QPTD -Thứ Năm, 24/12/2015, 17:56 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Chính trị với sự nghiệp xây dựng Quân đội về chính trị

Xây dựng về chính trị là vấn đề cơ bản, xuyên suốt trong sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đảm bảo cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Để đạt được yêu cầu đó, vai trò của cán bộ chính trị nói chung, công tác đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Trường Sĩ quan Chính trị nói riêng có ý nghĩa quan trọng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
thăm và làm việc với Nhà trường

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức quan tâm đến cán bộ chính trị đối với sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng. Theo Bác: “Tư cách của chính trị viên có ảnh hưởng rất quan trọng đến bộ đội. Người chính trị viên tốt, thì bộ đội ấy tốt. Người chính trị viên không làm tròn nhiệm vụ, thì bộ đội ấy không tốt”1. Quán triệt tinh thần đó, 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Trường Sĩ quan Chính trị đã tích cực phấn đấu xây dựng Nhà trường không ngừng phát triển, thực sự là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của Quân đội. Cán bộ chính trị được đào tạo tại Nhà trường qua các thời kỳ luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất, năng lực, đạo đức, phương pháp, tác phong công tác tốt, vừa “hồng”, vừa “chuyên”, có uy tín trước tập thể, là hạt nhân đoàn kết; luôn vững vàng, chững chạc trên cương vị chủ trì về chính trị cấp phân đội trong toàn quân. Bởi thế, họ góp phần quan trọng vào nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực của người chỉ huy, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn bám sát quan điểm, chủ trương, nghị quyết của trên, thực tiễn công tác của đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội và khả năng đào tạo của Nhà trường để lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục - đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội về chính trị qua các giai đoạn cách mạng. Đồng thời, chủ động xây dựng đề án, mở các mã ngành đào tạo mới, hoàn thiện mô hình, mục tiêu, quy trình đào tạo cho các đối tượng; rà soát, điều chỉnh, xây dựng chương trình, nội dung đào tạo theo hướng “thực học, thực nghiệp”, tinh gọn, khoa học, hiện đại, sát thực tiễn. Công tác tuyển sinh, quản lý, điều hành huấn luyện, khảo thí luôn được đổi mới; cải cách hành chính trong quản lý giáo dục - đào tạo được chú trọng; phong trào nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, đãi ngộ nên có sự phát triển vững chắc cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Hình thức, phương pháp dạy - học thường xuyên được đổi mới theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học. Môi trường sư phạm của Nhà trường phong phú, lành mạnh; quan hệ giữa người dạy và người học được giải quyết hài hòa, v.v. Bởi thế, chất lượng đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội không ngừng nâng lên; phân loại học lực hằng năm có 100% đạt yêu cầu, 78,07% - 85,51% khá, giỏi, trong đó có 1,05% - 2,97% giỏi. Qua kiểm nghiệm thực tiễn cho thấy, sau khi tốt nghiệp ra trường về đảm nhiệm cương vị chính trị viên, bí thư chi bộ, có trên 90% cán bộ chính trị cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, uy tín, trách nhiệm cao, xứng đáng vai trò chủ trì về chính trị ở đơn vị.

Những năm tới, sự nghiệp xây dựng Quân đội về chính trị đứng trước những thử thách mới, yêu cầu cao. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” quân đội. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo còn lâu dài, phức tạp. Đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, chi phối đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, v.v. Tất cả những điều đó, không chỉ tác động đến nhiệm vụ xây dựng Quân đội, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giáo dục - đào tạo của Nhà trường. Bởi vậy, cần phải có giải pháp phù hợp, thiết thực để nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội về chính trị trong tình hình mới.

Trước hết, phải làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị thế của Nhà trường đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội về chính trị. Thực tiễn chỉ ra rằng, muốn nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo phải bắt đầu từ giáo dục nhận thức. Bởi lẽ, nhận thức có vai trò chỉ đạo hành động; nhận thức đúng mới phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học và ngược lại sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị phải làm tốt việc quán triệt để mọi đối tượng nhận thức sâu sắc rằng, Trường Sĩ quan Chính trị qua 40 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành trong môi trường giáo dục - đào tạo đã có vị trí xứng đáng trong hệ thống nhà trường quốc gia và là trường duy nhất đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội cho toàn quân; chất lượng đào tạo của Nhà trường có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội về chính trị. Trên cơ sở đó, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên đề cao ý thức trách nhiệm, tự lực tự cường, xây dựng động cơ học tập, đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ đúng đắn, theo tinh thần “dạy tốt, học tốt, công tác tốt”; tích cực tìm tòi, sáng tạo trong mọi hoạt động, trung thực, nghiêm túc, cầu thị trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đồng thời, khắc phục được những biểu hiện tiêu cực, ngại khó, ngại khổ, thiếu ý thức cố gắng vươn lên, làm việc cầm chừng, không yên tâm với nhiệm vụ, bệnh thành tích, vi phạm các quy chế, quy định của Nhà trường, v.v.

Cùng với đó, Nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên ngang tầm với nhiệm vụ trong tình hình mới. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, yếu tố có ý nghĩa quyết định là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, có dự trữ hợp lý; vững mạnh cả về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ kiến thức, kỹ năng sư phạm, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chỉ huy, quản lý và tổ chức hoạt động thực tiễn. Việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên phải được hết sức coi trọng, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bước đi phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Mục tiêu của việc chuẩn hóa là tập trung kiện toàn số lượng, cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; quan tâm tạo điều kiện cho họ có đủ các tiêu chí để xét, bầu chọn giảng viên, cán bộ quản lý giỏi, công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư và danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Với đội ngũ chỉ huy, quản lý các cấp phải có học vấn, học vị theo yêu cầu của từng chức danh, đảm bảo cho họ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện mục tiêu đó, Nhà trường xác định đào tạo phải đi trước một bước, đào tạo gắn với sử dụng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải liên tục, cập nhật kiến thức mới, sát thực tiễn. Thực hiện có hiệu quả việc cử cán bộ đi thực tế ở các đơn vị trong toàn quân, theo phương châm: cán bộ đi thực tế dù được bổ nhiệm ở vị trí nào, kể cả vị trí cơ quan chiến dịch, quân khu, quân đoàn đều phải bám sát các hoạt động của phân đội để nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Coi trọng tổ chức các lớp tin học, ngoại ngữ, phương pháp giảng dạy, hội thi, hội thao,… nhằm nâng cao kiến thức toàn diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, đảm bảo cho họ thật sự chuẩn mực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và phong cách lãnh đạo, chỉ huy và là tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo. Thường vụ Đảng ủy Nhà trường chỉ đạo, trước khi bổ nhiệm các chức danh phải làm tốt công tác quy hoạch, phân hướng sử dụng cán bộ, giảng viên; xác định yêu cầu cụ thể về phẩm chất, năng lực cho từng chức vụ, chuyên ngành; đa dạng hóa các hướng, nguồn, vận dụng linh hoạt các biện pháp tuyển chọn, sàng lọc. Các trường hợp đã quy hoạch, nhưng không hội tụ đủ các tiêu chí, uy tín thấp thì không bổ nhiệm.

Một trong những khâu đột phá để Nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo là đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng bám sát thực tiễn, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nhà trường xác định: việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học phải xuất phát từ người học, lấy người học làm trung tâm. Theo đó, quá trình đổi mới nội dung, chương trình, Nhà trường chú trọng truyền thụ kinh nghiệm công tác đảng, công tác chính trị trong chiến đấu và rèn luyện kỹ năng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cho học viên, nâng cao khả năng thực hành nghề nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành huấn luyện và trong giảng dạy, đáp ứng yêu cầu “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, giảm thời gian lên lớp lý thuyết, tăng nội dung và thời gian thực hành, hoạt động ngoại khoá và chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động sau bài giảng; tiếp tục phát huy có hiệu quả hình thức thực tập gộp 2 cấp trung đội và đại đội cho học viên năm cuối khoá. Đồng thời, đổi mới hình thức thực tập, huấn luyện thực hành; nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học; chủ động, kịp thời biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Thời gian tới, Nhà trường cần tăng cường bám sát cơ sở, nhất là những đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo để tìm hiểu, nghiên cứu, phát hiện, cập nhật những vấn đề mới liên quan đến hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của chính trị viên, cán bộ chính trị cấp cơ sở để bổ sung, hoàn thiện nội dung bài giảng, môn học. Đồng thời, chú trọng các biện pháp giáo dục nhân cách cán bộ chính trị cho học viên, đảm bảo cho mỗi cán bộ, giảng viên đều là nhà sư phạm, mẫu mực về nhân cách, đạo đức nghề nghiệp; gắn cơ quan với các khoa giáo viên để tăng tính cập nhật, tính thị phạm cho học viên.

Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo nói chung, thiết thực bồi dưỡng nhân cách cho giáo viên, học viên nói riêng. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định, vấn đề cơ bản là phải phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp, sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng, giải quyết hài hòa các mối quan hệ, tạo sự đoàn kết, thống nhất, môi trường thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định và duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp; tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, nhất là các nội dung có liên hệ, vận dụng kiến thức, kỹ năng tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong các môn quân sự, nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập, rèn luyện và trình độ, năng lực của người học. Kiên quyết khắc phục triệt để hiện tượng tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục ở Nhà trường. Đồng thời, kết hợp đồng bộ các biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo; gắn giáo dục truyền thống, truyền thụ kinh nghiệm công tác đảng, công tác chính trị, giáo dục pháp luật, kỷ luật với giáo dục, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống; xây dựng động cơ, thái độ, nhận thức, trách nhiệm, bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác; phát triển khả năng, tư duy sáng tạo, ý thức tự học, tự rèn cho học viên. Chủ động phòng, chống các tệ nạn xã hội, lối sống vô cảm, ích kỷ, hẹp hòi; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và kiên quyết xử lý các vụ vi phạm pháp luật, kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ yên tâm học tập, công tác, giảng dạy, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với quyết tâm cao và sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, giảng viên, công nhân viên, chiến sĩ trong toàn Trường, tin rằng Trường Sĩ quan Chính trị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động khắc phục khó khăn, bất cập để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng Nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội về chính trị trong thời kỳ mới.

Trung tướng, PGS, TS. PHẠM QUỐC TRUNG, Hiệu trưởng Nhà trường
_______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 484.

 

Ý kiến bạn đọc (0)