QPTD -Thứ Năm, 15/12/2016, 16:06 (GMT+7)
Xây dựng Đảng bộ Học viện Quốc phòng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, Học viện Quốc phòng luôn quan tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thời gian tới, Học viện tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, coi đó là nhân tố hàng đầu quyết định sự trưởng thành, phát triển của Học viện trong giai đoạn mới của cách mạng.

40 năm qua, Học viện Quốc phòng đã có những cống hiến to lớn trong đào tạo các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, cán bộ khoa học quốc phòng, quân sự cấp chiến dịch, chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội một số nước; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước thuộc diện Trung ương quản lý. Nhiều đồng chí được đào tạo, bồi dưỡng tại đây đã trở thành những cán bộ chủ chốt, đảm nhiệm những trọng trách của Đảng, Nhà nước và Quân đội, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực trí tuệ, năng lực thực tiễn, xử lý hiệu quả những vấn đề chiến lược của đất nước. Cùng với đó là những cống hiến xuất sắc của Học viện đối với sự phát triển của khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam, khoa học xã hội và nhân văn quân sự, lý luận công tác đảng, công tác chính trị cấp chiến dịch, chiến lược; nghiên cứu, dự báo, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, v.v.

Để đạt được những thành tựu trên, nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất là Học viện đã thường xuyên quan tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy tốt vai trò lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện vững mạnh về mọi mặt. Mục tiêu xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng ở Học viện thời gian qua là không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở, nền tảng để bồi dưỡng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, bản lĩnh chính trị, tính nhân dân và tính dân tộc cho cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, công nhân viên. Đồng thời, coi trọng nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực thực tiễn, thế giới quan, phương pháp luận, phong cách làm việc chính quy, khoa học, gắn lý luận với thực tiễn và khả năng quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của Học viện; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Cùng với đó, Đảng ủy Học viện tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh, đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Hệ thống các quy chế, quy định luôn được bổ sung, hoàn thiện; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; các mối quan hệ giải quyết hài hòa; sự đoàn kết, thống nhất được phát huy, v.v. Nhờ đó, hằng năm, Đảng bộ Học viện luôn đạt trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được tăng cường, ngang tầm với yêu cầu đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược của Quân đội.

Thời gian tới, Quân đội tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Trước tình hình đó, nhiệm vụ của Học viện có bước phát triển mới, yêu cầu cao về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trong khi một bộ phận cán bộ, giảng viên có năng lực tư duy lý luận và kinh nghiệm thực tiễn ngày càng giảm, dẫn tới sự hẫng hụt về số lượng và chất lượng, v.v. Điều đó đặt ra cho công tác xây dựng Đảng ở Học viện phải được đổi mới và đẩy mạnh hơn nữa mới đáp ứng yêu cầu đề ra. Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Học viện nhận thấy, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, công tác xây dựng Đảng càng nổi rõ là nhiệm vụ then chốt, đòi hỏi phải có chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Để làm được điều đó, cần thống nhất nhận thức và thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tăng cường xây dựng Đảng bộ về chính trị. Theo đó, Đảng bộ Học viện phải quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân uỷ Trung ương về xây dựng Đảng; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy cần nhận thức đúng một số vấn đề quan trọng ở tầm quan điểm, chủ trương lớn về xây dựng Đảng trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đường lối quốc phòng, quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới để bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo cho phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. Đảng bộ và toàn Học viện luôn tỏ rõ sự kiên định, vững vàng, nhạy bén, sắc sảo, giữ vững định hướng chính trị trong công tác huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Học viện; nâng cao chất lượng nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm tính khả thi cao, sát yêu cầu nhiệm vụ, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xây dựng Học viện vững mạnh.

Thứ hai, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng. Các cấp ủy tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác tư tưởng và nâng cao hơn nữa tính định hướng, tính thuyết phục, hiệu quả đối với công tác này; luôn bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, học viên để kịp thời giải đáp. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng; tăng cường đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, cán bộ đào tạo cấp chiến dịch, chiến lược, v.v. Tích cực tham gia công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đóng góp với Đảng, Nhà nước và Quân đội những nội dung thiết thực về công tác giáo dục - đào tạo, xây dựng Đảng và công tác quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Khắc phục triệt để những biểu hiện phai nhạt mục tiêu lý tưởng, cơ hội, chạy theo lợi ích cá nhân; kiên quyết phê phán những quan điểm sai trái, chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa của bọn cơ hội, thù địch.

Thứ ba, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, chế độ, nền nếp sinh hoạt của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy trách nhiệm cá nhân; xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo và các quy định trên các mặt công tác. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, theo phương châm: bám sát thực tiễn, giảm bớt hội họp, hướng mạnh về cơ sở; vừa quan tâm toàn diện, vừa tập trung trọng điểm, đột phá, tạo sự chuyển biến rõ về phong cách cán bộ, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên gắn với vai trò của cán bộ chủ trì. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu cả về trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức. Công tác kiểm tra, giám sát phải được nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, góp phần phát hiện, khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, ngăn chặn kịp thời những hành vi tiêu cực.

Thứ tư, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học có chất lượng cao. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chế độ, quy định về công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, quản lý công tác cán bộ; xây dựng, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp cả hiện tại, kế cận và nguồn cơ bản lâu dài, đúng tiêu chuẩn chức danh. Thực hiện đúng quy chế, quy trình công tác cán bộ, nhất là trong đánh giá, sử dụng, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm,... đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, Học viện tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, tư duy tầm chiến dịch - chiến lược cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và cán bộ nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt việc đưa cán bộ đi thực tế, nhất là các đơn vị ở địa bàn chiến lược. Coi trọng phát huy nội lực, tiềm năng và kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giảng viên có chức danh khoa học đã qua thực tiễn để bồi dưỡng lớp cán bộ kế cận. Đề xuất Thường vụ Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng có chính sách phù hợp để động viên đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học tích cực phấn đấu và thu hút cán bộ giỏi về Học viện công tác.

Thứ năm, xây dựng Đảng bộ về đạo đức. Cùng với yêu cầu xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng bộ Học viện coi xây dựng yếu tố đạo đức là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, giảng viên. Toàn Đảng bộ quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, quan điểm quần chúng, sâu sát cấp dưới, cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động, công tác. Cán bộ, đảng viên phải thực sự làm gương, đi đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống và đấu tranh với tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực; không để xảy ra biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng Đảng bộ về đạo đức đi đôi với khắc phục chủ nghĩa cá nhân, thói vô trách nhiệm, bệnh vô cảm, xa cơ sở; xử lý kiên quyết, kịp thời cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu, v.v.

Phát huy kết quả lãnh đạo 40 năm qua; đồng thời, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thời gian tới, công tác xây dựng Đảng ở Học viện Quốc phòng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, phát triển bền vững.

Trung tướng BÙI VĂN TÂM, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.