QPTD -Thứ Ba, 18/08/2020, 07:16 (GMT+7)
Phát huy vai trò, sức mạnh của quần chúng trong Cách mạng Tháng Tám, Quân đội tích cực tham gia xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và hưởng ứng Lời kêu gọi của Lãnh tụ Hồ Chí Minh: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”1, cả dân tộc Việt Nam nhất tề vùng lên Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. Chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 14 đến ngày 28/8/1945, hơn 20 triệu người Việt Nam từ miền Bắc tới miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng đến miền núi, đồng loạt nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân. Cuộc Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng thành công trên cả nước, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, thiết lập chính quyền công nông.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Thời gian đã lùi xa, nhưng tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị. Một trong những bài học đó: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Để lãnh đạo cách mạng thành công, Đảng phải dựa vào nhân dân, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy cao độ sức mạnh của nhân dân; khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước; trên cơ sở đó, xây dựng mặt trận thống nhất đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện yêu cầu cấp bách của cách mạng là giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã khẳng định sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân - người làm nên lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”2; “Dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống nào cũng không chống lại”3. Đó là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triệu người như một, quyết chí, đồng lòng đứng lên giải phóng dân tộc khỏi chế độ áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến. Sức mạnh đó là truyền thống quý báu được hun đúc từ hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, không chịu khuất phục trước bất cứ thế lực xâm lược, áp bức nào; là niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Xây dựng “thế trận lòng dân”, coi yếu tố “lòng dân” là một trong những thành tố đặc biệt quan trọng làm nền tảng phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, là bài học lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, được Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa xuất sắc trong quá trình lãnh đạo cách mạng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần X của Đảng, lần đầu tiên thuật ngữ “thế trận lòng dân” được sử dụng. Nghị quyết Đại hội viết: “Xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”4. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cũng xác định: “Tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững mạnh; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc”5. Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân…”6. “Thế trận lòng dân”, thực chất là “lòng dân” - trạng thái chính trị, tinh thần của người dân - được biểu hiện ở lòng yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân vào chế độ chính trị - xã hội, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, được xây dựng vững chắc, trở thành “thế trận”, sẵn sàng huy động, sử dụng, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng “thế trận lòng dân” là thực hiện đồng bộ các giải pháp về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội làm cho dân no, dân yên, dân tin, dân yêu Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về “lòng dân”, về phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều đó thể hiện sâu sắc quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân; khẳng định tính quy luật, sự kế thừa, phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay.

Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 35 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và những kết quả bước đầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; “thế trận lòng dân” được tăng cường. Mặc dù vậy, những hạn chế, yếu kém nảy sinh trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; biểu hiện và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự chống phá của các thế lực thù địch, âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” ngày càng tinh vi, xảo quyệt,… tác động không nhỏ đến niềm tin, tình cảm của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tình hình đó, đòi hỏi toàn đảng, toàn dân, toàn quân phải có các chủ trương, giải pháp phù hợp để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhiệm vụ cấp bách hiện nay và là vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Lai Châu cùng nhân dân làm đường liên thôn tại xã Trung Chải (Nậm Nhùn, Lai Châu). Ảnh: qdnd.vn

Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, hơn 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Quân đội luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tại bất cứ nơi đâu, với tinh thần vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đều sẵn sàng hy sinh, vượt qua khó khăn, gian khổ để chiến đấu, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân; làm nòng cốt cùng nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn,... làm sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào Quân đội nhân dân anh hùng. Phát huy kết quả đó, thời gian tới, để góp phần cùng với các cấp, ngành xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của “thế trận lòng dân”. Xây dựng “thế trận lòng dân” thực chất là xây dựng, quy tụ, khơi dậy và nhân lên sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng, ý chí của toàn dân tộc để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Thế trận lòng dân” là một bộ phận hết sức quạn trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng “thế trận lòng dân” phải được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm làm cho nhân tố chính trị - tinh thần của toàn dân luôn được bồi đắp, củng cố và phát huy cao độ dưới sự lãnh đạo của Đảng. Việc xây dựng “thế trận lòng dân” trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân không thay thế các chiến lược khác, nhưng nó tạo ra nền tảng vững chắc để xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch của Đảng, Nhà nước. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) các cấp phải giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ và tuyên truyền cho nhân dân nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của “thế trận lòng dân” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói riêng. Hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo riết đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” Quân đội. Một trong những mục tiêu tiến công của chúng là đánh vào lòng dân, làm rạn nứt khối đại đoàn kết dân tộc, làm cho nhân dân không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, việc nhận thức đúng đắn vị trí, tầm quan trọng của “thế trận lòng dân” phải được quán triệt sâu sắc trong tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và mọi người dân; coi đó là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, chứ không phải của riêng Quân đội.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống đoàn kết, yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Quân đội, các tầng lớp nhân dân quán triệt sâu sắc, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng các chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương phát động. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nhất là đối với thế hệ trẻ về chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; về vai trò lãnh tụ, cá nhân anh hùng lịch sử, về các tấm gương mẫu mực trong lãnh đạo, chỉ huy, lao động sản xuất, huấn luyện, chiến đấu, học tập, công tác, giúp dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, v.v. Trong quá trình tuyên truyền, giáo dục phải kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước, Quân đội với Nhân dân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đây là vấn đề quan trọng, thiết thực để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Kinh tế phát triển, các vấn đề xã hội được giải quyết, đời sống của nhân dân được cải thiện, khoảng cách giàu - nghèo được thu hẹp, công bằng xã hội được thực hiện tốt, sẽ tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn để củng cố “lòng dân”. Để làm được điều đó, đòi hỏi việc chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân phải được tiến hành thường xuyên, thực chất bằng các chính sách cụ thể của Đảng, Nhà nước, làm cho dân no, dân yên, dân tin.

Trong những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ “đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, các cơ quan, đơn vị Quân đội thông qua công tác dân vận, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới,… đã góp phần giúp nhân dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ổn định cuộc sống. Có thể khẳng định, nơi nào có bộ đội là nơi đó các hoạt động dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần được thực hiện hiệu quả. Phát huy kết quả đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục hưởng ứng, thực hiện phong trào Thi đua Yêu nước, các cuộc vận động mà Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, các ngành, địa phương phát động với tinh thần trách nhiệm cao. Thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, các phong trào: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chúng sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các chương trình chăm sóc sức khỏe nhân dân,... bằng nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, sẵn sàng hy sinh, cùng nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án xây dựng và phát triển Khu kinh tế - quốc phòng, nhất là trên các địa bàn chiến lược, vùng đặc biệt khó khăn dọc tuyến biên giới đất liền, biển, đảo; bố trí, ổn định lại dân cư theo quy hoạch sản xuất và mục tiêu lâu dài về quốc phòng, an ninh, hình thành các cụm làng, xã biên giới, vận động nhân dân chuyển giao kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức sản xuất, bao tiêu sản phẩm, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập. Qua đó, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân.

Bốn là, phát huy vai trò của Quân đội trong góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện là bản chất, truyền thống của Quân đội ta, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các đơn vị, nhất là đơn vị làm nhiệm vụ ở các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có đạo. Thông qua các hoạt động: kết nghĩa, giao lưu, tạo nguồn cán bộ, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, tăng cường cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương, cắm thôn, bản, các tổ, đội công tác,… các cơ quan, đơn vị Quân đội đã trực tiếp góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hàng nghìn lượt cơ sở xã, phường, thôn, bản; đưa nhiều cơ sở từ yếu kém vươn lên khá và vững mạnh; xóa tình trạng “trắng đảng viên” ở nhiều thôn, bản; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng vững mạnh, hoạt động hiệu quả, tạo sức mạnh và uy tín để củng cố niềm tin trong nhân dân.

Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh7, toàn quân chủ động phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, tập trung vào cấp xã ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Chú trọng tham gia xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là năng lực cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng sát với tình hình địa phương; xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, luôn gần dân, thấu hiểu và quan tâm giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở. Đồng thời, giúp Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự là nền tảng để củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Năm là, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Để phát huy vai trò của Quân đội trong xây dựng “thế trận lòng dân”, “nói dân nghe, làm dân tin”, đòi hỏi phải quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, Quân đội nhân dân nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87-CT/QUTW, ngày 08/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 855-CT/QUTW, ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đề cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp thực sự là tấm gương sáng để quần chúng noi theo; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, v.v. Qua đó, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện tiêu biểu; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng tô thắm, lan tỏa hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Xây dựng “thế trận lòng dân” có vị trí, vai trò quan trọng, liên quan trực tiếp đến lợi ích cốt lõi của quốc gia - dân tộc, sự sống còn của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là vấn đề lớn, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước. Với chức năng, nhiệm vụ  của mình, Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện đồng bộ các giải pháp, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” tạo nền tảng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững chắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
____________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 3, Nxb CTQG,  H. 2011, tr. 596.

2 - Sđd, Tập 10, tr. 453.

3 - Sđd, Tập 2, tr. 297.

4 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H. 2006, tr. 109.

5 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 234.

6 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 149.

7 - Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) “Về củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở”, Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg, ngày 17/10/2005 của Thủ tướng chính phủ về “Tăng cường xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 49-NQ/QUTW, ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:59 - 18/01/2021

EUR27,153.0028,537.96

GBP30,508.0631,782.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 14:39 - 18/01/2021

HCMSJC55.90056.450
Hà NộiSJC55.90056.470
Đà NẵngSJC55.90056.470