Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 11/11/2021, 14:18 (GMT+7)
Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ, có ý nghĩa quyết định để Cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ suốt 60 năm qua. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của công tác kiểm tra, giám sát đối với xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nhiệm vụ này càng phải được chú trọng, tăng cường.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, ngày 13/11/1961, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 30-NQ/TW, về một số vấn đề về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó nhấn mạnh: cần tổ chức Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng trong Quân đội. Từ đây, Ủy ban Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội được thành lập theo hệ thống dọc từ Quân ủy Trung ương đến cấp Trung đoàn (và tương đương) và ngày 13/11/1961 cũng chính là Ngày truyền thống của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Trải qua 60 năm xây dựng, phát triển, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cơ quan luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, giữ vững nguyên tắc, Điều lệ Đảng; nội bộ đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, Quân đội, pháp luật của Nhà nước,… hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm truyền thống “Trung thành vô hạn, giữ vững tính Đảng, công minh, chính xác”. Ghi nhận thành tích đó, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương được Nhà nước tặng: 02 Huân chương Quân công hạng Nhì, 01 Huân chương Quân công hạng Nhất, cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì kỳ họp thứ 2 của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hiện nay, công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng chỉnh đốn Đảng nói riêng đặt ra yêu cầu mới, rất cao. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”1. Điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tham mưu, giúp Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Quân đội. Để hoàn thành trọng trách trên, tiến hành đồng bộ với các giải pháp, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xác định tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, coi đây là vấn đề then chốt, quyết định đến chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Thực hiện chủ trương này, Đảng ủy Cơ quan tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng; tăng cường giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, chi bộ quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị về công tác xây dựng Đảng, bảo đảm các tổ chức đảng trong Đảng bộ được tổ chức đúng quy định, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đảng ủy Cơ quan tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng. Nội dung giáo dục phải toàn diện, song, tập trung quán triệt về lập trường, quan điểm và năng lực vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn. Kết hợp nhiều hình thức giáo dục, tạo sự phong phú, hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ; đề cao vai trò tự học, tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách và sự tham gia của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với quan điểm sái trái, thù địch. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, ngành. Các cấp ủy, chi bộ tăng cường công tác quản lý đảng viên, chủ động dự báo, coi trọng việc nắm, quản lý về tư tưởng, mối quan hệ xã hội, tham gia sinh hoạt ở nơi cư trú, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động. Do đặc thù công việc, Đảng ủy hết sức chú trọng đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu, tự giác rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, thực sự tiêu biểu, mẫu mực trong cuộc sống, nghiêm túc trong xử lý các công việc theo chức trách, nhiệm vụ. Hằng năm, Đảng ủy thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; lấy kết quả đó là một tiêu chí để xem xét khi tiến hành đề bạt, bổ nhiệm.

Hai là, thực hiện nghiêm các quy định, nền nếp, chế độ, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả. Cấp ủy các cấp coi trọng việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt theo đúng nguyên tắc tổ chức Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ; tăng cường đoàn kết nội bộ, đề cao tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực, kinh nghiệm tiến hành công tác xây dựng đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên.

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chỉ đạo cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ tích cực đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, xây dựng lề lối làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc. Việc ra nghị quyết của chi bộ đảm bảo ngắn, gọn, cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề then chốt, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Nâng cao năng lực cụ thể hóa xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy chi bộ và chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, chức năng được giao. Thực hiện tốt việc phân công, xác định trách nhiệm của cá nhân, tập thể cấp ủy; đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là khâu then chốt trong xây dựng Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Theo đó, từ Đảng ủy đến các chi bộ quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ, trực tiếp là Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11/02/2019 của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đẩy mạnh việc khuyến khích cán bộ tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, năng lực toàn diện, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ hiện có với phát hiện, lựa chọn cán bộ toàn quân về Cơ quan công tác; chủ động tham gia với cấp trên phát hiện nguồn cán bộ Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, bảo đảm đội ngũ cán bộ Cơ quan luôn ổn định, cán bộ chủ trì, nguồn kế cận, kế tiếp vững chắc. Tập trung lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ Cơ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, chí công, vô tư; có dũng khí đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái, tiêu cực; luôn gương mẫu trong cuộc sống và công tác, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và nhiệm vụ xây dựng Quân đội lên trên hết, trước hết; có kiến thức, năng lực toàn diện, nắm chắc cơ chế, chính sách, Điều lệ Đảng, các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; có tín nhiệm, sức khỏe, độ tuổi phù hợp; có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ. Kiên quyết điều chỉnh, thôi giữ chức, miễn nhiệm, chuyển ra đối với những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ. Thường xuyên chăm lo và thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương cán bộ phù hợp với khả năng của Cơ quan và quy định của Bộ Quốc phòng.

Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Quán triệt tinh thần: lãnh đạo phải có kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo, Đảng ủy Cơ quan tiếp tục thực hiện tốt phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Trong đó, lấy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý thức tự giác chấp hành Điều lệ Đảng và các Quy định của Đảng làm tiêu chí đánh giá, v.v. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, gắn với việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII). Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính; giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thực hiện tốt phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Coi trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt ở những vị trí công tác dễ xảy ra tiêu cực, qua đó, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần giữ vững sự trong sạch của Đảng bộ.

Xây dựng Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là nhiệm vụ then chốt, quan trọng; coi đó là cơ sở để Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm cho Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trung tướng LÊ NGỌC NAM, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương
____________________

1 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 40.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 15:51 - 14/01/2022

EUR25,336.6626,756.91

GBP30,323.8931,618.74

USD22,540.0022,850.00

Giá vàng

Cập nhật : 14:17 - 14/01/2022

HCMSJC61.05061.700
Hà NộiSJC61.05061.720
Đà NẵngSJC61.05061.720