QPTD -Thứ Năm, 11/10/2018, 09:31 (GMT+7)
Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ của Đảng trong Quân đội

Kiểm tra, giám sát là một chức năng lãnh đạo của Đảng; giải pháp quan trọng để làm tốt công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội “Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, sức chiến đấu cao; có số lượng và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”1.

Cán bộ là “gốc” của mọi công việc, công tác cán bộ đóng vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng. Bởi vậy, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ là nội dung lãnh đạo trọng yếu của Đảng, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xứng đáng vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, chủ trì Kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhận thức rõ điều đó, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn quân luôn quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo kế hoạch, chương trình đề ra; coi đó là một nội dung quan trọng trong kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Nội dung kiểm tra toàn diện, song tập trung vào việc thực hiện quan điểm, nguyên tắc, quy định, quy chế về công tác cán bộ; kết quả thực hiện Quy định 30 về thực hiện Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng; Quy định 102-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”,… và việc thực hiện chức trách của cán bộ. Trong thực hiện, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với cấp ủy, ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo quy định, phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Sáu tháng đầu năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu, giúp Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp thực hiện kiểm tra 248 tổ chức đảng về công tác cán bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã tổ chức kiểm tra 7,39% số đảng viên toàn Đảng bộ; trong đó có 47,35% là cán bộ, 19,15% cấp ủy viên các cấp; Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã phối hợp với các cơ quan chức năng về xây dựng Đảng đề xuất nội dung gợi ý kiểm điểm đối với 18 cá nhân, 13 tập thể đảng ủy và dự hội nghị phiên cuối năm tại 26 đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương. Đã tổ chức giám sát chuyên đề 4,66% đảng viên trong Đảng bộ Quân đội; trong đó có 46,22% cán bộ và 17,7% cấp ủy viên.

Các cuộc kiểm tra, giám sát đều bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, phương pháp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nhờ đó, công tác cán bộ được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị, v.v. Đồng thời, phòng chống có hiệu quả những biểu hiện tiêu cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; ý thức tự giác học tập, rèn luyện về năng lực, phẩm chất đạo đức, phong cách công tác của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ có mặt vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Hiệu quả, hiệu lực kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với cán bộ còn thấp; việc giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ cấp dưới còn hạn chế; tỉ lệ cán bộ và cấp ủy viên vi phạm kỷ luật còn cao, cá biệt có cán bộ quản lý thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng2; đơn, thư khiếu nại, tố cáo còn phức tạp3, v.v. Tình trạng trên chủ yếu là do nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cán bộ của một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu còn hạn chế; vai trò của ủy ban kiểm tra chưa được phát huy đầy đủ, v.v. Để khắc phục điều đó, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát phải tăng cường hơn nữa đối với công tác cán bộ; tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, quy định của trên, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Nghị quyết 504-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015 - 2020”, v.v. Trên cơ sở nhận thức đúng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra và cán bộ chủ trì các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác này. Để làm được điều đó, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải nắm vững đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác cán bộ; chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung, các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Thứ hai, kết hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa kiểm tra và giám sát công tác cán bộ. Các cấp ủy cần nắm vững quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, người chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quan điểm, nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; chuẩn mực, tiêu chí rèn luyện và tính nêu gương của cán bộ. Quá trình kiểm tra, giám sát cần nắm chắc tình hình cán bộ, chủ động phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở; xem xét, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại, kỷ luật, bảo đảm chặt chẽ theo quy định và thẩm quyền; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, những hành vi dung túng, bao che khuyết điểm trong công tác cán bộ. Đồng thời, thực hiện tốt kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đã đề ra, nhất là cán bộ giữ cương vị chủ chốt, cán bộ có uy tín, kết quả hoàn thành nhiệm vụ thấp.

Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương do Trung tướng
Tạ Nhân làm Trưởng đoàn, làm việc với Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Bình.

Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Cấp ủy các cấp phải thường xuyên rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại,… đối với cán bộ và công tác cán bộ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phù hợp với đặc điểm tổ chức, nhiệm vụ của đơn vị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, cán bộ, đảng viên tiến hành kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Ủy ban kiểm tra các cấp nâng cao chất lượng tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo đúng chương trình, kế hoạch trong nhiệm kỳ và hằng năm. Ngoài nội dung kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo quy định, cần tập trung vào những nơi có hiện tượng cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì,… vi phạm kỷ luật và các quy định trong công tác cán bộ. Coi trọng việc kiểm tra, giám sát kết quả khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra, tạo sự chuyển biến thực sự trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Ủy ban kiểm tra cấp trên tăng cường hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới; nâng cao hiệu quả phối hợp trong kiểm tra, giám sát công tác cán bộ của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm sát của cơ quan chức năng. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và ủy ban kiểm tra của cấp ủy địa phương trong kiểm tra, giám sát, giải quyết vụ việc liên quan đến công tác cán bộ thuộc đảng bộ quân sự, Bộ đội Biên phòng. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; tăng cường giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy quản lý. Nắm vững và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; bám sát tình hình cơ sở, phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, trước hết là cơ quan chính trị, tổ chức quần chúng; chủ động phát hiện, kịp thời kiểm tra khi công tác cán bộ và cán bộ có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, ngại kiểm tra. Trong xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ phải chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, có tính giáo dục cao. Việc xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, kỷ luật cán bộ phải kịp thời, khách quan, đúng quy trình, quy định và thẩm quyền, thấu tình, đạt lý, tạo sự đồng thuận cao, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để vượt cấp, kéo dài gây phức tạp.

Thứ tư, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn ủy ban và cơ quan ủy ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra theo Hướng dẫn 12-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “Cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội” và Kết luận 122-KL/TVQU của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Cơ cấu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kiểm tra đảng ủy từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020” phù hợp với thực tiễn. Coi trọng lựa chọn, bồi dưỡng, luân chuyển, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, phương pháp, phong cách công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên trách làm công tác kiểm tra. Cán bộ kiểm tra các cấp phải thực sự là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức toàn diện, chuyên sâu, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được cấp ủy, tổ chức đảng tín nhiệm, cán bộ, đảng viên và quần chúng tin tưởng, ủng hộ. Cùng với đó, cần quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, đảm bảo để ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nói chung và đối với công tác cán bộ nói riêng là nội dung hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đây là nhiệm vụ chính trị của mọi tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là của cấp ủy, cán bộ chủ trì, ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra chuyên trách các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Thực hiện tốt điều đó, sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, làm nòng cốt trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trung tướng TẠ NHÂN, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương
________
__________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2018, tr. 59 - 60.

2 - Toàn Đảng bộ có 0,097% tổng số đảng viên bị kỷ luật, trong đó có 70,56% cán bộ và 47,18% cấp ủy viên. Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xét thi hành kỷ luật 22 cán bộ, trong đó có 07 cán bộ cấp thượng tá trở lên.

3 - Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhận được 67 lượt đơn, thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo, trong đó giấu tên: 09, mạo danh: 04. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn Đảng bộ có 23 đảng viên bị tố cáo phải giải quyết và đã được cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy đinh.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:10 - 06/04/2020

HCMSJC47.10048.100
Hà NộiSJC47.10048.120
Đà NẵngSJC47.10048.120

Thời tiết