QPTD -Thứ Năm, 26/07/2018, 08:54 (GMT+7)
Những trọng tâm xây dựng Đảng ở Trường Sĩ quan Pháo binh

Để xây dựng Nhà trường thực sự “Chính quy, tiên tiến, mẫu mực”, Đảng bộ Trường Sĩ quan Pháo binh luôn chú trọng xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Nhà trường trong những năm tới.

Quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết 199-NQ/ĐUBC của Đảng ủy Binh chủng, Hướng dẫn 130-HD/CCT của Cục Chính trị Binh chủng về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát với đặc điểm, tình hình và yêu cầu lãnh đạo của mình. Nội dung lãnh đạo phải toàn diện, song tập trung đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX). Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp và chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đảng viên trong Đảng bộ Nhà trường được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo. Hằng năm, Đảng bộ Nhà trường có trên 80% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10% - 12% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có tổ chức đảng, đảng viên yếu kém. Hiện nay, đội ngũ cán bộ Nhà trường được đào tạo cơ bản, có 100% giảng viên trình độ đại học, trong đó sau đại học 43,82% (37,62% thạc sĩ; 6,2% tiến sĩ).

Văn nghệ chào mừng Đại hội công đoàn cơ sở (nhiệm kỳ 2017 - 2022)
của Nhà trường

Hiện nay, công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường có bước phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy Nhà trường xác định phải tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo về công tác giáo dục - đào tạo, xây dựng Nhà trường “chính quy, tiên tiến, mẫu mực”, với những trọng tâm sau:

Trước hết, tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của trên, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Binh chủng và Đại hội XX của Đảng bộ Nhà trường (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề năm 2018 “Chất lượng, kỷ cương, trách nhiệm” và “Một tập trung, ba đột phá và ba dứt điểm”, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là chất lượng dạy học thực hành, cường độ cao; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường sư phạm tốt đẹp, lành mạnh, tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Nhà trường. Thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương bằng những chỉ tiêu, giải pháp, phần việc cụ thể. Đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì thực hiện “lo sớm, nghĩ xa, kiểm soát chặt”; xây dựng biện pháp chủ động phòng, chống, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, học viên, chiến sĩ trong toàn trường; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về tư tưởng, đạo đức, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đồng thời, đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao ở từng cơ quan, khoa giảng viên, đơn vị học viên.

Hai là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên và các kết luận của Thường vụ Đảng ủy Nhà trường về nâng cao chất lượng xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng. Chú trọng đổi mới việc xây dựng nghị quyết theo hướng: ngắn, gọn, rõ, sát tình hình đơn vị; giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình. Trong sinh hoạt phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm nền nếp chế độ học tập, sinh hoạt đảng; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, v.v. Cấp ủy viên cấp trên phải tham gia sinh hoạt với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới để trực tiếp chỉ đạo rút kinh nghiệm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Các cấp ủy kịp thời bổ sung, sửa đổi, thực hiện hiệu quả quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác, nhất là những mặt trọng yếu; giải quyết tốt các mối quan hệ, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ huy. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị được nâng cao; đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp thực sự là “hạt nhân của hạt nhân”, luôn chủ động khắc phục khó khăn, có trách nhiệm cao, năng lực hành động giỏi, nói đi đôi với làm, hiệu quả công tác tốt.

Ba là, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên. Bên cạnh việc xây dựng tiêu chí phấn đấu của đảng viên phù hợp với nhiệm vụ, chức trách, cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và quan hệ xã hội, nhất là thực hiện Quy định 76-QĐ/TW về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng ở cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Thực hiện đúng phương hướng, phương châm, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tổng cục Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện người được kết nạp vào Đảng; coi trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn kết nạp đảng viên, nhất là ở đơn vị học viên. Thường xuyên chăm lo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để bị động, bất ngờ; đảm bảo 100% cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch về chính trị. Việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên được gắn với cụ thể hóa chức trách, nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ trì, cấp ủy viên, giảng viên đầu ngành; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nhận thức không đúng, giản đơn trong thực hiện nguyên tắc xây dựng Đảng và những lời nói, hành động vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Thường vụ Đảng ủy Nhà trường yêu cầu các cấp ủy, trước hết là bí thư (phó bí thư) phải thường xuyên đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, thực hiện tốt Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quy định 646-QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp; làm tốt việc chuẩn bị nội dung, xây dựng dự thảo nghị quyết, phát huy dân chủ để đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết lãnh đạo “đúng và trúng”. Khi có nghị quyết, cấp ủy phải phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên phù hợp với chức trách của từng người, đề cao trách nhiệm chính trị, sự sáng tạo của cá nhân, bảo đảm nghị quyết được thực hiện hiệu quả; đảng viên nghiêm chỉnh thực hiện, không phát ngôn và hành động trái với nghị quyết.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ. Do đây là khâu “then chốt của then chốt”, nên các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng tốt, sức khỏe, độ tuổi phù hợp. Cán bộ của Nhà trường ngoài những tiêu chí chung còn phải có trình độ, kiến thức tổng hợp, chuyên sâu, năng lực chỉ huy, quản lý, tham mưu, giảng dạy, phương pháp sư phạm; phẩm chất đạo đức tốt, phong cách, lối sống lành mạnh, giản dị; luôn chủ động, nhạy bén phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch. Cùng với lựa chọn, cử cán bộ đi đào tạo ở các nhà trường trong và ngoài Quân đội, Nhà trường còn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo phương châm: “yếu gì, bồi dưỡng đó, lấy bồi dưỡng qua thực tiễn công tác và tự bồi dưỡng là chủ yếu”, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới và truyền thụ kinh nghiệm. Mục đích là, cán bộ chủ trì và cơ quan luôn “nghiên cứu sâu, nói ngắn, viết gọn, tham mưu đúng, trúng, chỉ đạo, kiểm tra kiên quyết, thực hiện hiệu quả”; cán bộ quản lý: “sát thực tiễn, gần gũi bộ đội, gắn bó với cấp dưới”; giảng viên: “tận tâm, gương mẫu, sáng tạo, xứng danh người thầy”. Để làm được điều đó, Nhà trường thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và giảng viên, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; tăng cường luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan, khoa giảng viên, đơn vị, nhà trường; thực hiện chặt chẽ việc nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Thực tiễn cho thấy, bất cứ nhiệm vụ gì, nếu không chú trọng đúng mức đến kiểm tra, giám sát thực hiện thì sẽ khó đạt chất lượng, hiệu quả cao. Vì thế, Đảng ủy Nhà trường luôn thực hiện tốt phương châm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì theo chức trách, nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; chăm lo củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, xây dựng tổ chức đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thực hiện tốt những trọng tâm trên, sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Sĩ quan Pháo binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Nhà trường vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.

Đại tá, TS. TRẦN THU TRUYỀN, Chính ủy Nhà trường

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:45 - 27/01/2022

EUR24,775.4326,164.36

GBP29,663.4530,930.27

USD22,470.0022,780.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:51 - 27/01/2022

HCMSJC61.80062.400
Hà NộiSJC61.80062.420
Đà NẵngSJC61.80062.420