Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 30/12/2021, 07:31 (GMT+7)
Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân vững mạnh về chính trị - nền tảng để xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại

Quân chủng Phòng không - Không quân được Đảng và Nhà nước, Quân đội đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Đây vừa là vinh dự, tự hào nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Quân chủng. Để hoàn thành trọng trách lớn lao đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo; trong đó, lãnh đạo xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị là nhân tố quan trọng hàng đầu. 

Kế thừa truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ của Bộ đội Phòng không - Không quân anh hùng và phát huy kết quả đã đạt được, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là một trong những nội dung có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị. Bởi vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị và giáo dục khoa học xã hội và nhân văn tại các học viện, nhà trường trong Quân chủng. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, sát chức năng, nhiệm vụ được giao; trong đó, coi trọng giáo dục truyền thống của dân tộc, Quân đội và truyền thống “Ra quân đánh thắng trận đầu” của Bộ đội Phòng không - Không quân. Quá trình thực hiện, gắn giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp, hiệu quả. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nhận thức sâu sắc nhiệm vụ xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại, từ đó chủ động, tích cực học tập làm chủ vũ khí, khí tài trang bị hiện đại; luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống. Tăng cường các biện pháp nắm, quản lý tốt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; chủ động dự báo các tình huống, kịp thời giải quyết những vướng mắc; khắc phục biểu hiện mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. Thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề mới, nhạy cảm; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, chăm lo nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội; xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt đẹp lành mạnh, phong phú, góp phần để bộ đội tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thuận về nhận thức, tư tưởng và hành động, phát huy tinh thần “dám đánh, biết đánh, quyết thắng”, dũng cảm, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ đảng viên là giải pháp then chốt, quyết định trong xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 - 2025) bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 111-KL/QUTW, ngày 12/02/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là ở cấp ủy, chi bộ; coi trọng chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, năng lực xây dựng, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết; đề cao tự phê bình và phê bình, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Quá trình thực hiện, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương, theo phương châm: “tự soi, tự sửa”, “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Chú trọng giáo dục toàn diện cả phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ chủ trì các cấp phải thật sự tiêu biểu về mọi mặt để quần chúng noi theo. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với sự điều chỉnh tổ chức, lực lượng trong Quân chủng; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng, quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa ngay những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; kiên quyết đấu tranh với quan điểm, nhận thức sai trái. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về “những điều đảng viên không được làm”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật, không có ngoại lệ, vùng cấm. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Quân chủng thực sự trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, đủ sức lãnh đạo Quân chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ; có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là điều kiện tiên quyết, cần và đủ đảm bảo cho Quân chủng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện phương châm: “Muốn xây dựng Quân chủng hiện đại trước hết phải xây dựng được con người hiện đại”, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ; trực tiếp là Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Nghị quyết số 1191-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân chủng về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân chủng, nhất là cấp chiến thuật, chiến dịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và Thông tư số 06/2019/TT-BQP, ngày 16/01/2019 Quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Chủ động tạo nguồn, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường bồi dưỡng tại chức ở cơ sở, thực hiện phương châm “yếu gì, thiếu gì bồi dưỡng đó, lấy bồi dưỡng qua thực tiễn công tác là chủ yếu”. Tiếp tục rà soát tổ chức biên chế cả về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp để xây dựng kế hoạch giải quyết số lượng, gắn với cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ cơ sở và cơ quan Quân chủng, bảo đảm đủ theo biên chế mới, có lượng dự trữ hợp lý; bố trí, sắp xếp phù hợp, kết hợp với việc luân chuyển cán bộ, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, năng lực tốt đưa vào nguồn quy hoạch; xen kẽ lớp cán bộ có kinh nghiệm với việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc, khắc phục tình trạng ùn tắc hoặc hẫng hụt cán bộ các cấp. Quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền”, tiến hành đúng quy trình, nguyên tắc, bảo đảm dân chủ, khách quan trong nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm, đề bạt quân hàm, nâng lương cán bộ. Đồng thời, triển khai đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp để giữ gìn, trọng dụng, thu hút người tài, cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, nhất là tuyển dụng, đào tạo phi công quân sự, kỹ sư chất lượng cao vào phục vụ trong Quân chủng. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có kiến thức, năng lực toàn diện; có sức khỏe, độ tuổi phù hợp; số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc, đáp ứng tốt nhiệm vụ xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại và sự nghiệp quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Đồng bộ với các giải pháp trên, Quân chủng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tiến hành tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn xây dựng đơn vị an toàn với địa bàn an toàn; xây dựng “thế trận lòng dân” trên các địa bàn đóng quân vững chắc. Thực hiện có hiệu quả Đề án Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng nòng cốt đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở các cấp, giữ vững định hướng chính trị, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, thống nhất, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng.

Phát huy truyền thống Đơn vị anh hùng, Người chiến sĩ “Phòng không - Không quân ưu tú”, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân chủng tiến lên hiện đại, luôn là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Trung tướng LÂM QUANG ĐẠI, Chính ủy Quân chủng
_________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Quảng Ninh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 19/05/2022

Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số trong Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 17/05/2022

Quân đoàn 2 tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương 13/05/2022

Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 03/05/2022

Quán triệt quan điểm của Đảng về “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trong giáo dục, đào tạo ở Học viện Hậu cần 18/04/2022

Những định hướng về đường lối đổi mới trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” 07/04/2022

Nhận diện và ứng phó kịp thời, hiệu quả với thách thức an ninh phi truyền thống 14/03/2022

Quan điểm của Đảng, Nhà nước về biên phòng và sự vận dụng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia hiện nay 03/03/2022

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn chiến lược Tây Nam Bộ trong tình hình mới 21/02/2022

Tỉnh Long An tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 11/02/2022

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...