Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 15/08/2022, 08:40 (GMT+7)
Những trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết 847 ở lực lượng vũ trang Quân khu 1

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, sáng tạo. Trong đó, xác định rõ những trọng tâm, sát chức năng, nhiệm vụ và có biện pháp thực hiện đồng bộ, phù hợp, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần để lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 28/12/2021, Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (sau đây gọi là Nghị quyết 847). Đây là Nghị quyết rất quan trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén, kịp thời của Quân ủy Trung ương nhằm tiếp tục gìn giữ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới. Với quyết tâm sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 xác định: việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 847 là nội dung quan trọng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu.

Bám sát nguyên tắc: nhận thức đúng - hành động đúng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết. Trong đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu theo đúng Hướng dẫn số 406/HD-CT, ngày 11/3/2022 của Tổng cục Chính trị. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết 847 nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, theo phân cấp tới 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Nghị quyết, những đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; nêu cao ý thức trách nhiệm, tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất cao đẹp này; đồng thời, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân. Để tạo cơ sở thực hiện Nghị quyết 847, toàn Quân khu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Nội dung tập trung kiểm điểm, làm rõ những mặt còn thiếu, còn hạn chế của cá nhân, tập thể so với đặc trưng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, có biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân hay không; từ đó, đề ra các biện pháp khắc phục theo nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng. Việc “tự soi, tự sửa” được tiến hành chặt chẽ ở tất cả các cấp và được duy trì thường xuyên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Thường vụ Quân ủy Trung ương

Để Nghị quyết 847 thấm sâu trong từng hoạt động, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu, nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của các tổ chức đảng phải có nội dung đánh giá kết quả thực hiện việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân ở cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, cán bộ chủ trì các cấp cụ thể hóa nội dung trong các kế hoạch, chương trình, lịch công tác; các tổ chức quần chúng đưa nội dung này vào chương trình hành động để triển khai thực hiện chặt chẽ ở tổ chức mình. Hằng năm, ngoài việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và khen thưởng tập thể, cá nhân định kỳ, phải tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả và khen thưởng riêng đối với tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 847. Với sự quyết tâm, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đến nay, nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng được nâng cao; việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân đang từng bước lan tỏa và trở thành phong trào mạnh mẽ trong toàn Quân khu.

Quán triệt quan điểm: phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân phải đặt trong tổng thể các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Thường vụ Đảng ủy Quân khu xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng vừa là tiền đề, vừa là mục tiêu trong thực hiện Nghị quyết 847. Thực hiện trọng tâm này, Thường vụ Đảng ủy Quân khu yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, chú trọng tính hiệu quả trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trọng tâm là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phù hợp với tổ chức, lực lượng Quân khu theo Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, phấn đấu 60% chi bộ đại đội đủ quân làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu có chi ủy. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, gia trưởng. Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 61-KL/ĐU, ngày 21/11/2021 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1535-CT/ĐU về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” 1; chủ trương “3 đề cao, 5 chống”2. Tập trung đổi mới phương pháp, tác phong công tác của cán bộ theo hướng: tập trung, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, coi trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ; đề cao tự phê bình và phê bình, gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đối với khuyết điểm của tập thể; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”, che dấu, bao che khuyết điểm. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đảng viên; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phấn đấu hằng năm có 100% đảng ủy, ban thường vụ; 99,5% chi ủy, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ (trên 90% hoàn thành tốt và xuất sắc); có 99,5% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (trên 90% hoàn thành tốt và xuất sắc), thực sự là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết ở cơ quan, đơn vị.

Nhằm cụ thể hóa phương châm: trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo mà Nghị quyết 847 đã xác định, Thường vụ Đảng ủy Quân khu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, Đảng ủy Quân khu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 2278-NQ/ĐU, ngày 16/5/2019 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng vũ trang Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức vụ gắn với trình độ học vấn và lý luận chính trị tương ứng. Chú trọng luân chuyển, điều chỉnh cán bộ cân đối giữa cơ quan, đơn vị, nhà trường, các địa phương; ưu tiên cán bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu theo hướng tinh, gọn, mạnh. Quan tâm tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, triển vọng phát triển tốt; khuyến khích cán bộ tự học, tự rèn, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao; có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; kiến thức, năng lực toàn diện, sức khỏe, độ tuổi và tiêu chuẩn chức danh phù hợp với từng cấp; ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; gương mẫu, nói đi đôi với làm; thương yêu đồng chí, đồng đội. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nhận xét, đánh giá cán bộ theo hướng: xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể và hiệu quả công tác - sản phẩm thực tế. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu với tinh thần: cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quân khu phấn đấu bố trí đủ cán bộ các cấp theo biên chế; cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học từ 96% đến 98% (sau đại học từ 05% đến 07%); tỷ lệ cán bộ tại chỗ từ 85% đến 90%; cán bộ người dân tộc thiểu số từ 30% đến 35%; hằng năm, có 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ; có đủ sĩ quan dự bị theo nhu cầu động viên.

Quá trình thực hiện, Đảng ủy Quân khu yêu cầu phát huy tốt chức năng giám sát, kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của các tổ chức quần chúng. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; xử lý nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân vi phạm; đồng thời, nhân rộng cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhất là cán bộ, đảng viên tích cực đấu tranh phê phán các biểu hiện nhận thức lệch lạc, làm ảnh hưởng đến truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thực hiện những trọng tâm trên là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Quân khu, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp, nhằm sớm đưa Nghị quyết 847 vào thực tiễn. Qua đó, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; góp phần tô thắm và phát huy truyền thống: “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng” của lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong tình hình mới.

Trung tướng DƯƠNG ĐÌNH THÔNG, Chính ủy Quân khu
_________________

1 - “4 tốt”: lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. “3 không”: không có cán bộ, đảng viên tham gia tệ nạn xã hội; vi phạm quy định về an toàn giao thông; sử dụng thẻ đảng viên, giấy tờ do Nhà nước, Quân đội cấp để tín chấp vay tiền, tài sản, vay nợ không có khả năng thanh toán.

2 - “3 đề cao”: trách nhiệm nêu gương; kỷ luật, kỷ cương; tình yêu thương đồng chí, đồng đội. “5 chống”: dân chủ hình thức; chủ quan, phiến diện; bệnh thành tích, giấu giếm khuyết điểm; quan liêu, mệnh lệnh hành chính hóa; nói không đi đôi với làm.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...