Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 08/07/2019, 15:30 (GMT+7)
Huyện Thuận Thành với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Những năm qua, huyện Thuận Thành luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh bằng nhiều biện pháp thiết thực, thu được kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo điều kiện để Huyện phát triển nhanh, bền vững.

Thuận Thành là huyện đồng bằng thuộc tỉnh Bắc Ninh, có diện tích tự nhiên 117,91km2, dân số trên 168.000 người. Những năm gần đây, kinh tế của Huyện có sự tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; thu nhập bình quân đạt trên 44 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế đã nảy sinh không ít vấn đề phức tạp, như: ô nhiễm môi trường, tranh chấp đất đai, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, đe dọa gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Nhận rõ thuận lợi và khó khăn, cùng với tập trung phát triển kinh tế, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là nội dung được Huyện hết sức quan tâm, triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp đồng bộ.

Trước hết, Huyện chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Theo đó, Huyện đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, hướng dẫn về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, trọng tâm là Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), các kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 1, tỉnh Bắc Ninh, v.v. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Huyện nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong công cuộc xây dựng quê hương, bảo vệ Tổ quốc; đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, Huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quan trọng này và cụ thể hóa trong thực hiện phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ sở. Đồng thời, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần; bổ sung, hoàn thiện quy chế, duy trì nền nếp hoạt động của Hội đồng phù hợp với thực tế địa phương1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XXII, phấn đấu 100% các đối tượng hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong nhiệm kỳ, hằng năm, Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự - Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện chủ trì phối hợp với các ban, ngành, địa phương rà soát, nắm chắc số lượng, phân loại đối tượng, xây dựng và thông báo sớm kế hoạch, chỉ tiêu bồi dưỡng đến các đơn vị để chủ động triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của các cơ quan, đơn vị, cơ sở theo phân cấp.

Cùng với đó, Huyện đẩy mạnh đổi mới hình thức, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm địa bàn. Trong bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên, Huyện thực hiện nghiêm theo phân cấp. Hằng năm, Huyện chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ thuộc đối tượng 2, 3 đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 1 và Trường Quân sự Tỉnh theo chỉ tiêu trên giao. Đồng thời, mở các lớp bồi dưỡng cho đối tượng 4 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện bằng nguồn ngân sách địa phương. Quá trình triển khai, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện làm tốt công tác chuẩn bị, cả về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch, triệu tập học viên, lựa chọn nội dung, mời giáo viên có trình độ chuyên môn sâu giảng dạy, v.v. Đáng chú ý là, thời gian qua, Huyện tích cực nghiên cứu xây dựng hệ thống các chuyên đề phù hợp với đối tượng, cắt bỏ những nội dung cũ, trùng lặp; bổ sung những chuyên đề mới từ thực tiễn đặt ra về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn,... theo Thông tư 38/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình, nội dung và chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Ngoài ra, Huyện còn chỉ đạo các ban, ngành, địa phương linh hoạt kết hợp lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên, trưởng các đoàn thể ở thôn, xóm, khu phố trong các kỳ họp hội đồng, triển khai công tác dân - chính - đảng, hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, v.v. Với nhiều biện pháp tích cực và đồng bộ, từ năm 2015 đến nay, Huyện có 104 cán bộ đối tượng 2, 3 và 507 cán bộ đối tượng 4 hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định. Thông qua bồi dưỡng, nhận thức, trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và năng lực tham mưu của các ban ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng và an ninh được nâng lên. Tiêu biểu là Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, thị trấn Hồ và các xã: Song Hồ, Trạm Lộ, Đình Tổ, Đại Đồng Thành.

Học sinh, sinh viên là chủ nhân tương lai của đất nước. Với ý nghĩa đó, những năm qua, Huyện chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên. Trước thực tế số lượng học sinh, sinh viên trên địa bàn lớn, trong khi đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục còn thiếu, kiêm nhiệm và chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy môn học, hằng năm, Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chặt chẽ, thực hiện nghiêm các quy định về giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên. Đồng thời, có nhiều biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên; đầu tư nâng cấp trang thiết bị, đồ dùng dạy học, v.v. Đến nay, 100% giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại các trường trung học phổ thông của Huyện được đào tạo cơ bản, có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh. Song song với đó, trước mỗi năm học, Huyện tổ chức các lớp tập huấn kiến thức quân sự phổ thông, giáo dục quốc phòng và an ninh cho giáo viên chuyên trách; chỉ đạo các trường tổ chức hội thi, hội thao quốc phòng; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, như: tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, giao lưu với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, nghe cựu chiến binh nói chuyện về truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, v.v. Có thể nói, việc thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung học phổ thông, cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn Huyện thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng quân sự cần thiết cho đối tượng này. Đồng thời, trực tiếp rèn luyện, xây dựng nhân cách, nếp sống tập thể, tính kỷ luật trong sinh hoạt, học tập; bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc của học sinh, sinh viên.

Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, Huyện chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, nhằm biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thành ý thức và hành động tự giác của mỗi công dân. Hằng năm, Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Phòng Văn hóa, thông tin và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh và những hoạt động quân sự, quốc phòng ở địa phương. Năm 2018, có 08 tin, bài, phóng sự được đăng tải trên các báo, đài của Trung ương và của Tỉnh; 203 tin, bài trên đài phát thanh nội bộ. Nội dung các tin, bài tập trung vào tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn; phản ánh các hoạt động quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang Huyện, v.v.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, Huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh trong các đợt hoạt động của lực lượng vũ trang, như: gọi công dân nhập ngũ, chi trả chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội truyền thống; thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư, hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở,… phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở, cộng đồng dân cư. Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo,... tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Với việc triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của huyện Thuận Thành thu được kết quả tích cực, được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh đánh giá cao. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi để Huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NGUYỄN XUÂN ĐƯƠNG, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện

___________

1 - Trong 03 năm qua, Huyện đã kiện toàn 43 vị trí trong Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh; trong đó, có 18 đồng chí cấp huyện và 25 đồng chí cấp xã. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện ban hành hơn 30 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác này.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:28 - 07/08/2020

HCMSJC60.75062.400
Hà NộiSJC60.75062.420
Đà NẵngSJC60.75062.420

Thời tiết