Tổng kết thực tiễn Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

QPTD -Thứ Hai, 11/05/2020, 13:30 (GMT+7)
Trung đoàn 3 xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
Trung đoàn Bộ binh 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4 là đơn vị chủ lực, cơ động, có nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng làm nhiệm vụ đột xuất trên giao. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, căn cứ vào đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định: xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn; chú trọng vào việc nâng cao chất lượng chính trị, công tác huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị và đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong xây dựng vững mạnh về chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ là vấn đề quan trọng hàng đầu. Bởi, cường độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Đơn vị luôn ở mức cao; yêu cầu về sự chính quy, kỷ luật, an toàn,... rất khắt khe; trong khi điều kiện sinh hoạt, rèn luyện còn nhiều khó khăn, nếu không có ý chí quyết tâm sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, Trung đoàn kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm, có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Quy chế Giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp với thực tiễn, phân tán ở 07 điểm đóng quân; kết hợp giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực tiễn, bằng nhiều hình thức, như: truyền thanh nội bộ, tiếng nói chính trị viên, các mô hình sáng kiến công tác đảng, công tác chính trị, v.v. Trung đoàn thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác; giải quyết tốt công tác chính sách và hậu phương Quân đội. Nhờ đó, tình hình chính trị, tư tưởng, nội bộ của Trung đoàn luôn ổn định, đoàn kết, thống nhất; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chỉ huy; ý thức, trách nhiệm cao, yên tâm gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy đã có nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 184/CT-ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Chỉ thị số 250-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Sư đoàn về xây dựng mô hình chi bộ “3 tốt, 3 không”1, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, kịp thời sửa đổi, bổ sung và thực hiện có hiệu quả hệ thống quy chế, chương trình, kế hoạch của tổ chức đảng các cấp. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên được tiến hành chặt chẽ, khách quan, tạo động lực để cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện. Thực hiện quy định về nêu gương, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có sự đổi mới về phương pháp, tác phong làm việc, thường xuyên sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói, viết và hành động theo đúng nghị quyết, v.v. Nhờ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ các cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng Trung đoàn tặng hoa bắn giởi cho chiến sĩ mới năm 2020

Kiện toàn tổ chức, biên chế; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy Trung đoàn đã lãnh đạo thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng; trong đó, chú trọng ưu tiên đơn vị trực chiến, phân đội đi đầu. Phối hợp với các địa phương tuyển chọn chiến sĩ mới đủ chỉ tiêu, giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, chiến sĩ đúng luật định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu được xây dựng và bổ sung đầy đủ theo đúng Chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu đảm nhiệm. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia phòng, chống thiên tai, chữa cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an, toàn xã hội địa bàn đóng quân2.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu cùng các chỉ thị, hướng dẫn của trên về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ công tác này sát với từng đối tượng. Hằng năm, cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, với quyết tâm khắc phục triệt để những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định các biện pháp sát đúng để nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị mình. Qua đó, làm cho 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ; sôi nổi, tích cực, chủ động, tự giác, khẩn trương triển khai các công việc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trong huấn luyện, các cấp luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện cơ bản làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt. Trung đoàn thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, thống nhất phương pháp tổ chức huấn luyện, điều hành luyện tập; xây dựng chính quy, chỉ huy, quản lý bộ đội; phương pháp, tác phong công tác; kỹ năng xử lý tình huống; giải quyết các mối quan hệ, nhất là quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ,... tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, năng lực và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ trong Đơn vị, bảo đảm vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, thành thục về phương pháp sư phạm. Do đó, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 90% cán bộ tiểu đoàn và tương đương, 70% cán bộ đại đội, trung đội đạt khá, giỏi. Tổ chức diễn tập các cấp sát thực tế, giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối; tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt nhiều giải cao. Năm 2015 và năm 2016 Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi’’.

Xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm Đơn vị an toàn là khâu đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ để thực hiện; vận dụng linh hoạt nhiều hình thức, biện pháp giáo dục, tuyên truyền toàn diện, sâu rộng cho tất cả các đối tượng, trong đó coi trọng đối tượng chiến sĩ mới. Trọng tâm là Thông tư số 192/TT-BQP, ngày 26/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng”, Chỉ thị số 91/CT-BQP, ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân đội”, Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam” và Chỉ thị số 22/CT-TM, ngày 05/07/2019 của Tổng Tham mưu trưởng “Về tăng cường một số biện pháp trong công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, nghị quyết của Đảng ủy Sư đoàn, Trung đoàn về “Lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, an toàn Quân đội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”, các quy tắc bảo đảm an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông. Trung đoàn phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng khối cơ quan Trung đoàn thực sự mẫu mực, chính quy để “làm gương” cho đơn vị, cán bộ chủ trì “làm gương” cho chiến sĩ; phân công các đồng chí trong cấp ủy, chỉ huy trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của đơn vị, tập trung vào những bộ phận còn yếu; những nơi tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến vi phạm kỷ luật. Cùng với đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các đối tượng, Trung đoàn thường xuyên duy trì chặt chẽ, nghiêm túc nền nếp, chế độ chính quy; quản lý chặt chẽ quân số, đặc biệt là quân số công tác nhỏ lẻ (khu tăng gia tập trung, kho đạn,…). Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức được xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là yêu cầu tất yếu, nội dung quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, là cơ sở, nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Trung đoàn; từ đó, nêu cao trách nhiệm, tự giác tu dưỡng, rèn luyện.

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đơn vị khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường xuyên duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chỉ huy các cấp luôn có tinh thần quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, tích cực khắc phục khó khăn về quỹ đất, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm 100% nhu cầu rau xanh, thịt các loại, 50% cá; chế độ, tiêu chuẩn, định lượng ăn của cán bộ, chiến sĩ được bảo đảm đầy đủ; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; chấp hành nghiêm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng hiệu quả khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bộ đội, quân số khỏe trung bình đạt 98,5%. 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” và phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” trong đơn vị; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Duy trì chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, đăng ký thống kê, tiếp nhận, cấp phát, khai thác, quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật đúng quy định. Chủ động phòng, chống cháy nổ hệ thống kho tàng, doanh trại không để mất an toàn.

Những kết quả đạt được trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện là tiền đề quan trọng để Trung đoàn Bộ binh 3 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, là động lực quan trọng để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, xây dựng Trung đoàn xứng danh Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thiếu tá ĐẶNG QUỐC ANH, Chính ủy Trung đoàn
______________     

1 - “3 tốt”: 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt; 2. Giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt; 3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt; “3 không”: 1. Không có chi bộ yếu kém; 2. Không có đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; 3. Không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

2 - Tham gia chữa cháy rừng tại Hậu Lộc, Hoằng Hóa (năm 2015); diễn tập phòng, chống lụt bão với huyện Thọ Xuân và tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 10 tại 02 huyện: Thọ Xuân và Triệu Sơn (năm 2017).

Ý kiến bạn đọc (0)

Chính quyền Sài gòn sụp đổ, đầu hàng vô điều kiện - sự tất yếu của lịch sử
Nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), phóng viên Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phỏng vấn Trung tướng Phạm Xuân Thệ, nguyên Tư lệnh Quân khu I – một trong những nhân chứng lịch sử chứng kiến Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470