Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 15/07/2021, 15:47 (GMT+7)
Hòa Bình tăng cường xây dựng tiềm lực quốc phòng

Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường tiềm lực quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tỉnh Hòa Bình thuộc vùng Tây Bắc, cửa ngõ phía Tây của Thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều tuyến đường giao thông thủy, bộ thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế; nhiều hang động, điểm cao có giá trị quân sự trên hướng Tây - Tây Bắc Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, trọng tâm là tăng cường các tiềm lực.

Trước hết, Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X); Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, v.v. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa, xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án về công tác này phù hợp với đặc điểm của Tỉnh; xác định phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, trách nhiệm của toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Cùng với đó, Tỉnh chăm lo xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, nhất là niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Thực hiện vấn đề này, Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó, lấy đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và tinh giản bộ máy, biên chế làm khâu đột phá. Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo thực hiện đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 02 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu; xây dựng điểm 21 mô hình làng, bản văn hóa, quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về quốc phòng ở địa phương, cơ sở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ, nhân dân và lực lượng lượng vũ trang về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Triển khai hỗ trợ về bảo hiểm y tế, giá điện, nhà ở, tín dụng cho học sinh, sinh viên, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo,… ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tỉnh chú trọng tăng cường tiềm lực kinh tế, khoa học và công nghệ, tạo nguồn lực vật chất cho quốc phòng. Thời gian qua, Tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế - xã hội; ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế để phát triển cơ sở hạ tầng, khu, cụm công nghiệp và làng nghề; khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở. Tỉnh huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông, thông tin, viễn thông, thủy lợi; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất, quản trị doanh nghiệp,… tạo cú hích để phát triển kinh tế, tăng cường tiềm lực quốc phòng. Nhờ đó, những năm gần đây, kinh tế của Tỉnh có mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực1. Các dự án phát triển kinh tế - xã hội (thành phố Hòa Bình, Lương Sơn, Bắc Lạc Thủy); các khu, cụm công nghiệp (Lương Sơn, Phú Thành, Lạc Thủy, Sông Đà...); các nhà máy thủy điện; các dự án khai thác, chế biến khoáng sản, trồng rừng; các tuyến cầu và đường dẫn (cầu Trắng, cầu Hòa Bình 2, 3); đường nối Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, đường Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình và các tuyến đường tỉnh lộ 433, 435, đường liên huyện vùng cao Lạc Sơn - Tân Bình,… có tính lưỡng dụng cao, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, Tỉnh đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng, xã, cụm làng, xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ; tích cực triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về giáo dục, đào tạo, y tế, lao động, giảm nghèo bền vững tại các xã thuộc chương trình CT229 và vùng lòng hồ Sông Đà, v.v.

Lãnh đạo Tỉnh và thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2021

Tiềm lực quân sự là nòng cốt của tiềm lực quốc phòng; trong đó, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh là nội dung quan trọng, cốt lõi. Với nhận thức đó, thời gian qua, Tỉnh tập trung xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020; Quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, Tỉnh tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ; ưu tiên xây dựng các công trình thiết yếu trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, khu vực phòng thủ then chốt; đồng thời, chú trọng tận dụng, phát huy lợi thế địa hình, kết hợp với xây mới để tiết kiệm ngân sách. Đồng thời, duy trì nghiêm cơ chế lãnh đạo xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong khu vực phòng thủ, nhất là Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ; phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan Quân sự, Công an trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, quản lý, thẩm định các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến thế trận quân sự khu vực phòng thủ.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh được Tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, thống nhất, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; ưu tiên lực lượng làm nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan quân sự, công an các cấp vững mạnh. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt các đề án, kế hoạch công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển quân, tuyển sinh quân sự. Xây dựng, điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến; kế hoạch phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan Quân sự với Công an theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; các kế hoạch: động viên quốc phòng; phòng không nhân dân; phòng, chống lụt, bão, cháy rừng, tìm kiếm, cứu nạn,... và tổ chức huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, đúng quy định. Giai đoạn 2015 - 2020, Tỉnh đã hoàn thành 100% các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường. Qua đó, nâng cao một bước chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh.

Thời gian tới, bên cạnh thuận lợi cơ bản, Tỉnh có không ít khó khăn, thách thức trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực quốc phòng. Tình hình thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là dịch Covid-19. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, tiêu cực, bất mãn tăng cường các hoạt động chống phá, đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, v.v. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh, triển khai toàn diện các nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận. Trong đó, tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh; tích cực huy động nguồn lực thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 theo đúng lộ trình. Tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; diễn tập bảo đảm của các sở, ban, ngành; diễn tập chống khủng bố, gây rối, bạo loạn,... nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, ban, ngành và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về quốc phòng, an ninh; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, cách làm sáng tạo, bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế là một bước củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

NGÔ VĂN TUẤN, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
___________________   

1 - Năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 54.965 tỉ đồng; trong đó, tỷ trọng công nghiệp chiếm 38,89%, dịch vụ chiếm 29,32%; thu nhập bình quân đầu người đạt 63,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,56%.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:36 - 22/09/2021

EUR26,007.0827,360.60

GBP30,295.3831,561.13

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 22/09/2021

HCMSJC56.50057.150
Hà NộiSJC56.50057.170
Đà NẵngSJC56.50057.170