Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 15/10/2020, 13:22 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Bắc Kạn là tỉnh miền núi, có nhiều dân tộc sinh sống. Đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc. Tuy nhiên, nhận thức của các đối tượng không đồng đều, trình độ dân trí và hiểu biết pháp luật của đồng bào có mặt còn thấp; hoạt động truyền đạo trái pháp luật, tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp, v.v. Điều đó, tác động trực tiếp đến đời sống, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Vì vậy, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thiết thực, hiệu quả; trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội và nhân dân là một giải pháp hết sức quan trọng, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn Tỉnh.

Để đạt hiệu quả, trước hết, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trọng tâm là Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 91/CT-BQP, ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Thông tư số 192/2016/TT-BQP, ngày 26/12/2016 của Bộ Quốc phòng “Quy định về áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng” và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về công tác giáo dục pháp luật. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Quân sự Tỉnh xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác giáo dục pháp luật; các cấp ủy cụ thể hóa, đưa vào nghị quyết, chương trình hành động sát thực tế; cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch, thực hiện thống nhất. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, xây dựng địa bàn an toàn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Hội nghị phối hợp công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Ảnh: noichinh.vn

Do địa bàn Tỉnh chủ yếu là rừng núi hiểm trở, dân cư thưa, hoạt động của các tổ chức bất hợp pháp luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó dự báo, nên Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị khi xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải chú trọng lựa chọn nội dung cụ thể, sát với từng đối tượng, nhất là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, nơi dễ phát sinh tiêu cực. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt, học tập những văn bản quy phạm pháp luật, các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế; chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó, xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm cho từng đối tượng. Đối với lực lượng thường trực, tập trung vào Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quốc phòng, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015, Luật An ninh mạng; Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 157/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào mục đích quốc phòng, v.v. Thường xuyên, bổ sung một số nội dung quy định của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh liên quan đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo quản vũ khí, trang bị, quản lý bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội1. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chú trọng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến, giáo dục những nội dung cơ bản về dân quân tự vệ, dự bị động viên; một số nội dung của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục về quốc phòng và an ninh, dự bị động viên, động viên quốc phòng, phòng thủ dân sự và các văn bản liên quan khác, v.v. Đối với nhân dân trên địa bàn, Hội đồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề về dân tộc, tôn giáo và các quy định của địa phương. Nội dung đi sâu tuyên truyền, phổ biến về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Môi trường, Luật Phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên, thiếu niên; đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Để việc học tập có hiệu quả, mỗi chuyên đề tuyên truyền pháp luật, các đồng chí giáo viên, báo cáo viên đã kịp thời thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị, địa phương; phân tích làm rõ lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật, kỷ luật; nêu gương “người tốt, việc tốt”, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật,… làm cho các nội dung thấm sâu vào từng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho dễ hiểu, dễ nhớ. Bám sát tình hình thực tế, các đơn vị đã kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, như: Tổ chức lên lớp tập trung với lồng ghép trong các buổi lên lớp chính trị, thông báo thời sự; tọa đàm, diễn đàn, đối thoại dân chủ, ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu pháp luật, kể chuyện pháp luật; hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin của đơn vị để cập nhật thường xuyên kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả sách, báo pháp luật trong Ngăn sách pháp luật, Tủ sách pháp luật ở đơn vị; chủ động khai thác từ nhiều nguồn cung cấp để bổ sung sách, báo pháp luật, những tài liệu, văn bản pháp luật mới; luân chuyển sách giữa các đơn vị, làm phong phú thêm nội dung pháp luật để thu hút cán bộ, chiến sĩ tham gia đọc, tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật. Đồng thời, thực hiện nghiêm “Ngày Pháp luật” ở đơn vị (mỗi tháng 01 lần, vào ngày thứ Năm tuần cuối tháng), nội dung: tập trung quán triệt các văn bản pháp luật, chỉ thị, hướng dẫn của trên liên quan đến việc chấp hành kỷ luật của bộ đội, nhiệm vụ của đơn vị; trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật; kết hợp với kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định của đơn vị. Phát huy tốt mô hình “Mỗi tuần một điều luật, điều lệ”. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc, hiểu sâu hơn những nội dung cơ bản của pháp luật, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, vững chắc về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội.

Tăng cường các biện pháp quản lý bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy cũng là một nội dung rất quan trọng trong công tác giáo dục pháp luật. Thực tế cho thấy, thời gian qua, có đơn vị còn giản đơn, chưa có nhiều biện pháp tích cực trong quản lý nên còn để bộ đội vi phạm kỷ luật. Vì thế, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật bộ đội, duy trì nghiêm các chế độ, quy định, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật. Tổ chức tập huấn Điều lệnh, thống nhất lễ tiết tác phong của bộ đội; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với rèn luyện tác phong chính quy và duy trì kỷ luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của mỗi quân nhân. Tăng cường công tác kiểm tra của chỉ huy, cơ quan đối với đơn vị thuộc quyền, nhất là cấp phân đội trực tiếp quản lý bộ đội. Quản lý chặt chẽ bộ đội, chú trọng ngày nghỉ, giờ nghỉ, dịp lễ, Tết, đi công tác lẻ ngoài doanh trại,… nắm vững những trường hợp cá biệt để có biện pháp giáo dục phù hợp, kiên quyết ngăn chặn, không để cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong huấn luyện, công tác và khi tham gia giao thông; đồng thời, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Các đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác giáo dục pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và nhân dân địa phương nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, kịp thời phát hiện và giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến đơn vị, tạo được sự đồng tình, nhất trí cao, thực hiện đoàn kết quân - dân tốt, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự Tỉnh năm 2019 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu xuất sắc; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 95,5% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng; 41 tập thể và 301 cá nhân được các cấp khen thưởng. Đây là tiền đề để xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện, khu vực phòng thủ, “thế trận lòng dân” vững chắc, làm nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự.

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH HUỲNH, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_______________     

1 - Năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 35 văn bản luật, 17 nghị định và 28 thông tư cho cán bộ, chiến sĩ; biên soạn và sao gửi 18 thông báo tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân 44 buổi và tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự cho nhân dân 36 buổi.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:59 - 4/08/2021

EUR26,523.6627,903.87

GBP31,091.8432,390.65

USD22,810.0023,040.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 04/08/2021

HCMSJC56.65057.350
Hà NộiSJC56.65057.370
Đà NẵngSJC56.65057.370