QPTD -Thứ Sáu, 23/03/2018, 08:20 (GMT+7)
Phát huy Truyền thống Anh hùng, xây dựng Văn phòng Quân ủy Trung ương – Văn phòng Bộ Quốc phòng vững mạnh toàn diện

Cách đây 72 năm (ngày 25-3-1946), trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 34/SL quy định tổ chức của Bộ Quốc phòng, trong đó có Văn phòng và các cục chuyên môn. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên xác định tổ chức, biên chế của Bộ Quốc phòng và ngày 25-3 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là Văn phòng). Hơn bảy mươi năm qua, với quá nửa thời gian được tôi luyện trong các cuộc chiến tranh cách mạng, Văn phòng đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc chức năng của cơ quan tham mưu chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Từ những ngày đầu mới thành lập, với lực lượng nhỏ, trình độ không đồng đều, cơ sở vật chất, trang bị còn nhiều thiếu thốn, Văn phòng đã khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức, triển khai thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ, như: tiếp nhận, giải quyết, lưu trữ công văn, tài liệu; làm phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng; liên lạc với các cơ quan, nhân dân và nước ngoài. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cục chuyên môn giúp Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng soạn thảo, ban hành nhiều văn bản quan trọng, góp phần củng cố quốc phòng, xây dựng Quân đội quốc gia và lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mặc dù phải thường xuyên di chuyển, địa bàn phức tạp, lực lượng phân tán, gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, song Văn phòng đã bám sát thực tiễn chiến trường, nhất là các chiến dịch lớn, như: Việt Bắc - Thu Đông (1947), Biên Giới (1950), Hòa Bình (1951), Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953), Chiến cục Đông - Xuân (1953 - 1954), Điện Biên Phủ (1954),… để nắm chắc tình hình, tham mưu, phục vụ kịp thời cho Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chiến tranh du kích; bằng nhiều hình thức, biện pháp đánh địch, quân và dân ta đã giành thắng lợi to lớn trên các chiến trường, nhất là trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Văn phòng đồng thời phải thực hiện hai nhiệm vụ, một bộ phận do đồng chí Chánh Văn phòng phụ trách đã trực tiếp ra mặt trận, ngày đêm phục vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Chiến dịch chỉ huy tác chiến. Bộ phận còn lại ở căn cứ địa Việt Bắc, chủ động nghiên cứu, tham mưu, giúp Tổng Quân ủy chỉ đạo công việc thường xuyên và cần kíp ở hậu phương, đáp ứng yêu cầu của chiến dịch, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, sự phát trển của cuộc kháng chiến, tập trung nghiên cứu, tham mưu, phục vụ kịp thời cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân chiến đấu trên các chiến trường. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; soạn thảo, ban hành nhiều nghị quyết, quyết định về lãnh đạo, chỉ huy thống nhất đối với các mặt trận, chiến trường; về công tác tổ chức lực lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Văn phòng thường xuyên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng để tham mưu, phục vụ giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời chuyển hướng chiến lược quân sự, quốc phòng theo tinh thần đổi mới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, nhất là cục chủ chốt của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục, giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước quyết định nhiều vấn đề quan trọng về lĩnh vực quân sự, quốc phòng; cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và các mặt công tác, như: đối ngoại quốc phòng; tổ chức lực lượng và trang bị, hậu cần, kỹ thuật, khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng; xây dựng, phát triển các khu kinh tế quốc phòng, hệ thống các nhà trường Quân đội, v.v. Qua đó, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với đó, Văn phòng còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức thành công các kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, kỷ niệm các các sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội; hoàn thành tốt công tác phục vụ hành chính và nhiều nhiệm vụ đột xuất, quan trọng khác.

Với chức năng là cơ quan nghiệp vụ đầu ngành, Văn phòng đã nghiên cứu, soạn thảo và trực tiếp tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành các chỉ thị, quyết định, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn về nghiệp vụ và cơ cấu tổ chức văn phòng các cấp trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đối với công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, Văn phòng đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, từng bước đưa công tác này đi vào nền nếp; quan tâm đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, nhân viên và thực hiện tốt chế độ, chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, trang bị; thường xuyên cập nhật, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các quy định, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý công văn, tài liệu, góp phần phục vụ hiệu quả công tác nghiên cứu, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Văn phòng đã thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Lãnh đạo Bộ Quốc phòng với chỉ huy các cơ quan, đơn vị toàn quân và các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Ngoài ra, Văn phòng còn tổ chức đào tạo, tập huấn giúp Quân đội nước bạn Lào về công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ được Bạn ghi nhận và đánh giá cao, làm tăng thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Cùng với đó, Văn phòng luôn gương mẫu trong thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, công tác chính sách và bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần phát huy truyền thống Văn phòng Quân ủy  - Văn phòng Bộ Quốc phòng năm xưa, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, xứng đáng với những phần thưởng, danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng và sự tin cậy, yêu mến của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Trong những năm tới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện, đòi hỏi Văn phòng phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện các mặt công tác. Vì vậy, Văn phòng xác định phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau:

Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội và các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình công tác trên lĩnh vực văn phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn văn phòng các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quyết định 68/2008/QĐ-BQP, ngày 13-5-2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức văn phòng các cấp trong Quân đội” và Chỉ thị 105-CT/ĐU, ngày 17-3-2010 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Thường vụ Quân ủy Trung ương) về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác văn phòng trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Hai là, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, nhất là công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp và hành chính phục vụ. Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị Quân đội và với Văn phòng cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương để nắm vững tình hình mọi mặt, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Ba là, tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế Văn phòng theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng bộ, chính quy. Thực hiện tốt việc quản lý, tuyển chọn, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển vững chắc. Tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng trung thành tuyệt đối với Đảng, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn giỏi, tính chuyên nghiệp cao, tư duy chiến lược, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng các cấp trong Quân đội. Trong đó, tập trung vào đẩy mạnh công tác cải cách hành chính quân sự, chấp hành nghiêm các quy chế, quy trình giải quyết công việc; thực hiện tốt việc nghiên cứu, rà soát, thẩm định các văn bản trước khi trình Lãnh đạo Bộ duyệt ký ban hành. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và tạo bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng; làm tốt công tác quản lý tài liệu, giữ gìn bí mật quân sự và bí mật quốc gia.

Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng Đảng bộ Văn phòng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng Văn phòng vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương của Đảng và kỷ luật Quân đội, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động và phong trào Thi đua Quyết thắng. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác chính sách, hậu phương Quân đội và chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Tự hào là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy truyền thống 72 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng luôn đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Quân đội, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN BỔNG
Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương  - Văn phòng Bộ Quốc phòng

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.