Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Sáu, 08/10/2021, 08:21 (GMT+7)
Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng

“Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”1 là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng được Đại hội XIII của Đảng bổ sung, phát triển. Bởi vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt, nhận thức đúng để thực hiện hiệu quả.

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Kế thừa, vận dụng sáng tạo học thuyết Mác – Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng ta… ở trong xã hội mà ra”2, “…là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”3. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Vì vậy, trong các văn kiện và hoạt động thực tiễn, Đảng ta luôn coi mối quan hệ với Nhân dân là mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích: “quan điểm “dân là gốc”, là chủ thể của công cuộc đổi mới được nhận thức và thực hiện ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân được củng cố, tăng cường”4.

Đảng ra đời và phát triển không vì mục đích tự thân, mà vì mục đích đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng chính là sự ủy thác từ Nhân dân. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; do đó, mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Nếu không có sự ủng hộ của Nhân dân, thì Đảng không thể làm tròn trách nhiệm của mình. Sức mạnh của nhân dân là vô địch, là cội nguồn mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó là quan điểm nhất quán, bất di bất dịch, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn trong giai đoạn cách mạng mới. Để thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, điều cốt yếu nhất là: “Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc””5.

Đảng thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Bởi đó là quyền bất khả xâm phạm, cần tôn trọng, phát huy ở cả thể chế và trong hoạt động thực tiễn của Đảng. Thực hiện điều này, đòi hỏi Đảng phải làm tròn chức trách vừa là lãnh đạo, vừa là đầy tớ của Nhân dân. Tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức và công dân, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Chú trọng thực hiện dân chủ trực tiếp và đại diện; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy định về dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, tiếp thu, giải quyết những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh, trật tự xã hội; phát huy quyền làm chủ, quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân; chống các biểu hiện dân chủ cực đoan, hình thức, mị dân. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đa số người có chức, có quyền là đảng viên. Do đó, khi vận hành cơ chế thực thi quyền lực dễ làm cho một số tổ chức đảng, đảng viên có nguy cơ xa dân, hách dịch, quan liêu, cửa quyền đối với dân; không tôn trọng, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của dân. Vì vậy, cần “Phê phán, xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu dân”6.

Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Với những kỳ tích trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn được Nhân dân tin yêu. Niềm tin ấy đã hun đúc nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên ý chí, quyết tâm để dân tộc thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, ngày càng khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Niềm tin này ngày càng sâu sắc khi Đảng, Nhà nước có chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật đúng đắn; có sự quản lý, điều hành phù hợp, sâu sát với sự gương mẫu của các tổ chức và cá nhân trong hệ thống chính trị; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Củng cố niềm tin của Nhân dân phải bắt đầu từ việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đạo đức, lối sống tốt, thật sự “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”. Đồng thời, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội trong định hướng, xây dựng hệ giá trị xã hội chủ nghĩa trong xã hội, v.v.

Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên lợi ích chung của toàn Đảng, toàn dân; được sự hướng đích từ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, dựa trên nòng cốt liên minh Công -  Nông - Trí. Mọi hoạt động của hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải phục vụ lợi ích của Nhân dân. Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu và hành động chia rẽ Đảng với dân, sự đồng thuận xã hội, làm ảnh hưởng đến sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, v.v.

Dựa vào dân để xây dựng Đảng

Đây là vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự sống còn của Đảng. Bởi, Nhân dân là chỗ dựa vững chắc, nguồn sức mạnh của Đảng. Thời gian qua, đã có nhiều chủ trương, biện pháp để phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, như: sửa đổi, bổ sung quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp năm 2013; Quy chế Dân chủ cơ sở, Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị, Quy định về việc đảng viên tham gia sinh hoạt ở khu dân cư; xây dựng các cơ sở pháp lý để thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, v.v. Song, vẫn còn nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do đó, cần xây dựng, hoàn thiện cơ chế để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; nghiên cứu, ban hành cơ chế để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ. Cơ chế đó phải quy định trách nhiệm cụ thể của tổ chức đảng các cấp, của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chủ trì, chủ chốt cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc dựa vào dân để xây dựng Đảng. Xác định rõ trách nhiệm của Nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội; những nội dung, lĩnh vực, quy trình, chuỗi công việc để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế khi thực thi. Tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể; kiên quyết phòng, chống “bệnh” hình thức, chiếu lệ, làm đối phó.

Tổ chức cho Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng. Về lý luận và thực tiễn thì việc của Đảng cũng là việc của dân, nhưng do hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của đất nước, từng địa phương, từng thời điểm lịch sử cụ thể, tổ chức đảng các cấp phải lựa chọn những vấn đề phù hợp đưa ra để nhân dân đóng góp ý kiến và tổ chức việc này cho hợp lý. Các cấp ủy đảng phải có thái độ nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu những ý kiến phù hợp của người dân để bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối. “Phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, giữa các vùng, địa phương”7.

Thực hiện tốt hơn nữa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Để dân biết, cần phải cung cấp thông tin chính thống, nhanh, nhạy, kịp thời, nhằm định hướng nhân dân và dư luận vào những thông tin lành mạnh, các giá trị xã hội chủ nghĩa, chân - thiện - mỹ; không để thông tin xấu độc xâm nhập. Khắc phục tình trạng “khoảng trống thông tin”, thông tin không kịp thời, thông tin giả,… ảnh hưởng tới nhận thức, niềm tin của dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Nhân dân có được bàn những công việc của Đảng không và bàn những vấn đề gì trong công tác xây dựng Đảng? Điều đó đòi hỏi tính công khai, minh bạch cần được cụ thể hóa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Dân làm là người dân phải được biết, được bàn các công việc có liên quan đến họ, khi đã thống nhất nhận thức thì chính nhân dân là chủ thể thực hiện các công việc đó dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Dân kiểm tra, dân giám sát có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc dựa vào dân để xây dựng Đảng, là giải pháp hiệu quả nhất trong xây dựng Đảng. Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Tổ chức có hiệu quả, thực chất việc nhân dân tham gia giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị; phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên”8. Mỗi cán bộ, đảng viên, dù đảm nhiệm cương vị gì trong cơ quan của bộ máy hệ thống chính trị, luôn phải đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân nơi họ công tác và nơi cư trú; họ sẽ khó giấu giếm sai lầm, khuyết điểm trước muôn vàn tai mắt của dân. Để thực hiện được điều đó, Đảng cần có cơ chế, quy định cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia công việc quan trọng này. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Dân thụ hưởng là nội dung mới được Đại hội XIII của Đảng bổ sung, cũng là nội dung rất quan trọng, bảo đảm cho cơ chế thực hành dân chủ có hiệu quả. Do đó, phải “Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và sự tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên”9.

Dựa vào dân để giới thiệu những người ưu tú cho Đảng, xem xét kết nạp vào Đảng. Sức mạnh, chất lượng của Đảng là sự tổng hợp từ nhiều yếu tố, trong đó có số lượng, chất lượng của đội ngũ đảng viên. Ngoài việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, kiểm tra, giám sát để Đảng sàng lọc đội ngũ đảng viên, Đảng còn phải dựa vào phong trào cách mạng của nhân dân để phát hiện, lựa chọn những người ưu tú xem xét kết nạp, bổ sung vào lực lượng của mình.

Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng là vấn đề thuộc quy luật, có tính nguyên tắc, thể hiện bản chất và sức sống trường tồn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, quán triệt, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp này là thiết thực góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong tình hình mới.  

GS, TS. MẠCH QUANG THẮNG
__________________

1 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 191.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 303.

3 - Sđd, Tập 7, tr. 41.

4 - ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập II, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 201 - 202.

5 - Sđd, Tập I, tr. 96.

6 - Sđd, tr. 192.

7 - Sđd, tr. 191 - 192.

8 - Sđd, tr. 192.

9 - Sđd, tr. 192.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120