QPTD -Thứ Hai, 12/06/2017, 08:22 (GMT+7)
Xây dựng đội ngũ cán bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Thấu triệt quan điểm: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”1, “Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”2, Đảng ủy, chỉ huy Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác văn phòng.

Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là Văn phòng) có chức năng, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác, phục vụ hoạt động của Bộ Quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định hoặc do Bộ trưởng giao. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình; cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ, đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, trình độ, năng lực, phong cách làm việc đáp ứng được đòi hỏi của công tác văn phòng trong điều kiện mới.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trên, Đảng ủy, chỉ huy Văn phòng thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cả về số lượng, cơ cấu, chất lượng. Công tác tạo nguồn, tuyển chọn, quy hoạch, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, chuyển ra được thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan. Các cấp ủy, cơ quan thường xuyên chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ về mọi mặt; gắn đào tạo với sử dụng, xây dựng đội ngũ đảng viên với đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với cán bộ chủ trì. Nhờ đó, cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm cao, nhiệt tình, tận tụy trong công việc, nhanh nhạy trong xử lý các tình huống; chất lượng nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, điều hành và phục vụ được nâng lên; các mặt công tác: hành chính, văn thư, lưu trữ,… thực hiện đúng quy chế, quy định, không có sai sót.

Tuy vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Văn phòng cũng còn có hạn chế; nhất là về trình độ chuyên môn nghiệp vụ văn phòng, chất lượng tham mưu, phát hiện và xử lý tình huống. Việc tạo nguồn, quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ chưa mang tầm chiến lược, có mặt chưa đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Cơ cấu đội ngũ cán bộ ở một số bộ phận chưa thật hợp lý. Công tác bồi dưỡng chưa được thực hiện thường xuyên, v.v.

Trong những năm tới, sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra cho Văn phòng những yêu cầu rất cao. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Văn phòng xác định phải tiến hành đồng bộ các chủ trương, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác cán bộ. Quán triệt, thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và thống nhất quản lý đội ngũ cán bộ, cấp ủy các cấp trong Văn phòng phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nội dung, quy trình, các khâu, các bước của công tác cán bộ. Theo đó, mọi vấn đề liên quan đến cán bộ và công tác cán bộ phải được bàn bạc dân chủ, công khai, quyết định theo đa số. Trên cơ sở Nghị quyết 769-NQ/QUTW, ngày 12-12-2012 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, các cấp ủy có chủ trương, xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện tổ chức, biên chế, tiêu chí, tiêu chuẩn của cán bộ Văn phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đề cao vai trò của bí thư, người đứng đầu chịu trách nhiệm, trực tiếp tiến hành và tổ chức thực hiện các quyết định của cấp ủy về cán bộ và công tác cán bộ theo chức trách, thẩm quyền.

Hai là, làm tốt khâu tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao. Văn phòng là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ huy toàn quân thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Vì vậy, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, cần phải có đội ngũ cán bộ, nhân viên đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, cả về độ tuổi, quân hàm, chuyên môn và bảo đảm chất lượng. Thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ Văn phòng trong những năm qua cho thấy, phải đồng thời coi trọng các yếu tố đó, không được xem nhẹ một yếu tố nào. Theo đó, công tác tuyển chọn cán bộ phải được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình; bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn và yêu cầu công tác văn phòng. Tiêu chuẩn của cán bộ Văn phòng không chỉ có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm, mà còn phải có kiến thức toàn diện, chuyên sâu cả về lý luận và thực tiễn, cả về kiến thức quân sự, chính trị, kinh tế, hành chính nhà nước, văn hoá, khoa học kỹ thuật, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; có trình độ tư duy tổng hợp, năng lực tham mưu và phương pháp, tác phong công tác, làm việc khoa học, v.v. Căn cứ vào đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Văn phòng phải có kế hoạch cụ thể để tạo nguồn tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà trường phát hiện, giới thiệu những cán bộ có trình độ, qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý, chỉ huy đơn vị, độ tuổi phù hợp đáp ứng thời gian công tác để tạo nguồn tuyển chọn. Hiện nay, cần chú ý đến phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ.

Văn phòng Bộ Quốc phòng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính năm 2017. (Ảnh: qdnd.vn)

Ba là, thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Văn phòng theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại. Hiện tại, đa số cán bộ cơ quan Văn phòng chưa có nhiều kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực công tác văn phòng. Vì vậy, phải thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ bằng nhiều hình thức, phương pháp. Trong đó, lấy việc bồi dưỡng thông qua thực tiễn công tác, người đi trước bồi dưỡng người đi sau, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới; phát huy vai trò tự học, tự nghiên cứu là con đường ngắn nhất giúp cán bộ cơ quan Văn phòng nhanh chóng tiến bộ, trưởng thành. Đồng thời, kết hợp với gửi đi đào tạo, tập huấn ở các cơ sở giáo dục, đào tạo về nghiệp vụ văn phòng. Cùng với đó, phải tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về chức năng, nhiệm vụ, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác văn phòng. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; nhất là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, tạo phong trào cách mạng sâu, rộng để giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Văn phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bốn là, làm tốt khâu quy hoạch gắn với sử dụng cán bộ. Đây là giải pháp quan trọng, là cơ sở cho việc xây dựng cơ quan Văn phòng vững mạnh, vừa cơ bản, vừa mang tính định hướng cho sự phát triển của đội ngũ cán bộ cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp phải nhận thức sâu sắc về nội dung này và tiến hành với trách nhiệm chính trị cao để đạt chất lượng tốt. Việc xây dựng quy hoạch không chỉ với các vị trí lãnh đạo, chỉ huy, mà còn phục vụ việc phân hướng, sử dụng cán bộ ở từng vị trí. Do vậy, phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, dự báo tình hình phát triển, quy mô, cơ cấu, tổ chức biên chế để xây dựng quy hoạch. Quy hoạch một chức danh phải có nhiều nguồn, nhiều độ tuổi; một người có thể là nguồn quy hoạch của một số vị trí; gắn quy hoạch nguồn tại chỗ với tạo nguồn trong toàn quân. Định kỳ kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp; đồng thời, chú trọng bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ theo quy hoạch, sở trường, chuyên môn của mỗi người.

Năm là, đổi mới công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Làm tốt công tác này sẽ tạo động lực để cán bộ phát huy trách nhiệm, khả năng của mình vào thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá, nhận xét cán bộ phải bảo đảm khách quan, dân chủ, lấy hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, uy tín trước tập thể và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu làm cơ sở; khắc phục những biểu hiện cảm tính, thiếu khách quan, đánh giá không đúng chất lượng cán bộ dẫn đến bố trí, đề bạt, sử dụng không phù hợp. Bên cạnh việc đảm bảo tính ổn định, chuyên sâu, căn cứ tình hình cụ thể, cần thực hiện việc luân chuyển cán bộ giữa các bộ phận, nhằm để cán bộ được thử thách qua nhiều cương vị công tác, khắc phục biểu hiện trì trệ, kinh nghiệm chủ nghĩa trong quá trình làm việc. Lựa chọn những cán bộ có năng lực cử đi thực tế ở các đơn vị, đảm nhiệm chức vụ cấp sư đoàn, trung đoàn, vừa để nâng cao trình độ, kinh nghiệm, phương pháp xem xét, giải quyết những vấn đề thực tiễn, vừa tạo nguồn phát triển lâu dài. Cùng với đó, phải làm tốt việc đánh giá, sàng lọc cán bộ. Những cán bộ, đảng viên tín nhiệm thấp hoặc kết quả hoàn thành nhiệm vụ không cao thì phải xem xét cho thôi giữ chức vụ, bố trí nhiệm vụ khác.

Sáu là, đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ Văn phòng. Đây là yêu cầu khách quan do tính chất nhiệm vụ của công tác văn phòng. Vì vậy, bên cạnh những yêu cầu, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, cán bộ cơ quan Văn phòng phải đổi mới, rèn luyện cho mình phương pháp tác phong làm việc khoa học, dân chủ, tận tụy, tỉ mỉ, thận trọng, tính chuyên nghiệp, nguyên tắc cao; nêu cao tinh thần phục vụ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để giải quyết hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên Văn phòng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, không được chủ quan, đơn giản, phải biết bảo vệ và tuyệt đối giữ bí mật quân sự, bí mật Nhà nước. Để đạt được yêu cầu này, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tự học, tự rèn, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải thực sự nêu gương để cán bộ, nhân viên noi theo.

Bảy là, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ cơ quan Văn phòng yên tâm công tác, trưởng thành, tiến bộ. Để thực hiện được điều này, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp một mặt phải bám sát, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, bảo đảm đúng, đủ các tiêu chuẩn của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với cán bộ. Mặt khác, cần nghiên cứu, vận dụng phù hợp với thực tiễn hoạt động của Văn phòng một cách khách quan, công bằng; có chính sách để thu hút những cán bộ, nhân viên có năng lực, tâm huyết về công tác tại Văn phòng. Ở từng cơ quan, đơn vị phải chú trọng, quan tâm đến hậu phương, gia đình cán bộ, nhất là trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, kịp thời động viên để họ yên tâm công tác, v.v.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là khâu then chốt, đột phá, bảo đảm cho cơ quan Văn phòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy Văn phòng phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác này, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đạt được các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định.

Thiếu tướng NGUYỄN XUÂN NGHỊ, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương
Văn phòng Bộ Quốc phòng

________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

2 - Sđd, tr. 280.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.