QPTD -Thứ Hai, 05/03/2018, 10:29 (GMT+7)
Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển

Quán triệt chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã xây dựng Nghị quyết 93-NQ/ĐU, ngày 27-01-2011 “Về đào tạo cán bộ ở nước ngoài đến năm 2020 và những năm tiếp theo” nhằm lãnh đạo công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ có trình độ cao. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định: “Tập trung thu hút cán bộ khoa học từ nhiều nguồn, chú trọng cán bộ được đào tạo ở Liên bang Nga. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ có đủ số lượng và chất lượng tốt, có khả năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Trung tâm trong giai đoạn mới”. Trên cơ sở các nghị quyết của trên về công tác cán bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao; lấy nhiệm vụ chính trị làm định hướng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các khâu, các bước của công tác cán bộ. Đảng ủy Trung tâm chỉ đạo các đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa công tác cán bộ với công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và chính sách; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp, để nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, đạt hiệu quả thực chất. Đồng thời, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, các chuyên gia đầu ngành với xây dựng cấp ủy, chỉ huy các cấp; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhằm chủ động phát hiện những hạn chế, thiếu sót và có giải pháp khắc phục kịp thời. Từ những chủ trương trên, trong những năm qua, Trung tâm đã tích cực thu hút cán bộ có trình độ cao, các chuyên ngành hẹp về Trung tâm công tác; đồng thời, chú trọng đào tạo lại và đưa cán bộ đi đào tạo các chuyên ngành hẹp tại Liên bang Nga. Đến nay, Trung tâm có đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản đáp ứng được yêu cầu, có chất lượng cao và cơ cấu hợp lý (100% cán bộ khoa học có trình độ đại học trở lên, trong đó có trên 60% có trình độ sau đại học).

Chủ tịch Phân ban Việt Nam và Chủ tịch Phân ban Nga ký biên bản Phiên họp Thường trực Ủy ban Phối hợp về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (12-2016)

Được sự quan tâm của hai Nhà nước Việt Nam và Liên bang Nga, đặc biệt là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục được củng cố và phát triển cả về tổ chức và nhiệm vụ. Để lãnh đạo Đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Trung tâm đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tạo sự đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trung tâm trong tình hình mới.

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Theo đó, Đảng ủy Trung tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa đổi mới nội dung với đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền về xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; coi trọng hình thức bồi dưỡng, sinh hoạt chính trị tập trung, giao nhiệm vụ, v.v. Nội dung trọng tâm là Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 697-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Trung tâm về công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ. Qua đó, làm cho các tổ chức, lực lượng nhận thức rõ đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ của Trung tâm có vai trò trực tiếp quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ “vừa hồng, vừa chuyên” là trách nhiệm chính trị của mọi tổ chức, lực lượng, trước hết là của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, v.v. Từ đó, nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tích cực, chủ động trong thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ của Trung tâm có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Hai là, thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình của công tác cán bộ; giữ vững nguyên tắc lãnh đạo công tác cán bộ và thực hiện quản lý cán bộ theo phân cấp. Các cấp ủy tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế lãnh đạo, quy trình tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo vừa chấp hành nghiêm quy định, hướng dẫn của trên, vừa sát yêu cầu thực tiễn. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân đội, của Trung tâm gắn với xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ chủ trì và cấp ủy các cấp. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ các hình thức quản lý với phát huy vai trò giám sát của quần chúng; coi trọng sự tự quản lý của cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, phát huy trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của bí thư, cấp ủy; gắn công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng việc làm cụ thể, hằng ngày.

Ba là, tập trung giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ hợp lý. Đây là vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp thiết; bởi hiện nay đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ của Trung tâm còn thiếu khoảng 12% so với nhu cầu; riêng cán bộ khoa học, công nghệ là viên chức nhà nước phục vụ cho chuyên ngành hẹp1 còn thiếu trên 20%,… ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của Trung tâm. Vì vậy, các cấp ủy và cơ quan chính trị cần rà soát, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ; tham mưu, đề xuất điều động, sắp xếp cán bộ hợp lý, khắc phục tình trạng vừa dư, vừa thiếu cán bộ trong một chức danh. Chủ động kiến nghị với trên, tuyển chọn, bổ sung kịp thời số cán bộ còn thiếu theo biên chế; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học, nhất là ở các chi nhánh, viện, phân viện, theo hướng: “tập trung thu hút cán bộ khoa học từ nhiều nguồn, chú trọng cán bộ được đào tạo ở Liên bang Nga”, đặc biệt là các chuyên ngành hẹp. Thực hiện tốt phương châm “hiệu quả, thực chất”, kiên quyết miễn nhiệm cán bộ khoa học mà phẩm chất, năng lực hạn chế, không đáp ứng được yêu cầu,… nhằm tạo hiệu ứng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

Bốn là, tăng cường bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ. Trung tâm chủ trương gắn đào tạo cơ bản tại các nhà trường trong và ngoài Quân đội, trong nước với nước ngoài với bồi dưỡng tại chức và rèn luyện cán bộ trong thực tiễn, tăng cường đào tạo cán bộ tại Liên bang Nga, chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ cao, các chuyên gia đầu ngành. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm sát thực tế; đồng thời, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, lựa chọn cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông tư 195/2011/TT-BQP, ngày 24-11-2011 của Bộ Quốc phòng gửi đi đào tạo ở các nhà trường trong và ngoài Quân đội, ở nước ngoài. Thường xuyên thông tin, bồi dưỡng cho cán bộ khoa học, công nghệ về những phát triển mới, nhiệm vụ của Nhà nước, Quân đội, Trung tâm; sự phát triển khoa học, công nghệ và ứng dụng trong quân sự, quốc phòng; định hướng, nội dung, phương pháp nghiên cứu mới, hiện đại, hữu ích, v.v. Công tác bồi dưỡng phải đảm bảo toàn diện, cả về kiến thức, năng lực nghiên cứu và tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong, sự chủ động, sáng tạo, cụ thể, tỉ mỷ, sát thực tiễn của cán bộ khoa học, công nghệ. Thực hiện tốt công tác tập huấn theo phương châm: tại chỗ là cơ bản; cấp trên bồi dưỡng cấp dưới; cán bộ có năng lực, kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ trẻ và tự học tập, nghiên cứu. Tiếp tục đổi mới phương thức để nâng cao hiệu quả đào tạo tiếng Nga cho cán bộ khoa học, công nghệ của Trung tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm là, thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ khoa học, công nghệ; gắn đánh giá cán bộ với bổ nhiệm, sắp xếp, quy hoạch cán bộ. Hiểu rõ và đánh giá thực chất cán bộ mới phát hiện được người tài để sử dụng và đặt đúng người, đúng việc. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm lần thứ VI chỉ rõ: làm tốt công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở cho đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bổ nhiệm, đề bạt, nâng lương đối với cán bộ. Theo đó, cấp ủy các cấp bám sát thực tiễn, đổi mới công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm và đột xuất theo chức trách, nhiệm vụ được giao, theo hướng toàn diện, dân chủ, công khai, công tâm, khách quan, nhất quán, cán bộ khoa học, công nghệ phải có bản đăng ký kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ cá nhân trong năm để cấp ủy, chỉ huy các cấp theo dõi đánh giá đúng năng lực, trình độ của cán bộ khoa học, công nghệ. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ gắn liền với quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp. Hằng năm, trên cơ sở Hướng dẫn 2878/HD-CT, ngày 25-12-2015 của Tổng cục Chính trị và quy hoạch được xây dựng từ đầu nhiệm kỳ, Thường vụ Đảng ủy, cơ quan chính trị và cấp ủy các cấp chủ động rà soát quy hoạch, bổ sung những cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tín nhiệm, cán bộ khoa học trẻ có trình độ cao để đưa vào nguồn chức danh chỉ huy, quản lý ở đơn vị khoa học, công nghệ. Chú trọng quy trình, nguyên tắc, tiêu chí, trình độ, năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức, sức khỏe theo tiêu chuẩn chức vụ cán bộ đã ban hành (Thông tư 139/2016/TT-BQP, ngày 17-9-2016 quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga). Thực hiện tốt phương châm “động” và “mở”, bảo đảm dân chủ, công khai, giữ vững sự kế thừa trong quá trình chuyển tiếp các thế hệ cán bộ.

Sáu là, thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ. Chủ động đề nghị cấp có thẩm quyền xây dựng, ban hành chính sách phụ cấp đặc thù với viên chức nhà nước công tác tại Trung tâm. Thường xuyên quan tâm chăm lo chính sách hậu phương Quân đội, có biện pháp hỗ trợ những gia đình cán bộ có khó khăn, tạo điều kiện cho cán bộ ổn định cuộc sống, an tâm công tác. Nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách thu hút, quản lý, sử dụng cán bộ khoa học, công nghệ, nhất là những cán bộ có trình độ cao.

Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ là nội dung cơ bản, quan trọng hàng đầu của Đảng bộ Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, là trách nhiệm chính trị của mọi cấp, mọi ngành, mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên của Trung tâm. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X; phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Trung tâm đang quyết tâm giành nhiều thành tích cao hơn nữa, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ đủ về số lượng, chất lượng cao và cơ cấu hợp lý, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga lần thứ VI đã đề ra.

Đại tá, TS. TRỊNH XUÂN SƠN, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm

_____________

1 - Một số chuyên ngành hẹp, như: Sinh học, sinh học phân tử, sinh thái, môi trường, hóa dược, hóa sinh, công nghệ sinh học, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.