Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Sáu, 26/10/2012, 02:29 (GMT+7)
Trung đoàn 834 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Là đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, những năm qua, ngoài nhiệm vụ thí điểm tổ chức xây dựng và huấn luyện các đơn vị dự bị động viên (DBĐV) theo Chỉ thị số 06/CT-BQP, ngày 16-3-2010 của Bộ Quốc phòng, Trung đoàn 834 còn được giao thực hiện các nhiệm vụ khác, như: tập huấn chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự xã (phường, thị trấn); huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho đối tượng 3 và chức sắc, chức việc tôn giáo, v.v. Đây là nhiệm vụ vừa mang tính chất của đơn vị quản lý quân dự bị động viên, vừa có tính chất của trường quân sự; đối tượng quản lý, huấn luyện đa dạng, phức tạp với yêu cầu phải đảm bảo duy trì nghiêm pháp luật, kỷ luật, an toàn trong huấn luyện. Bởi vậy, Đảng ủy, chỉ huy (ĐU,CH) Trung đoàn xác định: phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PB,GDPL) cho đơn vị.

ĐU,CH Trung đoàn thường xuyên quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên; có chủ trương, biện pháp đúng đắn, phù hợp để tăng cường công tác tuyên truyền, PB,GDPL trong đơn vị. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là Nghị quyết số 55-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu 2 về “Lãnh đạo thực hiện đột phá “tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật” trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu”; Chỉ thị số 40/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 “Về việc tăng cường quản lý bộ đội, giữ nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong LLVT Quân khu”; Chỉ thị số 42/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu 2 “Về việc tăng cường chấp hành lễ tiết, tác phong quân nhân trong LLVT Quân khu”, Đảng ủy Trung đoàn ra Nghị quyết số 22-NQ/ĐU “Lãnh đạo thực hiện đột phá “tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật” của Trung đoàn 834”. Nghị quyết đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú ý tăng cường công tác tuyên truyền, PB,GDPL, tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Quán triệt yêu cầu của Nghị quyết, hằng năm, kế hoạch công tác PB,GDPL của đơn vị đều xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung giáo dục cụ thể cho từng đối tượng. Trong đó, yêu cầu phải gắn PB,GDPL với chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của đơn vị; có sự phối hợp đồng bộ với các tổ chức, lực lượng có liên quan. Vì vậy, công tác tuyên truyền, PB,GDPL của đơn vị được thực hiện có nền nếp thường xuyên, với tất cả các đối tượng, bằng những biện pháp, hình thức phong phú, đa dạng, góp phần tạo sự chuyển biến vững chắc trong chấp hành kỷ luật.

Cùng với việc ra Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác PB,GDPL, xây dựng Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho từng thành viên, ĐU,CH Trung đoàn luôn chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên PB,GDPL. Đội ngũ này được lựa chọn từ những cán bộ chính trị và một số cán bộ quân sự, hậu cần, kỹ thuật có uy tín, có kiến thức về pháp luật, có kinh nghiệm và năng lực sư phạm. Trên cơ sở đó, Trung đoàn tổ chức bồi dưỡng, thống nhất nội dung, nâng cao phương pháp sư phạm cho đội ngũ báo cáo viên, thông qua các lớp tập huấn ngắn hạn, qua thực tiễn hoạt động tại đơn vị; tạo điều kiện cho một số đồng chí tham dự các hội nghị báo cáo viên do Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tổ chức. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản, tài liệu pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên. Ngoài việc bồi dưỡng những nội dung, chuyên đề theo quy định, Ban Chỉ đạo công tác PB,GDPL của Trung đoàn còn tổ chức bồi dưỡng thêm cho đội ngũ này các nội dung: Điều lệnh quản lý bộ đội; Chỉ thị 25/CT-BTTM của Tổng Tham mưu trưởng “Về quản lý, sử dụng xe mô tô, xe gắn máy trong Quân đội”; nội dung cơ bản về Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Giao thông đường bộ; Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 05-10-2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng DBĐV trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới”... Do đội ngũ cán bộ còn thiếu, đơn vị chủ động mời báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp,… đến giảng dạy, nói chuyện chuyên đề về pháp luật, kỷ luật, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, vừa trực tiếp tuyên truyền, PB,GDPL cho các đối tượng, vừa góp phần bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên của Trung đoàn.

Là đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ, với nhiều đối tượng có trình độ khác nhau, ĐU,CH Trung đoàn luôn quán triệt, chấp hành và thực hiện tốt chương trình, nội dung theo quy định; chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp PB,GDPL. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, năm 2012, Trung đoàn chỉ đạo tập trung học tập các chuyên đề, như: Những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Pháp luật về Bảo hiểm Xã hội…; tuyên truyền các nội dung về công tác quản lý bộ đội, tình hình kỷ luật Quân đội, Quân khu, LLVT Tỉnh; các quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập. Đối với lực lượng DBĐV, trong thời gian tập trung huấn luyện, Trung đoàn chỉ đạo phổ biến, giáo dục tập trung vào Pháp lệnh DBĐV, Chỉ thị số 16-CT/TW và Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị.

Trong quá trình thực hiện tuyên truyền, PB,GDPL, Trung đoàn luôn đảm bảo các văn bản pháp luật được phổ biến, quán triệt đầy đủ, đúng quy định. Đối với các chuyên đề pháp luật được xác định hằng năm, đơn vị tổ chức các lớp học tập trung, trong đó coi trọng việc duy trì thực hiện nghiêm túc Quy chế giáo dục chính trị; chuẩn bị giáo án, bài giảng công phu; động viên giáo viên, báo cáo viên tích cực nghiên cứu, sưu tầm số liệu, hình ảnh có liên quan ngay tại địa phương, đơn vị mình, làm phong phú, sinh động thêm bài giảng; đảm bảo thời gian và quân số tham gia học tập... Các nội dung cần quán triệt nhanh (các văn bản pháp luật mới được ban hành, tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội và đảm bảo an toàn giao thông...), được kết hợp quán triệt trong các buổi thông báo chính trị - thời sự, trong sinh hoạt thường xuyên. Cùng với đó, Trung đoàn luôn chú trọng xây dựng Tủ sách pháp luật; phát huy tốt hiệu quả của hệ thống thư viện, phòng đọc với số lượng đầu sách ngày càng tăng, thực hiện luân chuyển sách pháp luật giữa các bộ phận, thu hút đông đảo cán bộ, học viên, chiến sĩ tìm đọc, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật. Đồng thời, trong các buổi giao ban, qua hệ thống phát thanh, Trung đoàn thường xuyên phổ biến, tuyên truyền những văn bản, quy định mới có liên quan đến công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; kết hợp nêu gương người tốt, việc tốt trong chấp hành kỷ luật; thông báo các trường hợp vi phạm để kịp thời rút kinh nghiệm. Theo định kỳ, đơn vị duy trì nghiêm túc, có hiệu quả “Ngày pháp luật”; tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và xác định chương trình hoạt động công tác PB,GDPL tiếp theo. Bằng cách làm đó, công tác PB,GDPL ở Trung đoàn được thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị.

ĐU,CH Trung đoàn thường xuyên chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc kết hợp chặt chẽ công tác PB,GDPL với các hoạt động của phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào và cuộc vận động của các ngành, các tổ chức quần chúng. Thông qua các hội thi: “Kiến thức về giao thông đường bộ”, “Thi tìm hiểu 10 lời thề, 12 điều kỷ luật”; “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người” và các phong trào: “Thanh niên với kỷ luật Quân đội”; “Thanh niên xung kích trong các hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm”,... đã giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị chấp hành tốt hơn các quy định. Để biến nhận thức về pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ thành hành động thực tế, Trung đoàn còn chú trọng gắn công tác PB,GDPL của đơn vị với quá trình tiến hành công tác, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện Chương trình 138 và Cuộc vận động 50; đồng thời, chú ý phát huy vai trò, tính gương mẫu của cán bộ, chỉ huy các cấp. Qua công tác kiểm tra, nếu phát hiện thấy khâu yếu, điểm yếu trong chấp hành pháp luật, kỷ luật của từng tập thể, cá nhân, Trung đoàn kiên quyết chỉ đạo khắc phục trong thời gian ngắn nhất.

Là đơn vị quản lý, huấn luyện quân DBĐV, để quản lý chặt chẽ chất lượng nguồn, Trung đoàn thường xuyên phối hợp với lãnh đạo, chính quyền các huyện cung cấp nguồn: Bình Xuyên, Tam Dương, Yên Lạc, Lập Thạch để nắm chắc tình hình, nhất là việc chấp hành pháp luật tại nơi cư trú để có biện pháp tuyên truyền, PB,GDPL phù hợp; đồng thời, ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị. Quá trình tiếp nhận, tổ chức huấn luyện luôn đảm bảo chặt chẽ, chu đáo; duy trì nghiêm chế độ học tập, rèn luyện... Việc làm này đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho lực lượng DBĐV.

Nhờ có chủ trương lãnh đạo đúng và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện, Trung đoàn 834 đã thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác PB,GDPL đề ra. Quân số tham gia học tập các nội dung hằng năm đều đạt trên 98% kế hoạch. Việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có sự chuyển biến rõ nét; tình hình vi phạm kỷ luật của bộ đội ngày càng giảm, không có vụ việc nghiêm trọng và mất an toàn giao thông; vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,3%; diễn tập bắn đạn thật luôn đảm bảo an toàn về người và vũ khí, trang bị. Kết quả trên góp phần vào việc xây dựng Đảng bộ Trung đoàn 3 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2009, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 tặng Bằng khen trong tổ chức diễn tập; năm 2010 và 2011 được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Phát huy những thành tích đạt được trong công tác PB,GDPL và trong xây dựng Đảng bộ, xây dựng đơn vị, thời gian tới, Trung đoàn tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PB,GDPL; coi đó là nội dung cơ bản, nhằm giữ vững và nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, hành động tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá PHẠM VĂN HÙNG

Chính ủy Trung đoàn

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết