QPTD -Thứ Hai, 16/04/2018, 09:47 (GMT+7)
Bạn đọc, cộng tác viên với Tạp chí Quốc phòng toàn dân

(Tiếp theo)

8 - Tính nghiêm túc, chính quy, mẫu mực của một tờ báo đầu đàn trong Quân đội

Nguyễn Văn Hùng
Ban Tuyên giáo Trung ương

Là tạp chí hàng đầu tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, Tạp chí Quốc phòng toàn dân luôn để lại ấn tượng trong tôi về tính nghiêm túc, chính quy, mẫu mực của một tờ báo đầu đàn trong Quân đội. Tạp chí không chỉ đề cập sâu về quân sự, quốc phòng, mà còn tham gia lý giải nhiều vấn đề lớn liên quan đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tạp chí luôn coi trọng nhiệm vụ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, nên đã tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong mọi giai đoạn của cách mạng.

Với chức năng nghiên cứu, Tạp chí đã góp phần cụ thể hóa nhiều vấn đề quan trọng về quan điểm, đường lối của Đảng, soi rọi vào tình hình thực tiễn để có những bài viết mang tầm chiến lược, có tính định hướng cao, giải quyết nhiều vấn đề mới về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển lý luận quân sự Việt Nam, xứng đáng là tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Với chức năng tuyên truyền, thông qua những bài viết sắc sảo, có tính lý luận, thực tiễn cao, Tạp chí làm sâu sắc hơn đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong các nghị quyết của các kỳ đại hội Đảng, các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ này. Trên cơ sở đó, thống nhất nhận thức, hướng dẫn hành động, tạo sự đồng thuận cao trong Quân đội và trong xã hội đối với quan điểm của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dáng chú ý là, Tạp chí cũng luôn tích cực, chủ động tham gia đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, “pjhi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội và các quan điểm sai trái, thù địch, thông qua những bài viết sắc sảo, tính chiến đấu cao.

Những ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử của dân tộc,… các bài viết đã tập trung đánh giá ý nghĩa, tác động lịch sử của các sự kiện đối với nền chính trị - xã hội của đất nước; tiếp tục làm sáng tỏ các bài học lịch sử của các sự kiện, nhất là trả lời câu hỏi vận dụng thế nào những giá trị lịch sử của các sự kiện đó vào hiện tại và tương lai đất nước.

Với đội ngũ biên tập viên sắc sảo, dày dặn kinh nghiệm, tôi tin rằng, Tạp chí Quốc phòng toàn dân xứng đáng là ngọn cờ đầu trên lĩnh vực lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong sự nghiệp bảo về Tổ quốc.

 Nguyễn Văn Hùng, Hàm Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương
__________________

Tiếp theo: 9 - Tạp chí Quốc phòng toàn dân – người bạn đồng hành của cán bộ Quân đội

Ý kiến bạn đọc (0)

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Quân sự Tập san
Nhân kỷ niệm 70 năm Tạp chí ra số đầu tiên, Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn thư gửi Quân sự Tập san của Chủ tịch Hồ Chí Minh.