Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Ba, 17/03/2020, 08:06 (GMT+7)
Vùng 2 Hải quân xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 2 Hải quân là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Đây là địa bàn trọng yếu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh của Đảng, Nhà nước ta. Trong thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh thuận lợi, Vùng gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh tình hình vùng biển luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, thềm lục địa, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái pháp luật có chiều hướng gia tăng. Các đơn vị của Vùng đóng quân phân tán, quản lý nhiều tàu, nhà giàn, đài, trạm xa đất liền, hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phải đối mặt với nhiều tình huống phức tạp, nguy hiểm. Mặc dù, các đơn vị của Vùng đã và đang được đầu tư trang bị những chủng loại khí tài mới, hiện đại, nhưng những khó khăn, một số cán bộ hướng dẫn, điều hành, trực tiếp làm công tác huấn luyện còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, v.v.

Thực tiễn đó đặt ra cho Đảng ủy, chỉ huy Vùng phải có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các mặt công tác đảng, công tác chính trị; trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng chức trách, nhiệm vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng ý thức tập thể, rèn luyện ý chí quyết tâm chiến đấu, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền biển, đảo. Đây là giải pháp căn bản, nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Vùng. Theo đó, các đơn vị đẩy mạnh đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, giảm lý thuyết, tăng thực hành và hướng dẫn hành động. Đồng thời, chú trọng quán triệt để bộ đội nắm vững quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là các quan điểm, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020” và nhiệm vụ của Quân chủng, của Vùng. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên phổ biến tình hình, giáo dục định hướng cho bộ đội nhận thức đúng về tình hình thế giới, khu vực, nhất là những diễn biến mới trên khu vực biển, đảo được phân công quản lý, bảo vệ; làm rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cũng như quan điểm, chủ trương giải quyết các tranh chấp trên biển của Đảng, Nhà nước ta. Qua đó, nâng cao nhận thức cho bộ đội về đối tượng, đối tác, về nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị, đề cao cảnh giác, xử lý đúng các tình huống theo phương châm và tinh thần chỉ đạo của Quân chủng.

Thực hiện Ngày Kỹ thuật, bảo quản vũ khí trang bị

Đảng ủy Vùng chỉ đạo các đơn vị vận dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức giáo dục, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, sát với tâm lý, trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, chú trọng các hình thức: học tập chuyên đề, thông báo thời sự, sinh hoạt chính trị - tư tưởng, đọc báo, nghe đài, diễn đàn, đối thoại trực tiếp; duy trì nghiêm Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, thuyết phục, động viên với biện pháp hành chính; thông qua các hoạt động giao lưu kết nghĩa, thực hiện công tác dân vận,... làm cho cán bộ, chiến sĩ chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng và hành động, nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, xác định quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Về phương pháp: kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề và đối tượng; giữa giáo dục chính trị với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình để giáo dục và nắm tình hình tư tưởng bộ đội.

Đảng ủy, chỉ huy Vùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải quản lý chặt chẽ tư tưởng của bộ đội. Việc nắm, quản lý, báo cáo và giải quyết tư tưởng bộ đội theo phân cấp và quyền hạn luôn được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị duy trì có nền nếp. Đội ngũ cán bộ các cấp luôn đề cao trách nhiệm, bám sát hoạt động của bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ trên biển, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề nảy sinh, không để xảy ra đột biến. Nội dung nắm và quản lý tư tưởng bảo đảm toàn diện, với tất cả các đối tượng; tập trung vào những vấn đề, như: lập trường chính trị, thái độ, trách nhiệm đối với nhiệm vụ, động cơ phấn đấu, rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ. Các cấp thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi những quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, những người có tính cách, hành vi cá biệt, hoàn thành nhiệm vụ thấp, vi phạm kỷ luật để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp; kết hợp tốt giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách. Việc làm đó bảo đảm cho việc quản lý tư tưởng bộ đội được chặt chẽ, toàn diện, tạo được sự đồng thuận cao trong đơn vị; giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp có cơ sở để đánh giá, dự báo và xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề tư tưởng phát sinh.

Hoạt động của lực lượng Hải quân trên biển có tính độc lập rất cao, thường xuyên phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm, phức tạp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp ủy, người chỉ huy, trực tiếp là thuyền trưởng và chính trị viên tàu có vai trò quan trọng trong việc quyết định xử lý kịp thời các vấn đề xảy ra trên biển. Vì thế, Đảng ủy Vùng đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ chủ trì. Đảng ủy Vùng đã triển khai nhiều biện pháp đẩy mạnh xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó, tập trung nâng cao năng lực cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là hạt nhân lãnh đạo và là trung tâm đoàn kết trong đơn vị. Cấp ủy các cấp luôn coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các trường hợp có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Đảng ủy Vùng yêu cầu: cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì phải gương mẫu trong chấp hành C­ương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định về nêu gương của Đảng; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; có lối sống trung thực, lành mạnh; lời nói thống nhất với việc làm, tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội và có uy tín trước tập thể; thực hiện tốt phương châm: “5 cùng, 1 phát huy”1. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý đảng viên cả về số lượng, chất lượng thông qua việc nắm hồ sơ, phân công, giao nhiệm vụ, sinh hoạt, học tập, chú trọng quản lý đảng viên ở những đơn vị trọng yếu và công tác lẻ; kết hợp chặt chẽ giữa quản lý của chi bộ nơi công tác với cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú (theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị). Bên cạnh đó, Đảng ủy Vùng chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xây dựng, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, xem đó là hoạt động thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; đồng thời, đẩy mạnh đột phá “2 chất lượng, 2 nêu cao” và xây dựng tổ chức đảng theo tiêu chí “4 tốt”2. Nhờ đó, các cấp ủy luôn nắm vững diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh, không để xảy ra những hiện tượng đột biến.

Hiện nay, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; có năng lực quản lý, chỉ huy đơn vị và chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, không có hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, hoặc những biểu hiện nhận thức trái quan điểm, đường lối của Đảng; 100% cán bộ, đảng viên đều xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm sự phân công, điều động công tác của tổ chức. Đảng bộ Vùng có trên 86,3% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; trên 87% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng và đảng viên yếu kém, không có trường hợp thoái thác nhiệm vụ; 100% chi bộ các tàu có chi ủy, thuyền trưởng, chính trị viên tàu đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cấp cứu ngư dân trên Nhà giàn DK1

Để tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, Đảng ủy, chỉ huy Vùng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, trực ban, trực chiến; các chế độ ngày, tuần, tháng thực hiện đúng quy định. Hoạt động thi đua của Vùng được đẩy mạnh, thực sự trở thành đòn bẩy để các tập thể và cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng bảo đảm đúng người, đúng thành tích, tạo tâm lý phấn khởi, tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện của bộ đội. Việc xét, đề bạt quân hàm, nâng lương, bổ nhiệm chức vụ, khen thưởng, kỷ luật được Đảng ủy Vùng và cấp ủy các cấp tiến hành đúng quy chế, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai. Công tác bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là vào dịp lễ, Tết luôn được đơn vị quan tâm. Các chế độ, chính sách đối với quân nhân và gia đình, nhất là đối với những trường hợp khó khăn, được thực hiện theo đúng chế độ hiện hành và điều kiện thực tế của đơn vị. Các đơn vị đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, kịp thời giải quyết những vướng mắc, bảo đảm quyền lợi của quân nhân; động viên, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; xây nhà đồng đội; hỗ trợ quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo; quyên góp ủng hộ gia đình quân nhân vùng thiên tai, góp phần giáo dục nâng cao ý thức và trách nhiệm, bồi đắp tình thương yêu đồng chí, đồng đội. Vùng còn chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận, giao lưu, kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích; trên cơ sở đó, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa Đơn vị với nhân dân trên địa bàn đóng quân, tạo môi trường lành mạnh để mỗi cá nhân, tập thể phấn đấu và trưởng thành.

Từ vai trò bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian tới, Vùng 2 Hải quân tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng Vùng chính quy, hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định khu vực được phân công.

Đại tá  ĐỖ VĂN YÊN, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng
__________________                 

1 - 5 cùng: cùng biết, cùng bàn, cùng làm, cùng hưởng, cùng chịu trách nhiệm; 1 phát huy: phát huy dân chủ giữa cấp ủy và người chỉ huy.

2 - 2 chất lượng: Chất lượng nghị quyết lãnh đạo; chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết; 2 nêu cao: Nêu cao tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm làm gương; 4 Tốt: Nhận thức, trách nhiệm tốt; nền nếp, chất lượng sinh hoạt tốt; dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; tự phê bình và phê bình tốt.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:36 - 8/03/2021

EUR26,555.8527,943.19

GBP31,036.5432,332.91

USD22,930.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:24 - 08/03/2021

HCMSJC55.10055.500
Hà NộiSJC55.10055.520
Đà NẵngSJC55.10055.520