Bình luận - Phê phán Sinh hoạt tư tưởng

QPTD -Thứ Năm, 02/08/2018, 09:11 (GMT+7)
“Một ng­ười làm quan, cả họ được nhờ”

Trong dân gian đang “đàm tiếu” câu chuyện: một người dân đến Ủy ban nhân dân huyện xin gặp Chủ tịch. Bảo vệ cơ quan nói: bố của Chủ tịch huyện mất nên ông ấy nghỉ. Người dân nói: thế thì tôi gặp Trưởng phòng Nội vụ. Người bảo vệ nói: bố vợ Trưởng phòng Nội vụ mất. Người dân xin gặp Chánh Thanh tra huyện. Người bảo vệ nói: bác họ của Chánh Thanh tra mất. Người dân bực mình: sao lắm người mất thế. Anh bảo vệ sẵng giọng: có một người mất chứ đâu mà lắm! Thôi, ông về đi, tôi cũng phải đóng cửa để về đây, sắp đến giờ đưa đám ma chú của tôi rồi.

Mặc dù chỉ là câu chuyện “đàm tiếu”, nhưng cũng phản ánh hiện tượng gần như vậy ở một số địa phương như báo chí đã nêu. Thực tế, một số cán bộ chủ chốt đã lợi dụng chức, quyền để ưu tiên đưa người thân, họ hàng, con cháu vào các vị trí có nhiều quyền lợi, mặc dù người đó chưa xứng đáng, thậm chí chưa đủ tiêu chí, tiêu chuẩn. Điều đáng nói là, khi sự việc được chỉ ra, thì nơi nào cũng khẳng định: công tác cán bộ đã tiến hành “đúng quy trình”. Nhưng, vấn đề đặt ra là: ai được chọn vào “quy trình” ấy? Tại sao là anh A con cháu của lãnh đạo, chứ không phải là anh B, anh C mà bố mẹ không làm cán bộ! Thực ra, cái “quy trình” mà các vị lãnh đạo kia khẳng định là đúng ấy vốn được quy định rất chặt chẽ bằng luật pháp, chính sách, quy chế, nhưng trong quá trình vận hành thì nó chỉ còn là hình thức. Ở một số địa phương, sự vi phạm đã làm ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc1. “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém2. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ. Nhờ đó, chúng ta đã xây dựng được đội ngũ cán bộ cách mạng thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Đó là một trong những nguyên nhân quan trọng làm nên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, tổ chức đảng các cấp đang triển khai quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018). Thiết nghĩ, đây là dịp để chúng ta đẩy mạnh thực hiện các nội dung về công tác cán bộ. Trước hết, cấp ủy các cấp phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường quản lý quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; lấy việc đặt người; bảo đảm khách quan trong đánh giá, lựa chọn, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, làm cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ đức, tài, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Thiết nghĩ, câu chuyện trên chỉ là “đàm tiếu” trong dân gian, nhưng cũng để chúng ta phải suy ngẫm.

MẠNH DŨNG

______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2004, tr. 269.

2 - Sđd, tr. 240.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:27 - 26/09/2020

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620

Thời tiết