữ đoàn còn phối hợp với các cơ quan chức năng của Quân khu, như: Viện Kiểm sát Quân sự, Tòa án Quân sự, Cơ quan Điều tra khu vực 1; đồng thời, duy trì có nền nếp mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án” để nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội. Hằng tháng, quý, Lữ đoàn mời báo cáo viên của cơ quan chức năng Quân khu nói chuyện chuyên đề về pháp luật1, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật, những mô hình, điển hình trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật của bộ đội trong toàn quân cũng như của Quân khu. Hằng ngày, chỉ huy các cấp chuẩn bị câu hỏi, đáp án về pháp luật, Điều lệnh, điều lệ Quân đội, các quy định về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đầu giờ phổ biến đến chiến sĩ. Giờ nghỉ giải lao trong sinh hoạt, huấn luyện (cả ở hội trường và thao trường), cán bộ đưa ra câu hỏi và chiến sĩ trả lời, sau đó tổng hợp, rút kinh nghiệm, biểu dương những đồng chí trả lời tốt và hằng tuần nêu gương trên đài truyền thanh nội bộ và sinh hoạt tập trung. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thường trực chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội, trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Cùng với đó, Đảng ủy Lữ đoàn coi việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp là khâu then chốt trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Theo đó, cấp ủy đưa nội dung xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật vào nghị quyết lãnh đạo; coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nằm trong kế hoạch công tác của cán bộ chủ trì đơn vị. Đồng thời, có biện pháp thiết thực nắm vững tình hình mọi mặt, giải quyết, xử lý dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu, vấn đề mới nảy sinh; gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực. Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt phương châm: cấp trên làm gương cho cấp dưới, đảng viên gương mẫu cho quần chúng. Cùng với đó, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức cho từng tập thể, cá nhân đăng ký nội dung thực hiện; định kỳ hằng tháng, quý, cấp ủy, chi bộ, chỉ huy các cấp đánh giá, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục triệt để tồn tại, yếu kém; đồng thời, phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ vào việc thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Việc duy trì nghiêm các chế độ, xử lý kiên quyết, kịp thời các hiện tượng vi phạm quy định về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được Lữ đoàn coi trọng. Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp ngày, tuần, tháng, như: chế độ công tác của người chỉ huy, chế độ nắm tình hình, báo cáo, xin chỉ thị, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin và các khâu, các bước của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu,... nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Với các lực lượng làm nhiệm vụ độc lập, các ca, trạm lẻ, phân tán, chiến sĩ mới, trước khi đi làm nhiệm vụ, Lữ đoàn chú trọng quán triệt, phổ biến về phong tục, tập quán của địa phương nơi công tác, kỷ luật dân vận; kết hợp phát huy tinh thần tự giác của cá nhân với tăng cường trách nhiệm quản lý của cán bộ các cấp, giữa đơn vị với gia đình, địa phương, người thân, bạn bè, đồng chí, đồng đội. Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu cán bộ phải nắm vững tình hình tư tưởng, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của quân nhân thuộc quyền, không để đột biến xảy ra.

Để tạo môi trường, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của bộ đội trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Lữ đoàn chú trọng phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Bên cạnh thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Lữ đoàn thường xuyên duy trì Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, thực hiện nền nếp đối thoại dân chủ giữa chỉ huy với bộ đội; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của “Hòm thư góp ý”, “Đường dây nóng” và mô hình “Tổ tư vấn tâm lý pháp lý”. Theo đó, “Hòm thư góp ý” và “Đường dây nóng” được thiết lập từ đại đội, tiểu đoàn đến cơ quan chức năng, trợ lý bảo vệ và chỉ huy Lữ đoàn, hoạt động 24giờ/24giờ, với mục đích giúp chỉ huy nắm vững thông tin phản ánh của bộ đội về mọi mặt và có biện pháp kịp thời giải quyết những tâm tư, vướng mắc. Với “Tổ tư vấn tâm lý pháp lý” được thành lập ở đại đội, do cán bộ chính trị phụ trách, thành phần gồm các quân nhân có uy tín, kiến thức về pháp luật và tâm lý, có khả năng thuyết phục bộ đội. Khi thấy bộ đội có những biểu hiện về tư tưởng (bức xúc trong cuộc sống, công tác hay mất đoàn kết,…), xuất hiện những hành động, việc làm thiếu lành mạnh,… Tổ trực tiếp gặp gỡ trao đổi, hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật cho tập thể, cá nhân, giúp chỉ huy nắm vững tình hình tư tưởng, kịp thời có biện pháp giải quyết những mâu thuẫn, xây dựng không khí đoàn kết, dân chủ, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Lữ đoàn thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Ngoài việc thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định, Lữ đoàn còn thực hiện công khai, dân chủ trong giải quyết phép, tranh thủ, khám sức khỏe định kỳ cho bộ đội; tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ giải quyết hài hòa giữa thực hiện nhiệm vụ và công việc gia đình. Hằng năm, Lữ đoàn trích từ nguồn tăng gia sản xuất hàng trăm triệu đồng để tu sửa doanh trại, hệ thống biển, bảng, dây, giá, làm vườn hoa, cây cảnh,… tạo cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp để bộ đội yên tâm gắn bó với đơn vị. Việc xây dựng đơn vị điểm, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật được Lữ đoàn triển khai tích cực.

Với những biện pháp chủ yếu trên, công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Lữ đoàn đã có bước chuyển biến toàn diện, vững chắc. Năm 2015, Lữ đoàn giữ vững sự ổn định, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn giao thông; vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường còn dưới 0,2% (giảm 0,13% so với trước); qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, bảo đảm thông tin liên lạc bí mật, an toàn, thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống.

Đại tá LÊ HỒNG VIỆT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn
______________

1 - Năm 2015, Lữ đoàn đã mời cán bộ các cơ quan chức năng về nói chuyện các chuyên đề pháp luật, như: Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định 120/NĐ-CP của Chính phủ về Xử phạt hành chính trong lĩnh vực quân sự; Nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Quán triệt và triển khai Luật Cư trú trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật đối với quân nhân khi hoạt động ngoài doanh trại; Phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích trong lực lượng vũ trang Quân khu, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:06 - 7/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620