Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 18/04/2022, 08:29 (GMT+7)
Quán triệt quan điểm của Đảng về “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trong giáo dục, đào tạo ở Học viện Hậu cần

“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”1 là nội dung quan trọng được Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) của Đảng xác định nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Quán triệt quan điểm đó trong giáo dục, đào tạo, Học viện Hậu cần đã, đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Học viện Hậu cần là nơi đào tạo cán bộ hậu cần, tài chính quân sự, trình độ đại học và sau đại học; đào tạo theo chức vụ; thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo; nghiên cứu khoa học hậu cần, tài chính quân sự, phục vụ sự nghiệp xây dựng Quân đội. Học viên sau khi ra trường sẽ đảm nhiệm công tác hậu cần, tài chính ở các đơn vị trong toàn quân; trực tiếp phục vụ, bảo đảm ăn, ở, mặc, cơ động, chăm sóc sức khỏe bộ đội; đồng thời, được giao quản lý, sử dụng khối lượng lớn cơ sở vật chất hậu cần, tài chính của Quân đội. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, hết sức nặng nề, nhưng cũng là lĩnh vực đầy nhạy cảm, rất dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần, tài chính (hầu hết được đào tạo tại Học viện Hậu cần) là những chủ thể có thể trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nếu không thực sự là người cán bộ vừa “hồng, vừa “chuyên”. Thực tiễn hiện nay cho thấy, bên cạnh phần lớn cán bộ hậu cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, luôn tận tụy với công việc thì còn một số ít cán bộ của Ngành suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; có biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, lợi dụng vị trí công tác để tham ô, tham nhũng phải xử lý bằng kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, v.v. Việc đó không chỉ ảnh hưởng tới đời sống của cán bộ, chiến sĩ, mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín, niềm tin của nhân dân với Quân đội.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm: “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” của Đảng vào quá trình giáo dục, đào tạo ở các học viện, nhà trường nói chung, Học viện Hậu cần nói riêng, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần có bản lĩnh chính trị vững vàng; tiêu biểu về phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính; vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Đây chính là khâu quan trọng khởi đầu, biện pháp phòng ngừa cơ bản, “từ sớm”, “từ xa”, có chiều sâu vững chắc đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quá trình giáo dục, đào tạo, đòi hỏi Học viện cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Học viện về quan điểm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng. Đây là cơ sở nền tảng, thống nhất nhận thức để đưa nội dung đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào quá trình giáo dục, đào tạo đạt hiệu quả. Để làm được điều đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong đó, trọng tâm là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025: “Đảng bộ Quân đội phải thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quân đội phải thực sự trong sạch nội bộ, đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”. Qua đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng thấy rõ quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương; nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao, vai trò xung kích của Quân đội nói chung, từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi quân nhân nói riêng trong đấu tranh phòng, chống, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị cần đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm truyền tải, lan tỏa tới cán bộ, đảng viên, học viên thấm nhuần quan điểm kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước trong quá trình giáo dục, đào tạo, nhằm đào tạo ra những cán bộ hậu cần có đức, có tài, liêm chính để phục vụ Quân đội, góp phần giữ vững sự trong sạch của Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra Học viện Hậu cần

Hai là, gắn kết chặt chẽ nội dung quan điểm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng với đổi mới nội dung, chương trình giáo dục, đào tạo; phương pháp, hình thức đánh giá kết quả người học. Đây là giải pháp thiết thực để chuyển hóa quan điểm của Đảng thành nhận thức, ý thức, thái độ và hành động cho cán bộ, học viên trong quá trình giáo dục, đào tạo. Thực hiện giải pháp này, Học viện tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo cho các đối tượng; thực hiện giáo dục, đào tạo cơ bản, toàn diện; coi trọng giáo dục cả “đức” và “tài” gắn với tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực của sĩ quan ngành Hậu cần Quân đội: Tận tụy phục vụ bộ đội; tiêu biểu về cần, kiệm, liêm, chính; giỏi về công tác hậu cần Quân đội. Theo đó, các bộ môn khoa học xã hội và nhân văn tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy nhằm bồi đắp lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, đạo đức cách mạng cho học viên, nhất là học viên cấp phân đội. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, bổ sung nội dung liên quan tới công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào bài giảng, bảo đảm tính sinh động, thực tế để học viên nhận thức rõ tác hại to lớn của tham nhũng, tiêu cực. Từ đó, giúp học viên có ý thức tự tu dưỡng, “tự răn”, “tự rèn” bản thân và tích cực đấu tranh, phòng ngừa, loại bỏ các hiện tượng sai phạm trong quá trình học tập tại Học viện cũng như công tác sau này. Các bộ môn chuyên ngành phải đạt được mục tiêu trang bị đầy đủ kiến thức chuyên sâu, bảo đảm học viên sau khi ra trường có trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng tốt chức trách, nhiệm vụ. Bởi thực tiễn cho thấy: yếu về chuyên môn cũng là một căn nguyên dẫn tới sai phạm, tham nhũng, tiêu cực trong công tác hậu cần, tài chính.

Bên cạnh đó, các cơ quan, khoa giáo viên cần xác định rõ nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên, bảo đảm khách quan, thực chất, đúng năng lực người học. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong thi, kiểm tra; qua đó, tạo động lực mạnh mẽ để học viên phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, nhân cách.

Ba là, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết thể hiện quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản của Quân ủy Trung ương nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những nhận thức, hành vi sai trái của cán bộ, đảng viên trong Quân đội. Vì vậy, các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị quản lý học viên cần bám sát mục tiêu, quan điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của từng đối tượng. Đồng thời, cụ thể hóa năm đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được xác định trong Nghị quyết thành những chuẩn mực đạo đức của cán bộ hậu cần để cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện quán triệt, thực hiện và lấy đó làm mục tiêu của quá trình giáo dục, đào tạo. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, v.v. Trong đó, coi trọng giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần “tận tụy phục vụ bộ đội” của cán bộ hậu cần theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xem đó là bổn phận cao quý nhất của cán bộ ngành Hậu cần Quân đội. Việc thực hiện các nghị quyết, phong trào thi đua và cuộc vận động phải luôn hướng vào mục tiêu: đào tạo ra những cán bộ hậu cần kiểu mẫu về cần, kiệm, liêm, chính, đủ sức đấu tranh chống lại bản năng ích kỷ, tư lợi, chủ nghĩa cá nhân của bản thân và những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Bốn là, xây dựng môi trường văn hóa sư phạm tốt đẹp, lành mạnh. Trong giáo dục, đào tạo nói chung, ở Học viện Hậu cần nói riêng, phẩm chất, nhân cách của học viên chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ môi trường đào tạo ra họ. Vì vậy, để đào tạo ra những cán bộ hậu cần có phẩm chất đạo đức tốt, không tham nhũng, tiêu cực, thì cùng với xây dựng các yếu tố khác, Học viện phải là môi trường mẫu mực. Các cơ quan, khoa giáo viên và đơn vị học viên cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa, sư phạm tốt đẹp lành mạnh, phong phú”; xây dựng môi trường công tác, học tập dân chủ, nhân văn, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; xây dựng mối quan hệ, nhất là quan hệ thầy - trò trong sáng, đề cao tình thương, trách nhiệm. Tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; luôn đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cùng với đó, Học viện quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo đủ phẩm chất, năng lực, có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; có kiến thức, năng lực toàn diện, thực sự mẫu mực về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn đề cao trách nhiệm, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung, hết lòng, tận tụy với người học,… để mỗi giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đều là những tấm gương sáng về phẩm chất, nhân cách cho học viên noi theo. Đồng thời, chú trọng chăm lo bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ, đời sống cán bộ, giảng viên, học viên; kiên quyết không để xảy ra tình trạng bớt xén, tham ô, lãng phí; đưa công tác hậu cần vừa phục vụ tốt các nhiệm vụ của Học viện, vừa là mô hình mẫu để học viên tham quan, học tập và thực hành huấn luyện. Mỗi cán bộ, nhân viên hậu cần của Học viện phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, nhân cách để học viên tin tưởng, noi theo.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp trên nhằm quán triệt quan điểm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trong giáo dục, đạo tạo là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Học viện Hậu cần hiện nay; vừa thể hiện trách nhiệm chung với Đảng, Nhà nước, Quân đội, vừa là cơ sở để xây dựng Học viện vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng, TS. LÊ THÀNH LONG, Phó Chính ủy Học viện
__________________

1 - ĐCSVN – Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, Nxb CTQGST, H. 2021, tr. 102.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...