Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 05/08/2021, 07:59 (GMT+7)
Đảng bộ Quân khu 5 lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Đại hội XIII của Đảng xác định: Củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân là nòng cốt. Quán triệt quan điểm đó, Đảng bộ Quân khu 5 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân khu đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát thực tiễn, hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu về công tác quốc phòng, quân sự mà Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Quân khu đề ra. Nổi bật là: Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc. Khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu được tăng cường; nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra trên địa bàn. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện được chú trọng; chủ trương tinh giảm lực lượng được thực hiện tốt; chất lượng chính trị, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, v.v.

Hiện nay, trên địa bàn Quân khu, an ninh chính trị cơ bản ổn định, các địa phương đẩy mạnh thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, tình hình an ninh trên biển, biên giới đất liền đặt ra yêu cầu mới; FULRO tăng cường tuyên truyền, phát triển lực lượng, kích động, lôi kéo người dân tộc thiểu số vượt biên trái phép; các phần tử phản động, cực đoan trong các tôn giáo có xu hướng liên kết với nhau đẩy mạnh các hoạt động tôn giáo trái pháp luật,... đặt ra yêu cầu mới, ngày càng cao cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong trạng thái bình thường mới. Trước tình hình đó, quán triệt đường lối, chủ trương bảo vệ Tổ quốc mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định, Đảng bộ Quân khu 5 quyết tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng; trong đó, tập trung vào một số nội dung:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác quốc phòng, quân sự; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, v.v. Thường xuyên nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình từ sớm, từ xa; phát huy tốt vai trò tham mưu, chủ động triển khai quyết tâm, kế hoạch, phương án phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu.

Đảng ủy Quân khu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc về công tác xây dựng Đảng; giữ vững sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng ngay từ cơ sở; kiên quyết ngăn chặn biểu hiện buông lỏng nguyên tắc, xem nhẹ kỷ luật, kỷ cương, độc đoán, chuyên quyền trong lãnh đạo, chỉ huy. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

Trung tướng Trịnh Đình Thạch phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X (Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Thực hiện tốt khâu đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về lập trường, quan điểm, mẫu mực về đạo đức, lối sống, trách nhiệm cao, làm việc hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là chỉ huy cơ quan Quân khu, sư đoàn và bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; có kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội; thành thạo chuyên ngành, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ ở cấp mình và hướng dẫn, kiểm tra đơn vị cấp dưới. Để đạt hiệu quả, Quân khu coi trọng việc cụ thể hóa các quy định, bảo đảm phù hợp với thực tiễn để giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; đức và tài, kế thừa và phát triển trong công tác cán bộ. Thực hiện tốt việc hiệp thương với cấp ủy các địa phương trong sắp xếp, bố trí, tạo nguồn cán bộ chủ trì cơ quan quân sự các cấp, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ; ưu tiên bảo đảm đủ cán bộ cho các đơn vị đủ quân, sẵn sàng chiến đấu, ở địa bàn trọng yếu; chủ động tạo nguồn, nâng tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tổ chức hoạt động phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc theo Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh xây dựng các tiềm lực; nghiên cứu, điều chỉnh thế trận khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc trên từng địa bàn. Phấn đấu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, sát thực tiễn. Phối hợp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh. Trong nhiệm kỳ (2020 - 2025), Đảng ủy Quân khu phấn đấu hoàn thành quy hoạch, kế hoạch, dự án, khu kinh tế quốc phòng trọng điểm trên tuyến biển, đảo, vành đai biên giới, địa bàn xung yếu. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống công trình chiến đấu, công trình phòng thủ, đường tuần tra biên giới, sở chỉ huy các cấp, hệ thống kho tàng, cơ sở sửa chữa và căn cứ hậu cần, kỹ thuật; triển khai hiệu quả kế hoạch động viên quốc phòng.

Cùng với đó, Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tổ chức biên chế, coi trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị bộ đội địa phương đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng tổng hợp, hoạt động hiệu quả, đúng nguyên tắc. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ; phấn đấu nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ lên 20% - 22%, 100% cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã được đào tạo chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, với hơn 65% có trình độ cao đẳng, đại học. Thường xuyên thực hiện tốt việc điều chỉnh kế hoạch, rà soát bổ sung, đăng ký, quản lý nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự hằng năm theo quy định. Chỉ đạo các tỉnh, thành phố ven biển xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của trung đội dân quân biển hoạt động tập trung; thực hiện tốt các giai đoạn của Đề án “Xây dựng Hải đội dân quân tập trung tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới”. Tiếp tục đầu tư ngân sách xây dựng nhà làm việc cho ban chỉ huy quân sự cấp xã, chốt chiến đấu của dân quân thường trực các xã biên giới; nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự, chất lượng đào tạo cán bộ quân sự cấp xã. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa đơn vị nhận nguồn với địa phương giao nguồn dự bị động viên. Tổ chức phúc tra thực chất, nắm chắc số lượng, chất lượng, huy động, tiếp nhận đạt chỉ tiêu; tổ chức giáo dục, huấn luyện chặt chẽ; phấn đấu 100% đơn vị động viên khẩn cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ động phối hợp với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, địa bàn trọng điểm. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý địa bàn, địa hình chiến lược về quân sự; thẩm định về mặt quốc phòng đối với các dự án phát triển kinh tế, xã hội đúng quy định pháp luật.

3. Lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc sắp xếp, điều chỉnh tổ chức biên chế chặt chẽ, đúng quy định; giải quyết tốt quân số dôi dư, tạo bước đột phá trong xây dựng tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp với vũ khí, trang bị mới và yêu cầu hiện đại hóa Quân đội.

Đẩy mạnh đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn. Đảng ủy Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện; đổi mới công tác điều hành huấn luyện theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, chuyên sâu, tránh chồng chéo. Trong quá trình thực hiện, Quân khu yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải coi trọng huấn luyện chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với huấn luyện chiến đấu, rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động trong điều kiện khắc nghiệt cho bộ đội. Tổ chức diễn tập sát với thực tiễn; lấy kết quả diễn tập làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổng hợp của đơn vị, trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp.

Rà soát, đánh giá thực chất kết quả xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật của các cơ quan, đơn vị để có biện pháp lãnh đạo công tác này sát, đúng, hiệu quả. Chú trọng giáo dục, xây dựng động cơ, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ, tạo sự chuyển biến tích cực, vững chắc trong xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn; gắn duy trì nền nếp chính quy với tăng cường các biện pháp quản lý tư tưởng và mối quan hệ xã hội của quân nhân. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp coi trọng việc đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì; tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp phân đội; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cán bộ quan liêu, thiếu trách nhiệm trong giáo dục, quản lý bộ đội. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật; đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng; phối hợp thực hiện tốt việc tôn tạo, tăng dày, phân giới, cắm mốc và triển khai các phương án bảo vệ chủ quyền, giữ vững ổn định biên giới, củng cố mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, tạo môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

Trung tướng TRỊNH ĐÌNH THẠCH, Chính ủy Quân khu

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:57 - 25/10/2021

EUR25,834.0427,258.10

GBP30,546.0631,822.29

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:39 - 25/10/2021

HCMSJC57.55058.250
Hà NộiSJC57.55058.270
Đà NẵngSJC57.55058.270