QPTD -Thứ Năm, 26/04/2018, 08:30 (GMT+7)
Huyện Phúc thọ đẩy mạnh thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự địa phương, những năm qua, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này bằng nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Qua đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Huyện phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội khai mạc lễ Giao nhận quân của huyện Phúc Thọ năm 2018

Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, những năm qua, cùng với đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Huyện được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Kết quả đó là tổng hợp của nhiều yếu tố, trước hết, Huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quan trọng này. Trên cơ sở quán triệt quan điểm, đường lối quốc phòng của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của trên và sự tham mưu, đề xuất của các ban, ngành, nòng cốt là Ban Chỉ huy Quân sự, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa bàn. Trong đó, Huyện coi trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện cơ chế, quy chế về xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn, v.v. Thời gian qua, Huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chương trình thực hiện Nghị quyết 30/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân, Quyết định 186/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về “Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và các nghị quyết lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương của Thành ủy. Đến nay, Huyện đã hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự cấp huyện, được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phê duyệt, làm cơ sở để lập kế hoạch bố trí ngân sách, từng bước xây dựng các công trình phòng thủ theo quy định; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ; tăng cường triển khai các dự án, công trình có tính lưỡng dụng. Đồng thời, gắn phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới với xây dựng công trình phòng thủ, đường cơ động phục vụ quốc phòng. Hiện nay, trước sự phát triển nhanh của hệ thống cơ sở hạ tầng và đô thị, Huyện chỉ đạo cơ quan chức năng thẩm định kỹ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, kiên quyết không phát triển kinh tế bằng mọi giá; tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu vực phòng thủ cho phù hợp, theo hướng mở rộng diện tích căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương và vị trí các công trình phòng thủ có tính đến tác động của lũ sông Hồng.

Huyện đẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Do số lượng cán bộ ở các đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng lớn, Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự tiến hành rà soát, lập danh sách từng đối tượng để cử đi bồi dưỡng theo phân cấp và xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, chức sắc, chức việc các tôn giáo, trưởng dòng họ ngay tại địa bàn. Với đối tượng là học sinh các trường trung học phổ thông, Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự đôn đốc, kiểm tra các trường tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng chương trình quy định. Nhờ đó, thời gian qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng trên địa bàn được thực hiện có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực, tạo điểm sáng về quốc phòng, an ninh của Thủ đô Hà Nội. Năm 2017, Huyện mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 510 đồng chí thuộc đối tượng 4; các xã, thị trấn tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng này được trên 860 đồng chí; giáo dục quốc phòng và an ninh cho gần 5.600 học sinh trung học phổ thông, đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, việc phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được Huyện chú trọng bằng nhiều hình thức sinh động, hiệu quả; phát huy giá trị của các di tích lịch sử quốc gia trên địa bàn, nhất là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn - nơi Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa để giáo dục truyền thống cho toàn dân, được Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đánh giá cao. Phát huy kết quả đã đạt được, Huyện tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện Đề án “Phát huy giá trị tinh thần độc lập, tự cường của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhân dân Phúc Thọ quyết tâm vươn lên hoàn thành nhiệm vụ”. Đây là một trong những điểm nhấn, nhằm khơi dậy, phát huy giá trị truyền thống, lịch sử, niềm tự hào của dân tộc vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Cùng với đó, Huyện thường xuyên chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tập trung củng cố tổ chức, biên chế và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp, đôn đốc triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, xuất phát từ đặc điểm của một huyện thuần nông, nằm giữa trung tâm thành phố Hà Nội và thị xã Sơn Tây nên phần lớn công dân trong độ tuổi thường đi làm ăn lưu động, Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự Huyện phối hợp với các ban, ngành, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động và thực hiện nghiêm việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi tham gia dân quân tự vệ; chú trọng tuyển chọn, xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân tự vệ binh chủng. Đến nay, Huyện xây dựng được 28 cơ sở dân quân tự vệ, tỷ lệ dân quân tự vệ chiếm 1,5% dân số, có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, nhất là chất lượng về chính trị1. Bên cạnh đó, Huyện chỉ đạo tiến hành rà soát, quy hoạch, lựa chọn nhân sự, cử đi đào tạo chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; đồng thời, thực hiện nghiêm quy trình bổ nhiệm, sử dụng cán bộ sau đào tạo, bảo đảm dân chủ, công khai. Đến nay, 100% ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn được bố trí đủ các chức danh theo quy định, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác quốc phòng, quân sự và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện cho cấp dưới theo phân cấp. Đối với lực lượng dự bị động viên, Huyện chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng này cùng phương tiện kỹ thuật theo từng địa bàn; phối hợp kiện toàn, xắp sếp đủ biên chế, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 70% và hoàn thành 100% chỉ tiêu huy động kiểm tra sẵn sàng động viên, tập trung huấn luyện hằng năm.

Để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, Huyện tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là với tiểu đoàn bộ đội địa phương, đại đội dân quân cơ động và các đơn vị binh chủng. Đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, các đơn vị, cơ sở tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; coi trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, kết hợp huấn luyện chiến đấu với huấn luyện các kỹ năng khắc phục, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, sát đặc thù của Huyện; gắn huấn luyện với thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, luyện tập các phương án bảo vệ trị an, không ngừng nâng cao trình độ chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng và khả năng xử lý tình huống sát thực tế chiến đấu. Trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, Huyện coi trọng xây dựng tình huống sát thực tế, như: tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ theo cụm xã, liên xã; thực hành huy động số lượng lớn dân quân tự vệ trong mọi thời điểm để nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các địa phương, lực lượng, nhất là phối hợp giữa lực lượng Quân sự và Công an trong tham mưu, xử lý những vấn đề nảy sinh, không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh nông thôn. Hưởng ứng phong trào “3 sạch”2 do Huyện phát động, trong tập huấn, huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang Huyện đều kết hợp với làm các công trình cụ thể gắn với xây dựng nông thôn mới, tổ chức vệ sinh môi trường cơ quan, đơn vị, đường làng, ngõ xóm, xây dựng hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Thủ đô” trong tình hình mới.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ - nội dung quan trọng trong nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được Huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng luật, công khai, dân chủ với chất lượng cao. Cùng với thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, Huyện chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân; trong đó, chú trọng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác này. Bằng các biện pháp đồng bộ, những năm qua, Huyện luôn thực hiện tốt công tác tuyển quân theo phương châm “tròn khâu”. Từ năm 2010 đến nay, Huyện đã tuyển chọn, gọi gần 1.000 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, với chất lượng ngày càng cao (trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm trên 43%), được các đơn vị nhận quân và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đánh giá cao.

Công tác chính sách, hậu phương Quân đội được Huyện hết sức quan tâm, chăm lo, tạo niềm tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Theo đó, Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ động rà soát, hướng dẫn, xét duyệt, đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng đảm bảo đúng đối tượng, thủ tục, nguyên tắc. Trong 5 năm (2012 - 2017), Huyện đã chi trả chế độ chính sách cho gần 2.250 người, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 2.300 đối tượng chính sách; trao 05 Nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, được nhân dân khen ngợi, ủng hộ.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung trên là cơ sở để Huyện thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tạo môi trường ổn định để xây dựng huyện Phúc Thọ giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

DOÃN TRUNG TUẤN, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
_____________________

1 - Tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ chiếm 18,3%; đoàn viên chiếm 81,7%.

2 - 3 sạch: nước sạch, môi trường sạch, nông nghiệp sạch.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc
Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.